Prevence závislostí v předškolním věku

Vydáno: 6 minut čtení

S tematikou výchovy nebo podpory zdraví se pravděpodobně setkáváte v různých médiích pro mateřské školy velmi často a také se jí věnujete při své práci s dětmi. S problematikou závislostí jste se určitě setkali také, ale předpokládám, že to nebylo, až na výjimky, v souvislosti s vaší vlastní možnou preventivní činností ve školce.

Prevence závislostí v předškolním věku
Mgr.
Dagmar
Nováková
 
Institut Filia, o.s.
V našem třídílném seriálu se pokusím přiblížit
problematiku drog a prevence závislostí
tak, aby to probudilo váš zájem a snad i chuť dozvědět se o daném tématu víc a časem jste měli sami zájem
realizovat prevenci s dětmi předškolního věku.
CO JE PREVENCE, JEJÍ CÍLE A JAK JICH DOSÁHNOUT
Z oblasti medicíny i sociálně patologické problematiky víme, že prevence se dělí na primární, sekundární a terciární.
Primární
je ta, kdy se snažíme předejít nemoci či problémům, které by mohly nastat.
Sekundární prevence
má snížit další škody spojené s problémem a
terciární prevence
má zabránit relapsu či recidivě a zajistit případné doléčení, návrat k původnímu stavu. Tolik známá fakta. My se budeme zabývat pouze primární prevencí.
Podle definice MŠMT ČR ve standardech je cílem primární specifické prevence v oblasti drog zabránit nebo alespoň
oddálit experimenty s drogami
a rozvoj závislosti. Brát drogy je vlastně určitý způsob chování. Zjednodušeně lze říci, že chování ovlivňují naše
názory, mínění, postoje
a motivy vznikající na základě našich zkušeností, znalostí i dovedností, které jsme za určitých příznivých okolností získali.
Těmito „příznivými okolnostmi“ mám na mysli osobnost lidí, od kterých jsme ochotni poznatky a názory přijmout, a mnoho dalších faktorů, které jsou dost nepředvídatelné a někdy třeba i nepochopitelné.
Když se zaměříme na problematiku návykových látek, lze si to představit následovně. Východiskem nám bude jakýsi bod 0, kdy je postoj k drogám neutrální. Dítě o nich moc neví, nezajímají ho ani je neodsuzuje. Tento postoj se bude v průběhu následujících let vytvářet a vyvíjet tak, jak budou přicházet různé informace a zkušenosti. Vývoj však může probíhat dvěma opačnými směry.
Jedna z možností přinese to, že získávané informace a
zkušenosti budou směrem k drogám pozitivní:
neškodí, zážitky s nimi jsou zajímavé, nebo dokonce potřebné pro rozvíjení vlastní osobnosti, všichni je berou, je to normální a patří to k současnému životnímu stylu. Když budou tyto informace přijímány v prostředí a od lidí, kteří jsou pro dítě přitažliví, zajímaví, a bude toužit se jim připodobnit, začne se jeho postoj k drogám z neutrálního bodu vyvíjet směrem k budoucímu experimentu s drogami, braní či případné závislosti. Druhá možnost bude probíhat podobně, ale informace o drogách budou negativní, nebudou to zákazy, ale vysvětlování rizik a následků.
Postoj se začne tvořit směrem od drog:
neexperimentovat, nebrat.
Je zde jedna velmi nepředvídatelná past. To, jestli se jedinec setká dříve s
nositeli první možnosti
(směrem k drogám), nebo
představitelem druhé možnosti
(směrem od drog), je více či méně otázka náhody. Tuto téměř osudovou náhodu je třeba předběhnout a přijít co nejdříve s vytvářením postoje směrem od drog.
PREVENCE OD PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU?
Teď se dostáváme k důležité otázce, kdy má tedy prevence začít. Když se podíváme na současnou populaci dětí na ZŠ a zvláště na 2. stupni, je nám jasné, že jsou svými postoji k návykovým látkám již na cestě směrem k drogám. Různé průzkumy a šetření již řadu let ukazují, že
první pravidelné experimenty s drogou
se odehrávají ve věku okolo dvanácti let. U legální drogy alkoholu je to stále častější jev v čím dál nižším věku. Zarážející je, že v předškolním věku téměř nenajdete dítě, které by neochutnalo alkohol, i když ve velmi malém množství, ale někdy i opakovaně. To je pochopitelně výlučně věc rodičů, kteří toto, většinou z neznalosti problému, dovolují.
Prevence, která se odehrává na většině škol až na 2. stupni, se tedy pokouší o nemožné.
Snaží se děti, které jsou už na cestě k pozitivnímu postoji směrem k drogám, obrátit směrem opačným k odmítání drogy. Bohužel postoj, který se z neutrálního bodu vydal určitým směrem, je velmi těžké obrátit do opačného pólu. Člověk samozřejmě mění některé své postoje v průběhu života nebo si vytváří postoje nové. Ale spoléhat na to, že se ve věku puberty a dospívání stane tento zázrak, je asi krátkozraké.
To vše hovoří ve prospěch, alespoň teoreticky proklamované, poučky, že s prevencí se má začínat co nejdříve, nejlépe v předškolním věku. Je to doba, kdy můžeme poměrně úspěšně začít vytvářet postoje od neutrálního bodu směrem k chování, které nebude představovat experimenty a braní drog. Postoje se budou vytvářet dlouhodobě, budou posilovat směrem, kterým se vydaly, když bude prevence od předškolního věku probíhat po celou školní docházku. Bude se zvyšovat pravděpodobnost účinnosti prevence, i když je nutné si uvědomit, že ani tato cesta nepovede k absolutnímu úspěchu u každého dítěte, podobně jako u jiných onemocnění. Prevence problému závislosti nemá stoprocentní účinnost jako očkování. Tato prevence je
mozaikou různých opatření
a náš představovaný přístup k dětem předškolního věku v mateřských školách je jedním kamínkem z této mozaiky.
Ještě musím zdůraznit, že mluvím skutečně o prevenci specifické, kdy se hovoří o drogách, a že se nejedná pouze o prevenci nespecifickou, která je důležitým prvkem předcházení celé řady problému. Samotná
nespecifická prevence
je bez té specifické vůči konkrétnímu problému neúčinná. Jednoduše řečeno, nemůžeme děti ochránit před dopravní nehodou, když jim neprozradíme, že existují auta. Stejně tak nemůžeme děti v budoucnu ochránit před závislostí, když jim neprozradíme, co ji způsobuje a jaké to bude mít následky.
Poznámka redakce
V příštích číslech Speciálu pro MŠ se autorka zaměří na konkrétní obsah prevence a na způsoby práce s dětmi.