Prevence syndromu vyhoření ředitelek mateřských škol

Vydáno:

V prvním rozhovoru jsme se věnovali tvorbě vize - tedy tomu, čím má každá nově nastupující ředitelka mateřské školy začít. Druhý rozhovor se týkal časového snímku, s výstižným podtextem „Co všechno vlastně děláme?“. Pokud toho děláme hodně, možná ještě trochu více a navíc ani nejsme oceňovaní, dostavuje se stav, kterému se říká syndrom vyhoření. A právě o něm je dnešní rozhovor s ředitelkou mateřské školy v Praze Ivou Sovovou, která se syndromu vyhoření věnovala v rámci své bakalářské práce v závěru studia školského managementu na katedře Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Prevence syndromu vyhoření ředitelek mateřských škol
Bc.
Iva
Sovová
 
ředitelka MŠ Jeseniova 98, Praha 3
Paní kolegyně, nejprve vás poprosím o krátké představení.
Jsem ředitelkou čtyřtřídní mateřské školy se sto dětmi, včetně mě je ve škole osm pedagogických pracovníků a pět nepedagogických. Do funkce jsem nastoupila před deseti lety, předtím jsem byla na jiné mateřské škole. Se mnou v konkurzu byly další dvě učitelky z této školy -jedna nakonec zůstala a dělá mi zástupkyni, druhá odešla.
Jak jste změnila mateřskou školu po svém příchodu?
Školka v podstatě „jela samospádem“ - takže každá, byť i drobná změna byla vidět a také byla nesmírně oceňovaná. První věc, kterou jsem chtěla udělat, bylo zrušení věkově smíšených tříd. Jenže jsem se k tomu nějak nedostala, a když jsem to chtěla udělat, zjistila jsem, že je to vlastně výhoda. Je to přirozená skupina dětí, řada z nich si může vyzkoušet jiné sociální role, než mají doma. Přínosem je to určitě pro jedináčky. Mladší děti se rychleji adaptují, starší jsou méně agresivní. Pro učitelky je to náročná práce, ale dá se stihnout.
Sama jste za mnou přišla s tímto tématem. Dotýkalo se nějak vás osobně?
Sama jsem se vyhořelá určitě necítila, ale syndromu jsem se obávala. Po svém nástupu jsem byla ve školce sama, chvíli trvalo, než jsme se s kolegyněmi poznaly a našly k sobě cestu. Účastnila jsem se také školení a tam jsem se ujistila, že se tématem opravdu chci zabývat.
Pojďme k vašemu výzkumnému šetření, které bylo velmi zajímavé. Použila jste metodu dotazníkového šetření, protože: „Tato metoda je pro účely práce vhodná, vyčerpání a vyhoření nepatří v současné společnosti zaměřené na bezchybný výkon k otevřeně řešeným tématům.“ Setkala jste se s takovým názorem i mezi kolegyněmi?
Syndrom vyhoření je vždycky těžké přiznat. Pamatuji se na jednu kolegyni ze školení, která o tom otevřeně mluvila. Ale to bylo proto, že nás nikoho neznala. Osobně by to asi bylo mnohem obtížnější.
Proč jste si volila respondenty z Prahy, Brna a Středočeského a Jihomoravského kraje?
Volila jsem dvě největší města a jejich nejbližší okolí. Ve velkých městech je určitá anonymita i vzdálenější zřizovatel, v malých obcích je to přesně opačně. Očekávala jsem proto, že i výsledky budou jiné. A u malých obcí se ukázala ještě jedna odlišnost: mateřské školy se daleko více zapojují do života místní komunity. Stojí je to sice více úsilí, ale obec jako zřizovatel to ráda ocení.
V rámci výzkumného šetření jste zjistila, že ředitelky z Prahy a Brna vykazují vyšší míru ohrožení syndromem vyhoření. Čím je to podle vás způsobeno?
Právě větším počtem dětí ve školkách a i méně osobním vztahem rodičů. Výzkum ukázal, že jedním z preventivních opatření, jak se vyhnout syndromu vyhoření, je práce s dětmi. A v menších školkách mají ředitelky více hodin přímé práce a navíc znají v podstatě všechny děti.
To mě přivádí k otázce - jste pro přímou pedagogickou činnost ředitelek mateřských škol?
Určitě ano! Sama mám 18 hodin, dovedu si představit snížení tak na 15 hodin. Denně pracuji přibližně hodinu navíc, takže právě takové snížení by mi určitě pomohlo.
Jako nejnáročnější činnost z hlediska zátěže se ukázalo „papírování“ a následně jednání s dospělými. Můžete ze své praxe poradit nějaká preventivní opatření?
Papírování je až konečná fáze - to předtím není problém. Naplánovat si práci na rok, prodiskutovat ji s kolegyněmi, dojít k určitým závěrům - to všechno ředitelky baví. Ale pak to hodit na papír, to zdržuje. Většinou to není na koho předat, možná, pokud je vedoucí učitelka. A ještě horší je jednání s rodiči, tady je asi nejlepší rada „zhluboka dýchat“. Někdy mají rodiče opravdu neuvěřitelné požadavky: kolegyně vyprávěla příběh chlapečka, který nesnášel vítr a maminka ho dala do soukromé lesní školky. Pokud vítr foukal od rána, dítě zůstalo v budově s provozní pracovnicí. Ale pokud vyšly děti na procházku v bezvětří a vítr začal foukat později, chlapeček dostal záchvat...
Mezi faktory snižující zátěž patří sdílení problémů s kolegy. Dokážete uvést nějaké konkrétní příklady sdílení?
Sdílení čehokoliv je vždycky přínosné. V poslední době se s kolegyněmi setkáváme spíše neformálně, ne úplně všechny, ale vždycky mě uklidní, že jejich problémy jsou obdobné jako moje. A výměna zkušeností a návrhy řešení jsou k nezaplacení. Snažím se pomáhat začínajícím ředitelkám, sama se nabídnu, protože vím, jak pomoc v začátcích usnadnila práci i mně.
Na samotný závěr - co vás při zpracování tématu nejvíc překvapilo?
Návratnost dotazníků - byť byly vytvořeny v internetovém prostoru, byla jen 28 % (celkem 45). Nicméně téměř každý vyplněný dotazník byl doprovázen slovním vyjádřením: „Bojím se, aby mě syndrom nepotkal...“, „Sama jsem to zažila a vím, jaké to je...“. Mnozí si vyžádali i zaslání hotové práce, těm jsem samozřejmě ráda vyhověla.
Paní kolegyně, děkuji za rozhovor a přeji nejen hodně elánu do práce, ale také do magisterského studia managementu vzdělávání, které v letošním roce zahajujete.
Vám, milé kolegyně, přeji nejen avizovaný elán, ale také co nejméně událostí, které by vedly k syndromu vyhoření. Pokud máte zájem se o tematice dozvědět více, přikládám teoretické poznatky i závěry výzkumného šetření z bakalářské práce Ivy Sovové i literaturu, kterou doporučuje.
Rozhovor vedla Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Shrnutí teoretických poznatků:
 
Syndrom vyhoření je možné považovat za odpověď organismu na dlouhodobé vystavení nadměrné zátěži.
 
Syndrom vyhoření se vztahuje k výkonu práce (zejména u profesí, jejichž podstatnou součástí je práce s lidmi).
 
Syndrom vyhoření má čtyři fáze: nadšení (vytyčení cíle a maximální soustředění se na něj), stagnace (začátek pochybností o správnosti a smysluplnosti cíle), frustrace (polevení v pracovním nasazení) a apatie (práce přestává mít smysl).
 
K rizikovým faktorům patří vlastní charakter učitelské profese (nutnost rychlých reakcí, zodpovědnost), psychosociální podmínky ve škole (neustálá přítomnost dětí a jejich zvyšující se počet, soupeřivá atmosféra) a organizace práce (nové metody, administrativa, čas strávený s rodiči).
 
K vnitřním faktorům vedoucím k syndromu vyhoření u učitelů patří perfekcionismus, spasitelský syndrom, ztráta nadhledu a přílišná identifikace s problémy žáků.
 
Syndrom vyhoření se projevuje na psychické i fyzické úrovni, i na úrovni sociálních vztahů.
 
Prevencí syndromu vyhoření je aktivní přístup k životu, životní nadhled a budování sociální sítě. Závěry výzkumného šetření:
 
Ředitelky mateřských škol z Prahy a Brna vykazují vyšší míru syndromu vyhoření než ředitelky za Středočeského a Jihomoravského kraje.
 
Ředitelky vyššího věku pociťují větší míru zátěže než ředitelky mladší.
 
Pro ředitelky mateřských škol je z hlediska míry zátěže nejnáročnější administrativa.
 
Minimální zátěž je připisována přímé práci s dětmi.
 
Mezi faktory snižující zátěž patří pozitivní zpětná vazba (např. od rodičů a zřizovatele), sdílení problémů s kolegy a delegování.
 
Mezi nejčastější způsoby relaxace patří rodinný život, setkávání se s přáteli a sport a pobyt v přírodě.
ZDROJE
 
KNOBLAUCH, J.
Cíle v pracovním i osobním životě
. Praha: Portál, 2013.
 
KŘIVOHLAVÝ, J.
Jak neztratit nadšení
. Praha: Grada, 1998.

Související dokumenty