Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Přerušení nebo omezení provozu MŠ
Má ředitel/ka mateřské školy povinnost projednat se zřizovatelem přerušení nebo omezení provozu?
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění p. p.
 
vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
K omezení a přerušení provozu mateřské školy vydalo MŠMT výklad, který naleznete na adrese: http://www.msmt.cz/dokumenty/predskolni-vzdelavani.
Mimo jiné se zde říká:
„Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy není věcí dohody ředitele se zákonnými zástupci, ale jde
o jednostranný úkon ředitele podmíněný předchozím projednáním se zřizovatelem
(§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. – dále jen „vyhláška“), podle něhož ředitel stanoví rozsah omezení nebo přerušení provozu
po projednání se zřizovatelem.
Případná dohoda ředitele se zákonnými zástupci, že dítě nebude do mateřské školy po určitou dobu docházet, není z právního hlediska omezením nebo přerušením provozu mateřské školy.
Je nutné zdůraznit, že vzdělávání je v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), veřejnou službou. Jako k veřejné službě by k němu měly mít rovný přístup všechny osoby, jimž je určeno, a to za podmínek stanovených právními předpisy,
pokud zákon výslovně nestanoví jinak.
Pokud tedy vyhláška umožňuje v § 3 omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, může se jednat pouze o omezení, které nebude mít vůči dětem v mateřské škole diskriminující povahu.
Omezení nebo přerušení provozu, které by se týkalo jen určitých dětí, je nutné považovat za protiprávní.
Přípustným omezením provozu mateřské školy bude proto zejména omezení provozu jen na některé dny, a to pro všechny děti mateřské školy bez výjimky, nebo omezení provozu celodenního na polodenní.
Jako nepřípustné se naopak jeví omezení provozu týkající se pouze dětí zaměstnaných rodičů, dětí umístěných v jednom z několika odloučených pracovišť mateřské školy apod.“
V případě, který uvádí výklad, kdy se např. sloučí provoz ze tří tříd do dvou z důvodu nižšího počtu dětí, nemusí tuto skutečnost ředitelka se zřizovatelem projednat. Pokud se týká závažných důvodů, tj. organizačních nebo technických příčin, které znemožňují poskytování předškolního vzdělávání, je jimi myšlena např. havárie vody, tepla, epidemie, případ, kdy ve stejnou dobu nemocní velký počet pedagogického personálu aj., tedy vždy příčiny, které brání poskytování vzdělávání. Důvodem nejsou prázdniny, kdy počty dětí sice poklesnou, ale zbývajícím dětem může být předškolní vzdělávání poskytováno.
Zdroj: MŠMT