Představujeme občanské sdružení Centrum nadání

Vydáno:

Centrum nadání (dále jen „CN“) je nestátní neziskovou organizací zabývající se podporou nadaných dětí, jejich rodičů, učitelů a podporou i rozvojem intelektových schopností všeobecně. CN vzniklo v roce 2005 jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnovali péči o mimořádně nadané děti a zabývali se rozvojem intelektových dovedností v naší republice.

Představujeme občanské sdružení Centrum nadání
PhDr.
Jitka
Fořtíková
Ph. D.
předsedkyně Centra nadání
Aktivity Centra nadání by bylo možné rozdělit do následujících oblastí:
1. Vzdělávací a odborné aktivity
CN zajišťuje aktivity pro školy,
pomáhá s výběrem nadaných dětí pro selektivní formy výuky.
Pro pracovníky škol pravidelně organizuje interaktivní dílny, soustředění a kurzy dalšího vzdělávání. Centrum nadání nabízí na webu databázi aktivit pro výuku nadaných, ze které mohou učitelé čerpat nové nápady. Ve spolupráci se školami organizuje pravidelné diagnostické dny. Psychologická diagnostika rozumových schopností se však také provádí celoročně v našem sídle. Jsme schopni pomoci s plošným screeningem intelektových schopností dětí celé školy. Spolupracujeme při testování Mensy ČR.
Pravidelně aktualizujeme námi sestavenou analýzu stavu a úrovně vzdělávacích programů jednotlivých škol (viz Fořtíkův seznam). Dále se podílíme na
organizaci mezinárodních konferencí
a seminářů. V září 2008 organizovalo Centrum v Praze mezinárodní konferenci Evropské rady pro vysoké schopnosti (www.echa2008.eu). Konference se zúčastnilo více než 300 odborníků z celého světa. Mezi činnosti Centra patří také
publikační činnost.
Vydáváme a podporujeme vydávání publikací s orientací na rozvojové aktivity pro nadané.
2. Volnočasové a pobytové aktivity
Pro děti a mládež pořádá CN pobytové,
příměstské kempy a víkendové akce
s tematickým zaměřením (např. tvůrčí psaní, RPG a deskové hry, PC, dramatika, rozvoj logiky atd.). Nově se také CN (sekce Terminus Club) zabývá
organizací kroužků zábavné logiky
na základních školách a volnočasových organizacích v Praze, ale také v jiných částech republiky. CN se zabývá zejména rodinami s nadanými dětmi. Na web CN se rodiče často obracejí se svými dotazy, které se týkají výchovy a právních aspektů vzdělávání nadaných. Centrum spolupracuje se zahraničními partnery a institucemi, které se zabývají rozvojem nadaných dětí. Pro rodiny s dětmi organizujeme také několikrát ročně tzv. celostátní setkání, které propojujeme s aktivitami dalšího vzdělávání učitelů mateřských a základních škol.
3. Průběžné aktivity pro předškoláky
Centrum nadání realizuje od roku 2007 zájmové aktivity pro děti v předškolním věku. Nápad uspořádat systém pravidelných akcí pro děti od 2 let u nás dozrával delší dobu. S otevřením kanceláře a klubovny Centra nadání jsme získali více možností tyto aktivity realizovat. V roce 2009 jsme zároveň otevřeli první
pobočku Malého šikuly
v Praze 10. Program probíhá čtyřikrát týdně, navazují na něj příležitostné sobotní akce s programem pro děti (společné výlety, exkurze, besídky). V létě si děti mohou užívat prázdninových týdenních soustředění. Prozatím se
aktivity klubu Malý šikula
soustřeďují především na Prahu, ale ve výhledu je spolupráce na dalších místech republiky - jmenovitě v Liberci, Ostravě a v Brně.
Pokud vás aktivity našeho Centra nadání zaujaly, je možné zjistit více z webových stránek naší organizace (www.centrumnadani.cz).

Související dokumenty