Předškolní vzdělávání v Maďarsku, 1. část

Vydáno: 10 minut čtení

V rámci mezinárodního projektu "Good Start to School" (dále jen "GSS"), jehož iniciátorem a koordinátorem je Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., se na jaře 2017 konala týdenní projektová schůzka v Maďarsku. Projekt je realizován v programu Erasmus+ a je finančně podporován Evropskou unií. Jeho hlavním cílem je připravit a realizovat inovativní model komunikace mezi rodinou a mateřskou školou, který umožní zkvalitnění společného sdílení cílů výchovy a vzdělávání a také efektivnější komunikaci o vývoji dítěte.

 

Předškolní vzdělávání v Maďarsku
Mgr.
Miroslava
Strakatá,
ředitelka MŠ Maršovice, lektorka DVPP
Projektové setkání
Setkání v Budapešti se zúčastnilo všech devět projektových partnerů z České republiky, Slovenska a Maďarska. Jeho náplní byla analýza a zhodnocení dosavadních projektových činností a plánování dalších aktivit v projektu. Společně jsme se zamýšleli nad řešenými výstupy, kterými jsou Predict - nástroj sloužící k hodnocení pokroku dítěte v MŠ, Metodika pro učitele a Příručka pro rodiče. Každá zapojená organizace s výstupy již pracovala, probíhalo testování výstupů v partnerských mateřských školách. Snažili jsme se vyhodnotit klady a zápory materiálů vzniklých v projektu a navrhovali jsme kroky a postupy k jejich zlepšení a zefektivnění. Vzhledem k faktu, že projekt GSS se týká předškolního vzdělávání, jsou do projektových činností zahrnuty také prohlídky mateřských škol ve všech zemích zapojených v projektu. Schůzky v Budapešti jsme mimo jiné využili tedy také k návštěvě naší partnerské MŠ a další MŠ nacházející se ve stejném městském obvodu. Exkurze do mateřských škol jsou potřebné nejen z hlediska projektových výstupů, ale jsou také zajímavé z hlediska předškolního vzdělávání obecně. Na následujících stránkách bych se proto chtěla podělit o své poznatky z maďarského předškolního vzdělávání.
Obecné informace o maďarském předškolním vzdělávání
Pro označení mateřské školy používají v Maďarsku výraz
óvodája
, což je odvozeno od slova
óvoda
- ochraňovat; není to tedy ve smyslu škola. Stejně tak nepoužívají v mateřských školách termín učitelka, ale
óvona
- ochraňovatelka. Při dělení dětí nehovoří o třídách, ale o skupinách dětí. V každé skupině je zpravidla 16-21 dětí. Pod názvem
dajka
se skrývá označení pro chůvu, jež musí být podle zákona v každé skupině. Učitelka/ochraňovatelka musí mít vzdělání alespoň na úrovni bakaláře, přičemž se musí stále vzdělávat. Chůvy zpravidla absolvují kurz. Navzdory důrazu, jenž se klade na vzdělání učitelek dětí v MŠ, jsou velmi překvapující jejich platy - plat učitelky v MŠ je v přepočtu na naši měnu 8-12 tisíc korun měsíčně.
Během diskuze naše maďarské kolegyně přiznaly, že téměř všechny mají ještě nějaký další přivýdělek, jedna z nich například zpívá v kapele, další pomáhá s administrativou v jedné firmě apod.
Zřizovatelem mateřských škol v Budapešti jsou městské obvody. Každá MŠ má zakládací listinu, kde je uvedeno mimo jiné i to, kolik může škola přijmout dětí a zda může přijímat také děti s postižením. Finanční prostředky maďarským školám zajišťuje stát prostřednictvím samospráv. MŠ mohou získat i další finanční prostředky, například od rodičů. Od roku 2016 je docházka do MŠ povinná pro děti od 3 let, tudíž je předškolní vzdělávání zdarma. Rodiče platí pouze stravu dítěte, avšak v některých případech jsou osvobozeni i od této platby.
NÁVŠTĚVA MATEŘSKÝCH ŠKOL V BUDAPEŠTI
Dle informací našich maďarských kolegyň se v 6. obvodu v Budapešti nachází šest mateřských škol, z čehož je pět státních a jedna církevní. Měli jsme možnost prohlédnout si dvě ze státních MŠ.
Fasori Kicsinyek Óvodája
Partnerská mateřská škola v Budapešti, která byla jedna z těch, které jsme navštívili. Budova mateřské školy se nachází v široké, ale poměrné klidné ulici, mezi rodinnými vilkami. V této MŠ se nachází 4 smíšené skupiny dětí ve věku od 3 do 7 let. Vzdělávací program se orientuje na zachování maďarských lidových tradic, zvyků a kultury a na výuku německého a anglického jazyka. Zaměřuje se také na usnadnění přestupu dětí z předškolního do základního vzdělávání. Pedagogický tým má vytyčeny
hlavní cíle předškolního vzdělávání dětí:
-
formování zdravého životního stylu,
-
emoční výchova,
-
rozvoj intelektu,
-
všeobecné vzdělávání, které naplňuje materiální a duchovní potřeby dítěte.
V partnerské mateřské škole je věnována dětem velmi intenzivně odborná péče. Kromě učitelek působí na škole další odborníci - speciální pedagog, logoped, psycholog. Prohlédly jsme si místnost, kde tito specialisté individuálně pracují s dítětem. Místnost je velmi dobře vybavena k účelům hlubší diagnostiky a následné práci s dětmi, jež zvýšenou péči potřebují. Funguje zde velmi dobře propracovaný informativní systém - všichni odborníci si navzájem předávají zprávy o vývoji každého dítěte včetně doporučení, jakým způsobem s ním dále pracovat. Tato spolupráce a informovanost zahrnuje samozřejmě také učitelky mateřské školy.
V mateřské škole je jedna německá třída (skupina). Byla zřízena z toho důvodu, že v Budapešti žije německá národnostní menšina. Dále je v MŠ jedna anglická třída. Anglická národnostní menšina zde nežije, ale tento světový komunikační jazyk si přejí pro své děti rodiče. Učitelka mluví anglicky i s rodiči. Cizojazyčné třídy se v maďarských mateřských školách zřizují, pokud si je přeje alespoň osm rodičů. Učitelka v těchto třídách musí mít příslušné národnostní vzdělání.
Naše partnerská MŠ se pyšní titulem "Zelená MŠ". Tento titul v Maďarsku uděluje mateřským školám, které mají alespoň jedno živé zvíře (například želvu, akvárium apod.).
Mateřská škola organizuje nebo se aktivně účastní mnoha mimoškolních akcí pro děti pořádaných venku:
-
Maďarské lidové tance:
Prostřednictvím tohoto programu si předškolní děti zvyšují povědomí o maďarských lidových hrách a písních, hudba a tanec je důležitý nástroj k rozvoji jejich rytmických a koordinačních dovedností. Program probíhá jednou týdně pro začátečníky a pro skupinu pokročilých. Prostřednictvím her se děti blíže seznámí s maďarskými lidovými tradicemi, naučí se základní motivy maďarských lidových tanců a lidové hudby a osvojí si cit pro rytmus, učí se pravidlům náležícím k danému společenství, osvojují si sociální návyky a empatické cítění, které uplatní při kontaktu s vrstevníky i dospělými.
-
Volitelný šachový kroužek:
Šachový kroužek je založen na faktu, že hra v šachy je jedním z nejúčinnějších pedagogických nástrojů vedoucích k efektivnímu rozvoji osobnosti. Šachový kroužek rozvíjí analytické, syntetické a rozhodovací dovednosti, jež děti mohou uplatnit i v pozdějším životě; děti se na základě dané situace učí předvídat a provádět hloubkový a důkladný výzkum, čímž získávají důvěru samy v sebe a uplatňovat akademický výzkum i v pozdějším životě; poznají pravidla soutěžení, které je v jejich životě bude potkávat; rovněž zapojují rozumové schopnosti, čímž si zvyšují svůj intelekt, učí se analyzovat jednotlivé tahy, vyhodnocovat jejich následky a vybírat konkrétní možnosti.
-
Hudebně-pohybová metoda:
Metoda, jež byla vyvinuta Sorosovou nadací, je založena na hudbě a pohybu. Tuto efektivní metodu využívají učitelky v rámci rané pohybové výchovy dětí.
Záměr vzdělávacího procesu MŠ
Hlavním záměrem učitelek je motivovat děti k jejich rozvoji, podporovat je v samostatnosti a vést je k úspěšnému zapojování do společnosti. Pro úspěšné naplnění těchto cílů učitelky spolupracují a komunikují s rodiči a pořádají společné aktivity, během kterých se rodiče aktivně účastní každodenního života svých dětí.
Mateřská škola jako partner v projektu GSS se rovněž podílí na testování a ověřování projektových výstupů a rozšiřování těchto výsledků ostatním mateřským školám v Maďarsku.
Portfolia dětí a "kouzelná bedna"
V mateřské škole zakládají učitelky každému dítěte portfolio, které slouží k záznamům o jeho pokroku. Zároveň si do nich mohou děti zakládat různé vlastní obrázky a výtvory, ale také například uznání, ocenění nebo pochvalu za nějaký kroužek, za umístění v soutěži apod. Rozvoj a pokrok dětí zjišťují učitelky dvěma způsoby - pozorováním a prostřednictvím činností z tzv. kouzelné bedny. Kouzelná bedna obsahuje několik látkových sáčků, každý sáček je označen číslem a je v něm konkrétní úkol. Součástí bedny je Metodika pro práci s kouzelnou bednou, kterou využívají převážně nové paní učitelky. Obtížnost činností v jednotlivých sáčcích je rozdělena dle věku dětí. Kouzelná bedna slouží jako diagnostický nástroj. Učitelky s ní pracují vždy pouze s jedním dítětem, a to dvakrát ročně. Poté diskutují s rodiči nad vývojem dítěte zjištěným prostřednictví činností z kouzelné bedny a výsledky tohoto šetření zapisují do portfolia dítěte.
Kouzelnou bednu si učitelky vymyslely a vytvořily samy a rovněž ji samy doplnily související Metodikou. V mateřské škole jsou dvě kouzelné bedny, jedna slouží dvěma třídám. Maďarské kolegyně nám detailně vysvětlily princip práce s bednou a ukázaly nám některé činnosti, jež realizují s dětmi. Podrobně nám také vysvětlily obsah příslušné Metodiky. Kouzelná bedna s jednotlivými úkoly sledující vývoj každého dítěte je velmi dobře a zajímavě vytvořena. Rovněž Metodika velmi názorně a přehledně popisuje práci s jednotlivými činnostmi v bedně.
Závěr
V této první části jsme společně nahlédli do mateřské školy, která je jednou z partnerských škol zapojených ve zmíněném projektu "Good Start to School". Ve druhé, závěrečné části společně nahlédneme do druhé navštívené mateřské školy v Budapešti a současně se seznámíme se způsobem spolupráce s rodiči předškolních dětí.

Související dokumenty

Články

Předškolní vzdělávání v Maďarsku, 2. část