Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právník a specialista na školskou problematiku
Sbírka zákonů
Zdroj: www.mvcr.cz
Zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 13/2019 Sbírky zákonů
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Novelou zákoníku práce se zrušuje institut karenční doby a zaměstnanci bude v době prvních 14 dnů jeho dočasné pracovní neschopnosti příslušet náhrada mzdy nebo platu od prvního zameškaného pracovního dne. Podle přechodného ustanovení se náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, řídí podle dosavadních právních předpisů.
Zákon č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka 19/2019 Sbírky zákonů
Datum účinnosti 15. 2. 2019
Na základě novelizovaného znění § 47 odst. 1 školského zákona lze zařadit do přípravné třídy základní školy děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Pro zákonné zástupce dětí je podstatné, že nově mohou v přípravné třídě základní školy plnit povinnost předškolního vzdělávání nejen děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Informace MŠMT
Zdroj: www.msmt.cz
MŠMT zpřístupnilo metodické doporučení Zásady přístupu k dětem, žákům, studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu obsahující komplexní informace o poruchách autistického spektra a vzdělávání žáků s PAS. K přílohám metodického doporučení patří např. Desatero pro školy aneb Do školy poprvé přichází žák s PAS a Desatero komunikace se žákem s PAS ve škole.
MŠMT zveřejnilo informace o termínech odevzdávání výkonových výkazů a vzory formulářů výkonových výkazů v roce 2019.
Věstník MŠMT 1–2/2019 mimo jiné obsahuje stanovené republikové normativy pro rok 2019 a stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství.
Veřejný ochránce práv
Zdroj: www.ochrance.cz
I pro praxi mateřských škol je podnětná informace o případné diskriminaci v oblasti dietního stravování uvedená v sekci věnované „náctiletým“. Ombudsmanka uvádí, že školy by měly vařit dietní jídla, pokud je přiměřené to po nich požadovat. Podmínka přiměřenosti znamená, že je třeba posuzovat každý jednotlivý případ zvlášť (např. zjistit důvody, proč je v konkrétním případě obtížné zajistit dietní stravování). Teprve po zvážení všech důležitých informací je možné říci, zda mohlo, nebo nemohlo dojít k diskriminaci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hospodaření s FKSP od roku 2024