Poznámky k některým momentům činnosti mateřské školy ve školním roce 2017/2018

Článek se zaměřuje na některé momenty činnosti mateřské školy, které vyplývají z upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nebo ze změn právních předpisů.

 

Poznámky k některým momentům činnosti mateřské školy ve školním roce 2017/2018
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou problematiku
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen „RVP PV“) byl v nedávné době změněn dvakrát. Poprvé na základě
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ze dne 11. srpna 2016.
Změnou RVP PV byla zavedena pravidla vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. Školy měly za úkol uvést svůj
školní vzdělávací program
do souladu s RVP PV
do 1.9.2017
.
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, byla novelizována vyhláškou č. 270/2017 Sb. Změny právní úpravy se promítnou již do školního roku 2017/2018. Je vhodné věnovat pozornost zejména
-
změnám souvisejícím se zpracováním
plánu pedagogické podpory
(§ 10 odst. 1, účinnost od 1.9.2017),
-
změnám přílohy č. 1 upravující jednotlivá
podpůrná opatření
(účinnost od 1.12.2017) a
-
změnám
doporučení
vydávaného školským poradenským zařízením (účinnost od 1.12.2017).
Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Druhé opatření, kterým byl změněn RVP PV, je
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ze dne 18. ledna 2017.
Také uvedené Opatření ukládá mateřským školám uvést svůj
školní vzdělávání program
do souladu s upraveným RVP PV
do 1.9.2017
. Klíčovou pasáží, která byla uvedeným Opatřením doplněna do RVP PV, je pasáž věnovaná vzdělávání dětí od dvou do tří let.
V souvislosti se vzděláváním dětí od dvou do tří let je nutné brát potaz:
-
pokud bude v mateřské škole pracovat
chůva
a její platový tarif bude určen zvláštním způsobem (tj. v souladu s § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je nutné sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy;
-
specifické hygienické podmínky vzdělávání (např. vybavení nočníky, nakládání s
plenami
) mají být obsaženy v provozním řádu mateřské školy,
-
děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny
strávníků
od 3 do 6 let vymezené vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů1),
-
děti od dvou do tří let jsou podstatným faktorem při zajištění bezpečnostních podmínek vzdělávání; k zajištění bezpečnosti dětí
při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání
, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let [§ 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů]; § 5 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje výjimečné zvýšení počtu dětí (z 12 na 23), avšak v případě tohoto výjimečného zvýšení musí ředitel školy určit k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy (§ 5 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Bezúplatnost předškolního vzdělávání
Ve veřejných mateřských školách se od 1.9.2017 použije § 123 odst. 2 školského zákona:
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
. To znamená, že uvedené dítě se ve veřejné mateřské škole vzdělává bezúplatně až do zahájení povinné školní docházky.
Bezúplatnost předškolního vzdělávání
již není omezena ročníkem vzdělávání, měsíci či školními roky. Vztahuje se i na dítě, kterému byl povolen odklad nebo dodatečný odklad povinné školní docházky.
Plnění povinnosti předškolního vzdělávání
Do čtyř nepřetržitých hodin, které jsou povinným rozsahem předškolního vzdělávání pro dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, se zahrnuje i doba, ve které se děti stravují (přesnídávka, oběd, svačina). Důvod spočívá jednak v tom, že se předškolní vzdělávání nečlení na dobu vyučovacích hodin a dobu přestávek (jednoduše řečeno: dítě se vzdělává po celou dobu, po kterou je přítomno v mateřské škole). Dále je z RVP PV zřejmé, že do vzdělávací nabídky a očekávaných výstupů je zahrnuto „stolování“.2)
Individuálně vzdělávané dítě
Novou kategorií dětí, které jsou dětmi určité mateřské školy, jsou individuálně vzdělávané děti.
-
S účinností od 1.9.2017 § 4 odst. 5 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, stanoví, že na předškolně individuálně vzdělávané dítě se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 5 % základní částky krajského normativu.
-
Individuálně vzdělávané dítě je přijato k předškolnímu vzdělávání, eviduje se ve školní matrice. Podle informací MŠMT se však individuálně vzdělávané dítě nezapočítává do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.3)
Rozvržení přímé pedagogické činnosti učitelů mateřské školy
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ze dne 18. ledna 2017
byl změněn RVP PV i v části personálního a pedagogického zajištění. Podle RVP PV jsou personální a pedagogické podmínky vzdělávání plně vyhovující, jestliže je zajištěno
překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů
každý den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin.
V této souvislosti je vhodné si uvědomit, že překrývání přímé pedagogické činnosti je nutné plánovat v souvislosti s rozvržením pracovní doby do směn, lhůtami oznámení rozvržení pracovní doby do směn a rozvržení přímé pedagogické činnosti a odpovídající dokumentací.
-
Je nutné rozlišovat
týdenní pracovní dobu
učitele mateřské školy a
týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele mateřské školy
. Při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učitele veřejné mateřské školy 31 hodin. Zbývajících 9 hodin připadá na práce související s přímou pedagogickou činností (§ 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů). Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti neveřejných mateřských škol určuje zaměstnavatel.
-
Předškolní vzdělávání v mateřské škole se nečlení na vyučovací hodiny. Proto hodina přímé i „nepřímé“ pedagogické činnosti učitele mateřské školy se chápe jako hodina, která trvá 60 minut.
-
Ředitelům veřejných škol se výslovně ukládá povinnost rozvrhnout nejen pracovní dobu do směn4), ale i
povinnost rozvrhnout přímou pedagogickou činnost konanou v rámci těchto směn
:
Při rozvržení pracovní doby do směn rozvrhne ředitel školy nebo školského zařízení současně též přímou pedagogickou činnost
(§ 3 odst. 3 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí).
-
Vyhláška č. 263/2007 Sb. v § 3 odst. 4 dále limituje lhůtu seznámení s rozvržením pracovní doby do směn a
lhůtu oznámení rozvržení přímé pedagogické činnosti
:
Je-li s pedagogickým pracovníkem dohodnuta jiná doba k jeho seznámení s rozvržením pracovní doby do směn, oznámí mu ředitel školy nebo školského zařízení toto rozvržení pracovní doby nejpozději 3 dny předem; v případě změny v rozvržení přímé pedagogické činnosti mu to oznámí zpravidla 3 dny předem
.
Shrnutí
Nová pravidla poskytování předškolního vzdělávání se promítají jak do vlastní pedagogické činnosti, tak do zajištění činnosti mateřské školy v pracovněprávních a provozních souvislostech.
1) Viz materiál MŠMT
Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole
. [online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/podrobny-informacni-material-ke-vzdelavani-deti-od-2-do-3
2) Viz RVP PV – vzdělávací oblast 5.1 Dítě a jeho tělo
3) Viz
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (březen 2017), Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro školy (březen 2017).
[online]. [cit. 2017-09-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
4) Podle § 81 odst. 1 zákoníku práce pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Ustanovení § 84 zákoníku práce ukládá zaměstnavateli vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost