Pozitivní pozornost jako nástroj pro podporu žádoucího chování dětí

Vydáno: 12 minut čtení

Vzdělávání a rozvoj dětí v mateřské škole jsou ovlivněny mimo jiné i celkovým pozitivním klimatem ve třídě. Metodika Dobrý začátek®, která se zaměřuje na rozvoj sociálních a emočních dovedností malých dětí, je založena na principech věnování pozornosti žádoucímu chování a motivaci dětí pozitivní komunikací. To výrazně posiluje pocit bezpečí a důvěry a pomáhá dětem rozvíjet vlastnosti a dovednosti, které potřebují pro úspěšný a plnohodnotný život.

Pozitivní pozornost jako nástroj pro podporu žádoucího chování dětí
Mgr.
Anna
Petrová Kubešová
metodička projektu Dobrý začátek®,
Po bližším vydefinování dovednosti pozitivního nastavení si na základě příkladů dobré praxe ze školek uplatňujících metodiku Dobrý začátek® uvedeme, jak může pedagog v mateřské škole věnováním pozitivní pozornosti a uplatňováním principů pozitivní výchovy přispět k posílení pozitivního nastavení u sebe i u dětí.
Pozitivní pozornost a její důležitost pro rozvoj dětí
K vytyčení dovednosti pozitivního nastavení využijeme definici ze vzdělávacího rámce pro výuku měkkých dovedností Skills Builder, který pochází z Velké Británie a je uplatňován hlavně na půdě základních škol. Tohoto krokového pomocníka lze snadno implementovat do jakékoliv školy.
Skills Builder
definuje pozitivní nastavení jako dovednost rozpoznat emoce a vysvětlit, proč se daným způsobem lidé cítí. Zároveň do pozitivního nastavení patří schopnost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup. Jde o dovednost nevzdat se a vytrvat, když se n

Související dokumenty

Pracovní situace

Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Přerušení a zastavení správního řízení
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Doplňkové děti - MŠ
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona

Poradna

Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ