Pověření vedením mateřské školy

Vydáno:

Od 1. 1. 2018 byla paní učitelka v mateřské škole pověřena vedením mateřské školy. Bylo jí vystaveno pověření vedením mateřské školy se stanoveným rozsahem oprávnění. Je nutné ještě vystavit dohodu o změně pracovní smlouvy (změna funkce), nebo stačí pouze ono již zmíněné písemné pověření ředitelem základní školy?

 

Pověření vedením mateřské školy
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
-
nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
ODPOVĚĎ:
Z dotazu není zřejmé, jaká je právní forma zaměstnavatele. Z dotazu dále není zřejmé, jaký je obsah a rozsah nových oprávnění zaměstnance. Proto není z dotazu jasné, zda se „změnou funkce“ mění stávající druh práce, resp. zda se stávající paní učitelka mateřské školy měla stát vedoucím zaměstnancem, či nikoli.
Odpověď vychází z předpokladu, že zaměstnavatel je příspěvková organizace.
„Změna funkce“ je současně změnou druhu práce. Pokud by „změna funkce“ měla spočívat ve změně druhu práce, pak by muselo dojít ke změně obsahu pracovního poměru (§ 40 zákoníku práce). Ke změně obsahu pracovního poměru by mohlo dojít
a)
tím, že se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na změně stávající pracovní smlouvy, nebo
b)
tím, že zaměstnanec bude jmenován na vedoucí pracovní místo dle § 33 odst. 3 zákoníku práce.
Pro úplnost uvádím oprávnění vedoucího zaměstnance (§ 11 zákoníku práce) a povinnosti vedoucího zaměstnance (§ 302 zákoníku práce).
Ustanovení § 11 zákoníku práce:
„Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.“
Ustanovení § 302 zákoníku práce:
„Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni
a)
řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
b)
co nejlépe organizovat práci,
c)
vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
d)
zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
e)
vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
f)
zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
g)
zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.“
Pokud by se v důsledku „změny funkce“ měla zaměstnankyně stát vedoucím organizačního útvaru příspěvkové organizace, pak by měla být jmenována [§ 33 odst. 3 písm. f) zákoníku práce].
„Změna funkce“ nespočívá ve změně druhu práce. Může se jednat o situaci, kdy změna funkce“ spočívá v tom, že se zaměstnankyně:
a)
nestane vedoucím zaměstnancem na určitém stupni řízení a
b)
v rámci stávajícího druhu práce získá oprávnění dle § 124 odst. 4 zákoníku práce.
Pro názornost uvádím § 124 odst. 4 zákoníku práce:
„Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.“
V takovém případě:
-
musí být daná pracovní pozice uvedena v organizačním předpisu zaměstnavatele (typicky v organizačním řádu),
-
pracovní náplň dané zaměstnankyně je doplněna o nová oprávnění,
-
zaměstnankyni přísluší příplatek za vedení.
V případě škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí lze uplatnit snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti dle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů:
„Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba vykonává, může ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele školy, kterou řídí.“

Související dokumenty