Podpora mentoringu u učitelů mateřských a primárních škol - nový projekt

Od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2015 běží projekt OPVK na podporu rozvoje osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/48.0022). Projekt reaguje na připravovaný kariérní systém, ve kterém je za jeden z klíčových prostředků podpory rozvoje učitelů v mateřských i základních školách považován mentoring. S rozvojem mentorských dovedností úzce souvisí rozvoj osobnostních a profesních dovedností směřujících k individualizovanému a konstruktivisticky orientovanému předškolnímu a primárnímu vzdělávání.

Podpora mentoringu u učitelů mateřských a primárních škol – nový projekt
Mgr. et Mgr.
Lucie
Grůzová
 
studentka doktorského studia primární pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
Důležitost předškolního vzdělávání je v českém prostředí již dlouho deklarována, ale v praxi této oblasti nebyla doposud věnována dostatečná pozornost a podpora, přestože kurikulární reforma s sebou přinesla kvalitativně odlišné nároky na výkon povolání učitele MŠ. V současné době je připravený kariérní systém, který přinese povinnost sledovat, vyhodnocovat a rozvíjet svoje profesní dovednosti. Pro kariérní systém a podporu rozvoje profesních dovedností bude důležité mít
vyškolené mentory.
To je důvodem, proč byl tento projekt Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a dalšími spolupracovníky vypracován. Hlavní řešitelkou projektu je PhDr. Zora Syslová, Ph. D., která má dlouholeté zkušenosti z praxe v mateřské škole, v současné době se věnuje předškolní pedagogice na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Pro rozvoj těchto dovedností je důležitá systematická sebereflexe. Ta bude podpořena v týdenní letní škole, kde budou účastníci proškoleni v mentoringu. Současně je také důležité, aby předškolní pedagogové měli možnost srovnat své a zahraniční zkušenosti. Proto budou v rámci projektu realizovány návštěvy předškolních zařízení v Anglii a na Slovensku. Týdenní stáž proběhne na pracovištích
CEBEI – Centra pro empiricky ověřenou ranou intervenci
na Bangor University ve Walesu, které se již 30 let zabývají prací s rodiči a dětmi s poruchami chování. Program
Incredible years
je považován za jeden z nejlepších programů založených na výzkumech prevence a léčby poruch chování a násilí u dětí a mladých lidí. Program je rozšířen do mnoha zemí a je podporován velšskou vládou. Další stáž bude podniknuta do fakultních mateřských škol v Bratislavě.
Cílem projektu je připravit ucelený program dalšího vzdělávání pro předškolní pedagogy a připravit další vzdělávání pro skupinu učitelů 1. stupně základní školy, aby se zvýšila provázanost předškolního a primárního vzdělávání.
Výstupem projektu by mělo být 90 vyškolených předškolních pedagogů a 25 učitelů 1. stupně základní školy, kteří by dále měli předávat svoje zkušenosti a dovednosti dalším pedagogům ve svém okolí a regionu, a tak podpořit kvalitu předškolního a primárního vzdělávání.
Věříme, že projekt bude úspěšný a na jeho konci bude stát mnoho spokojených pedagogů, odhodlaných dále pracovat na lepším vzdělávání pro naše děti a naši budoucnost.

Související dokumenty