Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2023/2024

Vydáno: 35 minut čtení

Cílem článku je vyčlenit důležité činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2023/2024 a přispět k jejímu efektivnímu řízení v tomto období. Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. Jestliže se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2023/2024
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialista na školskou legislativu;www.monikapuskinova.cz
ZÁŘÍ 2023
Novela zákona o pedagogických pracovnících a řízení mateřské školy
Od 1. září 2023 ředitel školy věnuje zvýšenou pozornost řízení pedagogického procesu a pracovněprávních vztahů, neboť se s účinností od tohoto dne mění mnohá ustanovení zákona o pedagogických pracovnících. Přehled změn důležitých pro mateřskou školu je uveden níže.
a)
Pedagogický pracovník – cizinec
prokazuje bezúhonnost
podle § 29a zákona o pedagogických pracovnících. Klíčovým momentem, který má vliv na prokazování bezúhonnosti, je vztah pedagogického pracovníka k členskému státu Evropské unie nebo skutečnost, zda určitý stát prokazuje bezúhonnost dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů.
§ 29a odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících ve znění účinném od 1. 9. 2023
Fyzická osoba prokazuje bezúhonnost v případě podle odstavce 1 písm. a) před vznikem pracovněprávního vztahu nebo při podání žádosti o akreditaci předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů; výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie podle jiného právního předpisu.
Cizinec, který není nebo nebyl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo nemá nebo neměl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, prokazuje bezúhonnost dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. V průběhu trvání pracovněprávního vztahu je pedagogický pracovník povinen informovat do 10 pracovních dnů ředitele školy nebo ředitele zařízení sociálních služeb o tom, že byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jímž by mohl pozbýt předpoklad bezúhonnosti; do 1 měsíce od nabytí právní moci rozsudku předloží pedagogický pracovník nový výpis z evidence Rejstříku trestů.
a)
Pedagogický pracovník, který získal odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, a má vykonávat činnost učitele mateřské školy, prokazuje
znalost českého jazyka
odpovídající minimálně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ostatní pedagogičtí pracovníci mateřské školy musejí prokázat znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (§ 4 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících). Současně zákon o pedagogických pracovnících stále obsahuje § 4 odst. 4 ustanovení vymezující fyzické osoby, které nemusejí prokazovat znalost českého jazyka.
Prokázání znalosti českého jazyka se nevyžaduje u fyzické osoby,
a)
která bude působit ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým,
b)
která úspěšně vykonala maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, podle školského zákona,
c)
která vyučuje cizí jazyk nebo konverzaci v cizím jazyce, nebo
d)
která vyučuje předmět v cizím jazyce za podmínek stanovených

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Výroční zpráva o činnosti školy
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Novela vyhlášky o školním stravování
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Měsíční plán zahájení školního roku
Vyplnění vysvědčení – 2. pololetí školního roku
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Poradna

Směrnice
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Míra vzdělávací povinnosti
Sloučení škol
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Akce v mateřské škole přes noc
Jmenování ředitele
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Volby do školské rady
Pedagogické koncepce
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání

Zákony

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí