Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Vydáno:

Článek shrnuje základní činnosti mateřské školy ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Zdůrazněny jsou činnosti, které mateřská škola vykonává podle změněné právní úpravy. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
právník a specialista na školskou problematiku
Činnosti, které se opakují ve všech měsících školního roku
I ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 mateřská škola vykonává činnosti opakující se ve všech měsících školního roku. Tyto činnosti lze shrnout do určitých oblastí a pohlížet na ně prizmatem nejdůležitějších momentů:
a)
přijetí dítěte ke vzdělávání v průběhu školního roku:
-
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je výsledkem správního řízení [§ 34 odst. 7 školského zákona, § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona];
-
pokud bylo dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této mateřské školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy (§ 34a odst. 2 školského zákona);
b)
poskytování podpůrných opatření:
-
poskytování podpůrných opatření prvního a vyššího stupně v souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění;
-
vyhodnocování poskytování podpůrných opatření prvního a vyššího stupně (§ 10 odst. 5 vyhlášky, § 16 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění);
c)
průběh předškolního vzdělávání:
-
kontrola počtu dětí připadajících na 1 učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění); přitom je nutné brát v potaz novelu § 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 14/2005 Sb. účinnou od 1. 9. 2018, na základě které k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele mateřské školy připadlo nejvýše 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let;
-
určení ředitelem mateřské školy počtu učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti; současně ředitel mateřské školy s internátním provozem vychází z novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. účinné od 1. 9. 2018 a určuje počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků v době po ukončení celodenního vzdělávání (viz § 5 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění);
-
kontrola úplaty za předškolní vzdělávání a školní stravování;
-
vyřízení případné žádosti zákonného zástupce dítěte o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání nebo školní stravování (§ 123 odst. 4 školského zákona, v případě veřejné školy - § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění);
d)
povinnost předškolního vzdělávání dítěte: kontrola plnění povinnosti předškolního vzdělávání [§ 182a odst. 1 písm. a) bod 3 školského zákona];
e)
individuální vzdělávání dítěte: činnost mateřské školy navazující na případné oznámení zákonného zástupce o zahájení nebo ukončení individuálního vzdělávání dítěte (§ 34b školského zákona);
f)
statistické výkazy: odeslání výkazu R 44-99, pokud došlo ke změnám v poskytovaných podpůrných opatřeních 2. až 5. stupně a jejich finanční náročnosti.
ÚNOR A BŘEZEN
Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době jarních prázdnin
Ve školním roce 2018/2019 připadnou prázdniny v jednotlivých okresech, resp. obvodech hlavního města Prahy, na období od 4. 2. do 17. 3. 2019.
Jak je známo, v mateřské škole se školní rok nečlení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Mateřské školy však typicky v době prázdnin přerušují nebo omezují provoz. V případě jarních prázdnin se postupuje v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. V této souvislosti je vhodné zdůraznit, že od 1. 9. 2018 je ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. novelizováno. S účinností od uvedeného data ředitel mateřské školy zároveň s informacemi o omezení nebo přerušení provozu informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu v době omezení nebo přerušení provozu. Uvedeným zvláštním předpisem je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.
Sleva na dani za umístění dítěte v mateřské škole
Zákonný zástupce dítěte, který využije slevu na dani za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2018, předkládá zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů do 15. února. Pro mateřskou školu to znamená, že zákonnému zástupci vydá potvrzení o výdajích prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte. Forma potvrzení není právním předpisem stanovena. V důsledku zvýšení minimální mzdy je za rok 2018 možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení až do výše 12 200 Kč za každé dítě.
Příprava zápisu k předškolnímu vzdělávání
Při přípravě zápisu k předškolnímu vzdělávání je nutné mít na zřeteli změny právních předpisů, které nastaly s účinností od 1. 9. 2018:
-
podle § 34 odst. 1 školského zákona dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok;
-
minimální počty dětí ve třídě/třídách mateřské školy (viz § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.);
-
změnu pravidla obsaženého v § 2 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., podle kterého se neuplatní snížení počtu dětí v návaznosti na zařazení do třídy dítěte s určitým stupněm podpůrného opatření: Snížení počtu dětí podle odstavce 5 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
K podstatným činnostem mateřské školy při přípravě zápisu standardně patří
a)
vymezení kritérií přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání1);
b)
komunikace se zákonnými zástupci dětí, a to
-
informování zákonných zástupců dětí o tom, že se na určitou skupinu dětí od 1. 9. 2019 vztahuje povinnost předškolního vzdělávání; informování zákonných zástupců dětí o skupině dětí, na které se povinnost předškolního vzdělávání nevztahuje (§ 34 odst. 1, § 34a odst. 1 školského zákona);
-
pokud děti začnou plnit povinnost předškolního vzdělávání, informování zákonných zástupců dětí o možnosti individuálního vzdělávání dítěte (§ 34b školského zákona);
-
zveřejnění místa a termínu zápisu způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona);
-
příprava formulářů žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v kontextu GDPR.
DUBEN
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. V této době mateřské školy obvykle přerušují nebo omezují provoz. Postup mateřské školy je shodný s postupem, který je uveden v souvislosti s přerušením nebo omezením provozu v únoru a březnu.
Mateřská škola také typicky omezuje nebo přerušuje provoz v červenci a srpnu. Proto v dubnu, tj. nejméně 2 měsíce předem,
-
zveřejní ředitel mateřské školy informaci o omezení nebo přerušení provozu na přístupném místě ve škole (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění);
-
zároveň zveřejní výsledky projednání s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu s živnostenským zákonem v době omezení nebo přerušení provozu (§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění);
-
nově s účinností od 1. 9. 2018 také popřípadě zveřejní informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v platném znění;
-
ředitelé veřejných mateřských škol zveřejní na přístupném místě ve škole výši úplaty za předškolní vzdělávání v době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (§ 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).
KVĚTEN
Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (tj. od školního roku 2019/2020) se bude konat v období od 2. do 16. května 2019 (viz § 34 odst. 2 školského zákona).
ČERVEN
V červnu komunikuje ředitel školy se zákonnými zástupci dětí v souvislosti s organizací nadcházejícího školního roku:
-
do 1. 6. 2019 má zákonný zástupce dítěte, na které se bude vztahovat povinnost předškolního vzdělávání, který chce využít individuální vzdělávání svého dítěte převážnou část školního roku, tuto skutečnost oznámit mateřské škole; následně mateřská škola sdělí zákonnému zástupci doporučení a informace dle § 34b školského zákona,
-
do 30. 6. 2019 ředitel veřejné mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2019/2020 a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (viz § 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění); ředitel veřejné mateřské školy přitom vychází z § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., které bylo novelizováno s účinností k 1. 9. 2018, a do nákladů, od kterých se odvíjí měsíční úplata za předškolní vzdělávání, nezapočítává náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky Evropské unie.
Do 10. 6. 2019 mateřské školy odešlou výkaz S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2019.
ČERVENEC A SRPEN
K opakujícím se činnostem mateřské školy, které souvisejí s činností mateřské školy v červenci a srpnu, patří přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí z jiných mateřských škol (z mateřských škol, ve kterých je omezen nebo přerušen provoz). Jedná se o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7 školského zákona), které je výsledkem správního řízení.
Lze předpokládat, že v souvislosti s jednoznačnějším výkladem GDPR bude mateřská škola v červenci a srpnu pozměňovat dokumenty související se zpracováním osobních údajů, a to zejména souhlas se zpracováním osobních údajů. V tomto kontextu lze využít poradnu Úřadu pro ochranu osobních údajů2), a to hlavně výklad související se zveřejněním reportážních fotografií a se zpracováním osobních údajů osoby, která je pověřena k vyzvedávání dítěte z mateřské školy.
Shrnutí
Změny v činnosti mateřské školy jsou spojeny zejména s vlastním zajištěním předškolního vzdělávání (minimální počty dětí ve třídě, zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, atd.) a souvisejí s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. účinnou od 1. 9. 2018.
1 Je vhodné vyjít z doporučení ombudsmanky. Viz Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání. Doporučení veřejné ochránkyně práv. [online]. [cit. 2018-11-05]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/
2 Viz Často kladené otázky. Ze školství. [online]. [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.uoou.cz/ze%2Dskolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2611

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost