Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku

Jednotlivé činnosti se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Plán činnosti mateřské školy na 2. pololetí školního roku
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
ÚNOR
Sleva na dani za umístění dítěte v mateřské škole
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů s účinností od 29. 11. 2014, novelizoval zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Na základě novelizovaného zákona [§ 35ba odst. 1 písm. g), § 35bb] může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit
slevu za umístění dítěte v mateřské škole
(úplata za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona).
Slevu na dani za umístění dítěte v mateřské škole může uplatnit jeden ze zákonných zástupců dítěte. Přitom lze slevu uplatnit za každé vyživované dítě. Výše slevy za umístěné dítě odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v daném zdaňovacím období, a to maximálně do výše minimální mzdy (tj. za rok 2014 maximálně do výše 8 500 Kč, za rok 2015 maximálně do výše 9 200 Kč).
Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte musí zákonný zástupce dítěte doložit potvrzením mateřské školy. Forma potvrzení není právním předpisem stanovena.
Výdaje prokazatelně vynaložené za umístění vyživovaného dítěte představují výdaje spojené s úhradou úplaty vlastního vzdělávání, nikoli s úhradou úplaty stravného nebo s úhradou jiných úplat (např. platba za divadelní představení, které děti navštívily).
Zákonný zástupce dítěte předkládá zaměstnavateli potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok 2014 do
15. února 2015.
Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny v době jarních prázdnin
I když se v mateřské škole školní rok nečlení na období školního vyučování a období školních prázdnin, období hlavních a vedlejších prázdnin je pro mateřské školy často obdobím omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny.
Omezení nebo přerušení provozu mimo měsíce červenec a srpen upravuje ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění:
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
Je proto vhodné naplánovat projednání omezení nebo přerušení provozu mateřské školy s dostatečným předstihem, aby byli také s dostatečným předstihem informováni zákonní zástupci dětí. Připomeňme, že o
omezení nebo přerušení provozu rozhoduje ředitel mateřské školy (nikoli zřizovatel).
Rozhodnutí ředitele mateřské školy o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy není podmíněno souhlasem zřizovatele nebo souhlasem zákonných zástupců dětí. Stejně tak není podmíněno projednáním se zákonnými zástupci.
Ředitel může omezit nebo přerušit činnost školní jídelny po projednání se zřizovatelem (§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění).
Příprava přijetí uchazečů o předškolní vzdělávání
Proces přijetí (resp. nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání tradičně probíhá v březnu a dubnu.
Je vhodné, aby ředitel mateřské školy s dostatečným předstihem zformuloval kritéria přijetí, v dohodě se zřizovatelem stanovil místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejnil je způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona).
BŘEZEN A DUBEN
Rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Jak již bylo uvedeno, v březnu a dubnu mateřská škola (ve smyslu právnické osoby) svým ředitelem ve správním řízení rozhoduje o přijetí, resp. nepřijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání.
Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny v době jarních, velikonočních a hlavních prázdnin
Postup spojený s omezením nebo přerušením provozu v době jarních prázdnin a velikonočních prázdnin (2. a3. dubna 2015) byl již popsán výše.
Informace o omezení nebo přerušení provozu v červenci a srpnu (a další povinně zveřejněné informace podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění) zveřejňuje ředitel mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, typicky v dubnu. Uveďme celé ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění:
Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem 2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
I v případě omezení nebo přerušení provozu v červenci a srpnu platí, že se jedná o rozhodnutí ředitele školy. S uvedeným rozhodnutím nevyslovují souhlas ani zřizovatel, ani zákonní zástupci dětí.
Stanovení výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy
Ředitelé veřejných mateřských škol jsou povinni v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění, nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy v červenci a srpnu zveřejnit na přístupném místě ve škole výši úplaty za předškolní vzdělávání v době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
Způsob stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanoven v § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.:
Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
Použijme hypotetický příklad měsíce srpna 2015, ve kterém připadne na celkových 21 vyučovacích dnů 6 dnů provozu a po dobu 15 dnů bude provoz mateřské školy přerušen. Měsíční úplata při „běžném“ celodenním provozu je stanovena na 400 Kč. V srpnu 2015 nesmí úplata přesáhnout částku (400 Kč : 21) x 6 = 114,28 Kč.
ČERVEN
Ředitel veřejné mateřské školy do 30. 6. stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění).
ČERVENEC A SRPEN
V červenci a srpnu se některé děti v době provozu „své“ mateřské školy vzdělávají v jiné mateřské škole. Uvedené děti musí být k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole přijaty. Toto přijetí výslovně umožňuje § 34 odst. 7 školského zákona (přijetí v průběhu školního roku). Rozhodování o tomto přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost