Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019

Cílem článku je vyčlenit nové momenty činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku 2018/2019 (zejména v oblasti organizace vzdělávání, ochrany osobních údajů a financování) a zařadit je do kontextu činností, které mateřská škola tradičně vykonává. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby mateřská škola vycházela z aktuální právní úpravy své činnosti.

Plán činnosti mateřské školy na 1. pololetí školního roku 2018/2019
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
Jednotlivé činnosti se vztahují na mateřské školy veřejné, soukromé i církevní. V případě, že se činnost týká pouze mateřských škol určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.
ZÁŘÍ
Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. prosince 20171) byl změněn Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen "RVP PV"). Klíčovou změnou RVP PV je zavedení následujícího pravidla: "Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny."
Text RVP PV ve znění tohoto opatření je účinný v plném rozsahu od 1. 1. 2018. Pokud změny uvedené v opatření představují potřeby úprav školních vzdělávacích programů konkrétních škol poskytujících předškolní vzdělávání, uvedou školy své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018. V případě, že mateřské školy využijí daného nejzazšího termínu pro uvedení školního vzdělávacího programu do souladu se změněným RVP PV, ve školním roce 2018/2019 bude vzdělávání probíhat podle upraveného školního vzdělávacího programu. Připomeňme, že dle § 5 odst. 3 školského zákona školní vzdělávací program ředitel školy zveřejní na přístupném místě ve škole.
Dne 1. 9. 2018 nabývají účinnosti nová pravidla financování regionální školství, tj. i financování mateřské školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí (viz § 161 školského zákona), na která musí navazovat novelizace prováděcích právních předpisů. Pro mateřské školy je důležitá novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která má být podle návrhu novelizována s účinností od 1. 9. 2018 (s výjimkou jednoho novelizačního bodu spojeného s počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy, který má nabýt účinnosti 1. 9. 2020). Návrh novely uvedené vyhlášky kromě jiného zakotvuje pravidla, podle kterých se určuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu. Pro mateřské školy však může být problematické, že školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí budou podle novelizovaného školského zákona financovány od 1. ledna 2019. Do 31. prosince 2018 budou financovány ze státního rozpočtu podle ustanovení školského zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 101/2017 Sb. (bod 1 přechodných ustanovení zákona č. 101/2017 Sb.).2)
Od září budou mateřské školy pokračovat v aplikaci pravidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). V září je vhodné věnovat dostatečnou pozornost tomu, aby mateřská škola v souladu s Nařízením shromažďovala osobní údaje nových dětí, jejich zákonných zástupců, případně jiných osob. Jedná se zejména o osobní údaje, které jsou
-
povinně zpracovávány při vedení školní matriky mateřské školy a školní jídelny (resp. výdejny stravy),
-
zpracovávány v souvislosti s úplatou za předškolní vzdělávání a školní stravování.
Mateřské školy v této souvislosti mohou využít materiály zpracované MŠMT - Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu) a Záznamy o činnostech zpracování.3)
V průběhu školního roku 2017/2018 mateřské školy získaly zkušenosti spojené s použitím nové právní úpravy a zúročí je ve školním roce 2018/2019. Jedná se zejména o
-
organizaci povinnosti předškolního vzdělávání (§ 34 odst. 1, § 34a školského zákona), individuálního vzdělávání dítěte (§ 34b školského zákona),
-
oznámení řediteli spádové mateřské školy bez zbytečného odkladu přijetí k předškolnímu vzdělávání dítěte, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona),
-
v případě veřejné školy poskytování vzdělávání dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do doby zahájení povinné školní docházky, tj. i dítěti, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 školského zákona).
K obvyklým činnostem počínajícím v září a pokračujícím v průběhu školního roku patří sledování počtu dětí ve třídě v souvislosti se snižováním počtu dětí ve třídě v důsledku vzdělávání některých dětí, kterým se poskytují podpůrná opatření (viz § 2 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), a počtu dětí připadajících na jednoho učitele mateřské školy při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (§ 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
ŘÍJEN
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. I když se v mateřských školách školní rok nečlení na období školního vyučování a období školních prázdnin, období podzimních prázdnin je důležité
-
pro děti plnící povinnost předškolního vzdělávání ve formě pravidelné denní docházky, neboť povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách (§ 34a odst. 3 školského zákona),
-
mateřské školy v době podzimních prázdnin často omezují nebo přerušují provoz (§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Do 10. 10. 2018 mateřské školy odešlou statistické výkazy S 1-01 o mateřské škole nebo S 4-01 o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení.
LISTOPAD-PROSINEC
Na období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku, tj. na měsíce listopad a prosinec, připadají u individuálně vzdělávaného dítěte termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, v nichž má být dítě vzděláváno (viz § 34b odst. 3 školského zákona). Ve školních řádech mateřských škol jsou termíny řádného a náhradního termínu ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů obvykle formulovány dostatečně obecně (např. druhý týden v listopadu, první týden v prosinci). V takovém případě je nutné zákonného zástupce individuálně vzdělávaného dítěte s dostatečným předstihem prokazatelně informovat o konkrétním termínu uvedeného ověření.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Stejně jako v případě podzimních prázdnin jsou vánoční prázdniny pro činnost mateřské školy důležité z úhlu pohledu dětí plnících povinnost předškolního vzdělávání (není dána povinnost předškolního vzdělávání) a omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
LEDEN
Lze předpokládat, že některé mateřské školy získaly zkušenosti při správním řízení, ve kterém se rozhoduje o ukončení individuálního vzdělávání dítěte. Vzhledem k termínům ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech individuálně vzdělávaných dětí je pravděpodobné, že případné správní řízení o ukončení individuálního vzdělávání dítěte proběhne v lednu. Na rozdíl o jiných správních rozhodnutí, které vydává mateřská škola, odvolání proti rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek (viz § 34b odst. 5 školského zákona).
Jak již bylo uvedeno, od 1. ledna 2019 budou školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí financována podle novelizovaného školského zákona.
Shrnutí
V období 1. pololetí školního roku 2018/2019 bude pro mateřské školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí důležitá změna financování ze státního rozpočtu. Zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (GDPR) bude činností důležitou pro veškeré mateřské školy.
1 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ze dne 22. prosince 2017, čj. MSMT-34790/2017-1. [online]. [cit. 2. 5. 2018]. Dostupné z: www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1
2 Odpovědi na časté otázky spojené s reformou financování regionálního školství MŠMT uvádí v dokumentu FAQ - OTÁZKY ZASLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE, který je dostupný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/faq-casto-kladene-otazky-1.
3 Viz Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR. [online]. [cit 2. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost