Omlouvání předškoláka

Vydáno:

Jakým způsobem správně řešit případ dítěte, pro které je povinná předškolní docházka (jedná se o předškoláka), ale rodiče ho každý týden na 1-2 dny omlouvají, píší rodinné důvody.

Omlouvání předškoláka
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
ODPOVĚĎ
Omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání a školní řád mateřské školy
Dotaz zřejmě směřuje k tomu, zda v souvislosti s důvody neúčasti dítěte ve vzdělávání ("rodinné důvody"), resp. doložením důvodů nepřítomnosti dítěte, a četností omlouvání ("každý týden na 1-2 dny") jsou, nebo nejsou splněny podmínky omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání. Bez znalosti školního řádu mateřské školy, který stanoví podmínky omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání, však na uvedený dotaz nelze odpovědět.
Příčina spočívá v tom, že podmínky omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělání nestanoví právní předpis (školský zákon nebo prováděcí právní předpis), ale školní řád mateřské školy (viz § 34a odst. 4 školského zákona).
I----------------------------------------------------------------------------I 
I § 34 odst. 4 školského zákona I
I I
I Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve I
I vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn I
I požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je I
I povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne I
I výzvy. I
I----------------------------------------------------------------------------I
Jak je zřejmé z výše uvedeného ustanovení školského zákona, závisí na uvážení ředitele mateřské školy, zda pravidla omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání ve školním řádu stanoví tak, že se podle školního řádu bude vyžadovat
-
uvedení důvodů nepřítomnosti,
-
případně i doložení důvodů nepřítomnosti.
Ve vztahu k doložení důvodů nepřítomnosti uvádím text obsažený v článku Způsob omlouvání dětí v MŠ určuje nadále školní řád (dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/zpusob-omlouvani-deti-v-ms-urcuje-nadale-skolni-rad): "Podle školského zákona stanoví podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn (tzn. může, ale nemusí) požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Pokud ředitel školy doložení důvodů nepřítomnosti dítěte požaduje, je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte, a to nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. ... Pokud je dítě řádně omluveno, jedná se o legitimní důvod nepřítomnosti dítěte v mateřské škole."
Jestliže školní řád mateřské školy
-
nevyžaduje uvedení důvodů neúčasti dítěte ve vzdělávání nebo nevyžaduje doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, nebo
-
vyžaduje uvedení důvodů neúčasti dítěte ve vzdělávání, avšak tyto důvody nijak neomezuje,
pak je při uvedení jakéhokoli důvodu neúčasti dítěte ve vzdělávání tato neúčast omluvena v souladu se školním řádem.
Ve vztahu k četnosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání je také nutné konstatovat, že není upravena právním předpisem. Případné pravidlo zakotvené ve školním řádu mateřské školy, které by vymezovalo četnost omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání, nelze vyloučit (jedná se o kompetenci ředitele mateřské školy). Mělo by však být důvodné.
V případě, že školní řád mateřské školy neomezuje četnost omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání, je omlouvání neúčasti dítěte ve vyšší četnosti v souladu se školním řádem mateřské školy.
Přestupek, oznamovací povinnost školy dle zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění
Na úvod uvádím § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona:
I----------------------------------------------------------------------------I 
I Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že I
I I
I a) jako zákonný zástupce I
I 1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 I
I odst. 4, I
I 2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 34a I
I odst. 2, I
I 3. zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo o povinné I
I předškolní vzdělávání dítěte, I
I ... I
I----------------------------------------------------------------------------I
V souvislosti s přestupky se v materiálu MŠMT Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zřizovatele (březen 2017) (dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani) uvádí
-
jako příklad jednání, kdy se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, situace, kdy se dítě bez omluvy neúčastní vzdělávání;
-
že před projednáváním přestupků je nezbytné, aby škola kontaktovala zákonné zástupce a pokusila se zjistit důvody vzniklé situace; že je vhodné také začít spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
Ve výše uvedeném materiálu MŠMT uvádí, že přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.