Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole, 3. část

Vydáno: 7 minut čtení

Téma odpovědnosti za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole, kterému byly věnovány články v předchozích číslech časopisu (Speciál pro MŠ č. 6/2014 a č. 1/2015), ukončeme rozborem situace, ve které jedno dítě v mateřské škole způsobí újmu nebo škodu jinému dítěti v mateřské škole. Dále téma odpovědnosti školy (jako právnické osoby) za újmu nebo škodu způsobenou dítěti v mateřské škole doplňme popisem tzv. regresního postihu konkrétního zaměstnance mateřské školy.

Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole
(3. část)
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Dítě způsobí újmu nebo škodu jinému dítěti
Jestliže dítě v mateřské škole způsobí újmu nebo škodu jinému dítěti v mateřské škole, je nutné se vypořádat s následujícími faktory, které mají vliv na odpovědnost za způsobenou újmu nebo škodu:
 
Je dítě v mateřské škole deliktně způsobilé? Je povinno nahradit způsobenou újmu nebo škodu?
 
Zanedbala mateřská škola nad dítětem-škůdcem náležitý dohled? Je povinna nahradit způsobenou újmu nebo škodu společně se škůdcem?
Deliktní způsobilost dítěte v mateřské škole
Dítě v mateřské škole, které způsobilo škodu nebo újmu jinému dítěti v mateřské škole, je v terminologii občanského zákoníku „nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti“. Podle § 2920 odst. 1 občanského zákoníku
nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, ... nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti k němu.
Občanský zákoník (ani žádný jiný předpis) neuvádí věk dítěte, který by dítě automaticky vylučoval z odpovědnosti nahradit způsobenou škodu. I v případě dítěte v mateřské škole se zjišťuje v každém jednotlivém případě, zda dítě bylo způsobilé ovládnout svoje jednání a posoudit jeho následky. V rámci mimosoudního řešení (které lze jednoznačně doporučit) se musí škola a zákonní zástupci poškozeného dítěte a dítěte-škůdce dohodnout o tom, zda dítě-škůdce bylo deliktně způsobilé a jakou újmu nebo škodu způsobilo druhému dítěti.
Pokud nedojde k mimosoudní dohodě o náhradě škody a poškozené dítě se domáhá svého nároku soudní cestou, soud se v rámci dokazování zabývá otázkou, zda dítě-škůdce bylo, či nebylo deliktně způsobilé. O deliktní způsobilosti dítěte může autoritativně rozhodnout pouze soud.
Povinnost dítěte v mateřské škole nahradit způsobenou újmu nebo škodu
Na konstatování, zda dítě je, či není deliktně způsobilé, navazuje povinnost nahradit škodu způsobenou jinému dítěti v mateřské škole. Základní důsledky jsou logické a zřejmé i bez detailní znalosti občanského zákoníku:
 
Jestliže dojde mezi všemi zúčastněnými (škola, zákonní zástupci poškozeného dítěte a dítěte-škůdce) k dohodě o tom, že dítě je deliktně způsobilé, nebo soud autoritativně rozhodne o tom, že dítě je deliktně způsobilé, dítě (resp. jeho zákonní zástupci) nahradí újmu nebo škodu způsobenou jinému dítěti v mateřské škole.
 
Jestliže dojde mezi všemi zúčastněnými (škola, zákonní zástupci poškozeného dítěte a dítěte-škůdce) k dohodě o tom, že dítě není deliktně způsobilé, nebo soud autoritativně rozhodne o tom, že dítě není deliktně způsobilé, dítě (resp. jeho zákonní zástupci) nenahradí újmu nebo škodu způsobenou jinému dítěti v mateřské škole.
Občanský zákoník dále ustanovením § 2920 odst. 2 zakotvuje speciální pravidlo:
Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, ... způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce a poškozeného.
To znamená, že v případě, kdy dítě-škůdce není deliktně způsobilé, ale způsobí újmu nebo škodu dítěti, jehož majetkové poměry jsou výrazně nižší než majetkové poměry dítěte-škůdce, má poškozené dítě právo na náhradu újmy nebo škody.
Povinnost mateřské školy nahradit újmu nebo škodu společně a nerozdílně se škůdcem
Jak je známo, ustanovení § 2921 občanského zákoníku zakotvuje následující pravidlo:
Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.
Na zásadní otázku, zda byl, nebo nebyl zanedbán náležitý dohled, je možné odpovědět v rámci mimosoudního řešení. V rámci soudního řízení na ni autoritativně odpoví soud.
Podíl dítěte-škůdce a mateřské školy na náhradě újmy nebo škody
Jak bylo uvedeno, mateřská škola se podílí na úhradě újmy nebo škody, pokud zanedbala náležitý dohled. Přitom poškozený musí prokázat, že mateřská škola náležitý dohled zanedbala. Jestliže v rámci mimosoudního řešení všichni zúčastnění dospějí k závěru, že dítě-škůdce není deliktně způsobilé, pak celou újmu nebo škodu způsobenou jinému dítěti je povinna uhradit pouze mateřská škola.
V případě, že se všichni zúčastnění dohodnou na tom, že dítě-škůdce je deliktně způsobilé, dohodnou se také na tom, jaký podíl na náhradě újmy nebo škody uhradí mateřská škola a jaký podíl uhradí dítě (resp. jeho zákonní zástupci). Principiálně stejné důsledky pro mateřskou školu a dítě-škůdce má autoritativní rozhodnutí soudu při soudním řešení. Rozdíl spočívá v tom, že podíl, kterým se mateřská škola a dítě-škůdce podílejí na náhradě způsobené újmy nebo škody, není výsledkem dohody, ale autoritativního rozhodnutí soudu.
Regresní postih konkrétního zaměstnance mateřské školy
Za újmu nebo škodu způsobenou dítěti v mateřské škole odpovídá škola, a to objektivně (bez ohledu na zavinění školy, resp. zaměstnanců školy). Nehledě na tuto skutečnost mají odpovědnost za újmu nebo škodu způsobenou dítěti v mateřské škole i vyučující podle pravidel, které zakotvuje zákoník práce. Co to konkrétně znamená? Jestliže škola prokáže, že pedagogický pracovník újmu nebo škodu zavinil (svou nedbalostí nebo úmyslně či po zneužití návykových látek), pak škola může po tomto konkrétním pedagogickém pracovníkovi vymáhat náhradu újmy nebo škody, kterou vůči škole uplatnilo poškozené dítě (tzv. regresní postih).
V případě nedbalostního zavinění může škola uplatnit regresní postih až do výše 4,5násobku průměrného platu, v případě úmyslu či způsobení škody v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek v plné výši (§ 257 odst. 2 zákoníku práce).
Závěr
Jestliže dítě v mateřské škole způsobí újmu nebo škodu jinému dítěti v mateřské škole, je vhodné, aby se škola, zákonní zástupci poškozeného dítěte a dítěte-škůdce dohodli na mimosoudním řešení. Mateřská škola může uplatnit tzv. regresní postih vůči konkrétnímu zaměstnanci školy, jestliže prokáže, že újmu nebo škodu způsobenou dítěti zaměstnanec zavinil.

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost