Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole, 1. část

Vydáno: 11 minut čtení

Cílem článku je popsat povinnost mateřské školy v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany života a majetku dítěte, podmínky odpovědnosti mateřské školy za újmu a škodu způsobenou dítěti, určení rozsahu náhrady škody a újmy a podmínky promlčení práva na náhradu škody a nemajetkové újmy.

Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole
(1. část)
Mgr. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Ve druhé části článku bude věnována pozornost zejména případům, při kterých újmu, škodu dítěti v mateřské škole způsobilo jiné dítě; případům tzv. souběhu odpovědnosti za újmu, škodu; tzv. regresnímu postihu konkrétního zaměstnance mateřské školy a jednání o odškodnění.
Právní úprava odpovědnosti za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole se vztahuje jak na veřejné, tak na neveřejné mateřské školy.
V článku je uveden odkaz na následující právní předpisy:
 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
 
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění,
 
vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.
Škoda a újma
Jako první připomenutí uveďme, že občanský zákoník vyčleňuje
 
škodu, která vznikla na majetku;
 
újmu, tj. škodu, která vznikla zejména na životě, zdraví a cti.
Obecná prevenční povinnost v kontextu školského zákona a interních směrnic školy
Jednoduché konstatování - mateřská škola je (resp. není) odpovědná za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole - je posledním článkem uzavírajícím řetězec podmínek, ze kterých odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole vyplývá.
Prvním takovým principem je tzv. obecná prevenční povinnost zakotvená v občanském zákoníku.
§ 2900 občanského zákoníku
Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.
Uvedená prevenční povinnost se vztahuje na počínání mateřské školy i na počínání dětí mateřské školy. V tomto článku se zaměříme na
počínání mateřské školy.
Školský zákon dále výslovně rozvíjí určitou výseč vztahů upravených obecnou prevenční povinností.
§ 29 odst. 2 školského zákona
Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Školský zákon tak výslovně stanoví
povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví
(dále jen „BOZ“) dětí v mateřské škole. V textu školského zákona není výslovně uvedeno, že mateřská škola je povinna zajistit ochranu života a ochranu majetku dítěte v mateřské škole. Povinnost mateřské školy zajistit ochranu života dítěte je logickým důsledkem povinnosti zajistit BOZ zakotvené ve školském zákoně. Jestliže je mateřská škola povinna zajistit BOZ dítěte, tím spíše je povinna zajistit i ochranu života dítěte.
Povinnost mateřské školy zajistit ochranu majetku dítěte vyplývá z výše uvedené obecné prevenční povinnosti zakotvené v ustanovení § 2900 občanského zákoníku.
Nejpodrobnějším vyústěním povinnosti mateřské školy zajistit BOZ, ochranu života a ochranu majetku dětí jsou interní směrnice mateřské školy, zejména:
 
školní řád mateřské školy
[podmínky zajištění BOZ dětí dle § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona],
 
provozní řád mateřské školy
(tj. mimo jiné pravidla a opatření spojená se zajištěním hygienických a prostorových podmínek, vybavením, provozem, osvětlením, vytápěním, mikroklimatickými podmínkami, zásobováním vodou a úklidem, pravidly zajišťujícími zohlednění věkových a fyzických zvláštností dětí a mladistvých, podmínkami jejich pohybové výchovy a otužování, režimem stravování včetně pitného režimu dle zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění),
 
pracovní řád
, ve kterém mohou být stanoveny povinnosti zaměstnanců školy dále konkretizující povinnosti uvedené ve vyhlášce č. 263/2007 Sb.
Odpovědnost mateřské školy za újmu, škodu způsobenou dítěti
Na rozdíl od odpovědnosti základní školy nebo střední školy za újmu, škodu způsobenou žákovi základní školy nebo střední školy není otázka odpovědnosti mateřské školy za újmu, škodu způsobenou dítěti upravena ustanoveními § 391 zákoníku práce. Právním předpisem, který řeší otázku odpovědnosti mateřské školy za újmu, škodu způsobenou dítěti, je občanský zákoník. Odpovědnost mateřské školy za újmu, škodu způsobenou dítěti vyplývá:
 
z obecné prevenční povinnosti mateřské školy (§ 2900 občanského zákoníku),
 
z odpovědnosti za škodu z provozní činnosti (§ 2924 občanského zákoníku).
§ 2924 občanského zákoníku
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.
I podle nového občanského zákoníku se bude mateřská škola s největší pravděpodobností považovat za tzv. provozní činnost. Komentář nového občanského zákoníku v této souvislosti uvádí:
Povinnost k náhradě škody způsobené provozní činností se nepojí jen s provozem obchodního závodu, ale i jiných zařízení sloužících k výdělečné činnosti. Takovými zařízeními nejsou jen ta, která mají platící klientelu, ale i taková, jejichž výdělkem jsou především příjmy z veřejných prostředků (např. veřejné nemocnice, školy a podobné ústavy).
1)
Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností je tzv. odpovědnost objektivní. V případě objektivní odpovědnosti
 
se nezkoumá, zda došlo k újmě, škodě zaviněně,
 
poškozený (dítě zastoupené zákonným zástupcem) musí prokázat pouze vznik újmy, škody a jeho příčinnou souvislost s působením mateřské školy,
 
škůdce (mateřská škola, provozovatel) je povinen k náhradě újmy, škody, jestliže byla újma, škoda vyvolána (tj. je v příčinné souvislosti) činností mateřské školy.
Za újmu, škodu způsobenou dítěti vždy primárně odpovídá mateřská škola jakožto právnická osoba
a nikdy neodpovídá přímo vyučující - zaměstnanec školy.
Jak je uvedeno výše, mateřská škola se své odpovědnosti za újmu, škodu ve smyslu § 2924 občanského zákoníku
zprostí
, jestliže prokáže, že vynaložila veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby k újmě, škodě nedošlo. Takovou péčí je především dodržení veškerých bezpečnostních pravidel a pravidel BOZ jak ze strany vyučujícího, tak poučení dětí a důsledné vynucování dodržování bezpečnostních pravidel a pravidel BOZ ze strany dětí ( jako příklad lze uvést situaci, kdy se při vichřici uvolnila střešní taška ze střechy protějšího domu a spadla do okna učebny mateřské školy, střepy poranily dítě nacházející se v učebně mateřské školy). V případě soudního sporu musí důvod zproštění odpovědnosti tvrdit mateřská škola (provozovatel). Stejně tak mateřská škola nese důkazní břemeno tohoto tvrzení.
Rozsah náhrady škody a újmy
V případě škody na majetku občanský zákoník zakotvuje jako
základní způsob náhrady škody uvedení do předešlého stavu.
Jestliže uvedení do předešlého stavu dobře není možné nebo to požaduje sám poškozený, stanoví se povinnost nahradit škodu v penězích. Jestliže je např. dítěti poškozeno naslouchátko, pak se jako první varianta náhrady škody předpokládá uvedení naslouchátka do předešlého stavu (typicky zaplacení opravy). V případě, že uvedení do předešlého stavu dobře není možné nebo to požaduje sám poškozený, náhrada škody bude představovat náklady na pořízení nové součástky naslouchátka a instalaci nové součástky.
V případě nemajetkové újmy (např. úrazu) lze předpokládat, že se použije ustanovení § 2958 občanského zákoníku:
Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.
To znamená, že újma na zdraví se bude odškodňovat s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem způsobené újmy. Výše odškodnění bude např. vyšší v případě dítěte -talentovaného gymnasty, kterému byla v důsledku úrazu v mateřské škole amputována noha.
Promlčení práva na náhradu škody a nemajetkové újmy
Jestliže nedojde k náhradě újmy nebo škody dobrovolně, musí poškozený uplatnit právo na náhradu újmy nebo škody u soudu. Přitom je limitován tzv.
promlčecí lhůtou.
Jestliže poškozený uplatní své právo na náhradu újmy nebo škody až po uplynutí promlčecí lhůty, pak škůdce (žalovaný) může vznést námitku, že právo poškozeného je již promlčené. V tomto případě musí dát soud námitce za pravdu a právo na náhradu újmy nebo škody nepřiznat.
V případě
škody
současně běží subjektivní a objektivní promlčení lhůta.
O subjektivní promlčecí lhůtě platí:
 
její délka činí 3 roky,
 
běží od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o osobě povinné k náhradě škody.
O objektivní promlčecí lhůtě platí:
 
její délka činí 10 let (při úmyslně způsobené škodě 15 let),
 
běží od okamžiku, kdy škoda vznikla.
Právo na náhradu škody je promlčeno v okamžiku, kdy uplyne buď subjektivní promlčecí lhůta, nebo objektivní promlčecí lhůta.
V případě
újmy
běží pouze subjektivní promlčecí lhůta, o které platí:
 
její délka činí 3 roky,
 
v případě nezletilého začíná běžet v okamžiku, kdy se nezletilý stane plně svéprávným (typicky v okamžiku dovršení 18 let věku). Ve většině případů se tedy právo na náhradu újmy na zdraví nepromlčí dříve než dosažením 21. roku věku.
ZÁVĚR
 
Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole je objektivní odpovědností za újmu, škodu z provozní činnosti.
 
Odpovědným za újmu, škodu je v tomto případě mateřská škola jako právnická osoba.
 
V případě škody na majetku se jako základní způsob náhrady škody využije uvedení věci do předešlého stavu. V případě újmy na zdraví odčiní škůdce újmu peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění.
 
Právo na náhradu škody i újmy podléhá promlčení.

1) Komentář k § 2924 občanského zákoníku. Průvodce rekodifikací v systému ASPI.

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Články

Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole, 2. část
Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole, 3. část