Odborná kvalifikace učitelky v MŠ

Přijali jsme do pracovního poměru učitelku v mateřské škole, která má vystudovanou střední odbornou školu obor sociální péče a vyšší odbornou školu podnikatelskou ukončenou absolutoriem. Učitelku jsme zařadili do 9. platové třídy bez dvouletého odečtu. Je tento postup správný? Jaký studijní obor by měla pracovnice vystudovat, aby byla kvalifikovaná jako učitelka v MŠ?

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
*
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
*
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
*
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ODPOVĚĎ:
Odměňování platem
V dotazu není výslovně uvedeno, zda zaměstnavatel (právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy) je tzv. veřejnou školou, která poskytuje zaměstnancům podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za práci plat, či nikoli.
Na základě „kontextu“ dotazu se v odpovědi předpokládá, že zaměstnavatel zaměstnancům podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytuje za práci plat.
Z tohoto důvodu se také v odpovědi na dotaz používá:
*
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
*
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.
Zařazení do platové třídy
Předpokládám, že zařazení učitelky mateřské školy do platové třídy proběhlo v souladu s § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů: Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalog prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.
Dále se v § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. stanoví: „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.“
Podle § 2 odst. 1 písm. i) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou kvalifikačními předpoklady pro výkon prací v deváté platové třídě (potřebným vzděláním) vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Z dotazu dovozuji, že učitelka mateřské školy získala vyšší odborné vzdělání. Proto splňuje potřebné vzdělání pro výkon práce zařazené do deváté platové třídy.
Zařazení do platového stupně
Jak již bylo uvedeno, podle § 2 odst. 1 písm. i) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou kvalifikačními předpoklady pro výkon prací v deváté platové třídě (potřebným vzděláním) vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Učitelka mateřské školy získala vyšší odborné vzdělání, a proto se při zařazení do platového stupně neprovádí žádný odpočet let praxe.
Odpočet let 2 let praxe by se provedl tehdy, pokud by byla zařazena do deváté platové třídy a získala jen střední vzdělání s maturitní zkouškou [viz § 4 odst. 7 písm. b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Postup zaměstnavatele (neprovedení odpočtu let praxe) je proto správný.
Uvedený postup je popsán i v materiálu MŠMT Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, čj. MSMT-6440/2018-1, květen 2018.1) V tomto materiálu se uvádí: „Odpočty roků stanovené v § 4 odst. 7 písm. a) až d) NV č. 341/2017 Sb. jsou povinné, neprominutelné. Odpočet let pro platové účely platí také pro pedagogické pracovníky, kteří sice splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., nebo kterým ředitel v souladu s tímto zákonem prominul odbornou kvalifikaci, ale kteří nedosahují vzdělání stanovené v § 2 odst. 1 NV č. 341/2017 Sb. v první alternativě pro příslušnou platovou třídu; rozhodující je tedy stupeň vzdělání, nikoli získání odborné kvalifikace“ (zdůrazněno autorkou, s. 8).
Odborná kvalifikace učitele mateřské školy
Odborná kvalifikace učitele mateřské školy je stanovena § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
„(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,
b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,
f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo
g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).
(2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,
b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na speciální pedagogiku, nebo
c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku“.
V dotazu je uveden pouze obor vzdělání, který zaměstnankyně absolvovala v rámci středního vzdělávání. Není uvedeno, jaký obor vzdělání absolvovala v rámci vyššího odborného vzdělávání. Z dotazu však dovozuji, že se zaměstnankyně nevzdělávala v oboru vzdělání, který by bylo možné podřadit pod vzdělání vyžadované v § 6 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů..
Uvedené ustanovení nevymezuje jednotlivé obory vzdělání, jak jsou uvedeny např. v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dané ustanovení uvádí určitý stupeň vzdělání v určité oblasti, resp. s určitým „zaměřením“.
Lze tedy konstatovat, že je nutné každý jednotlivý obor vzdělání posoudit a zjistit, zda odpovídá § 6 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Ohledně oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělávání jsou jistým vodítkem obory vzdělání uvedené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o
*
obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika,
*
obor vzdělání 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika.
1) Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, čj. MSMT-6440/2018-1, květen 2018. [online]. [cit. 2019-01-15]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/metodicky-vyklad-k-odmenovani?highlightWords=odm%C4%9B%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD