Nechceme děti nálepkovat, chceme podpořit ty, které to potřebují

Vydáno:

Když se řekne sociálně znevýhodněné dítě, odpoví většina učitelek z mateřských škol, že to je dítě z chudé romské rodiny, jehož rodiče nemají o vzdělání zájem. Tato informace vyplynula z průzkumu, který byl v roce 2013 proveden ve 131 mateřských školách po celé České republice. Je na ní zajímavá především jedna věc – jak jednoduchá se zdá být odpověď.

Nechceme děti nálepkovat, chceme podpořit ty, které to potřebují
 
Kateřina
Lánská
 
Programy sociální integrace, Člověk v tísni
Zkusme se ale na třídní kolektiv v dnešní mateřské škole podívat důkladněji. Máme tu děti cizinců, které přicházejí z odlišného kulturního prostředí a leckdy česky téměř neumějí, děti s ADHD, děti z chudých rodin, jejichž rodiče mohou dlouhodobě bojovat s nezaměstnaností, děti s logopedickými potížemi, děti, jejichž rodiny se ocitly v komplikovaných životních situacích, introvertní děti, které mají problém začlenit se do kolektivu, nebo extrovertní, které na sebe neustále strhávají pozornost. Nepotřebuje každé z těchto dětí něco trochu jiného, aby později obstálo ve škole, zvládalo nároky ve výuce, dokázalo se soustředit a nezaostávalo za spolužáky? Aby obstálo v životě?
Předškolní období zásadně ovlivňuje budoucí možnosti dítěte. A přestože na něj má samozřejmě největší vliv rodina a domácí prostředí, může školka a později i škola případné nedostatky vyrovnávat a negativní vliv rodiny oslabit. Ani pro pedagogické pracovníky ale není jednoduché zvládat v každodenním provozu nejrůznější krizové situace. Svou pomoc jim proto nabízí devět neziskových organizací, které se spojily v projektu
Pojďte do školky!
Jde o organizace, které mají dlouhodobé zkušenosti s podporou dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětí v náhradní rodinné péči a dětí se zdravotním oslabením.
POJĎTE DO ŠKOLKY! OTEVÍRÁ DVEŘE VŠEM DĚTEM
Projekt
Pojďte do školky!
vidí mateřské školy jako chráněné a bezpečné prostředí, které může nabídnout všem dětem srovnatelné podmínky, díky kterým si osvojí základní dovednosti, jako jsou
spolupráce s ostatními, komunikace nebo vnímání jiného dospělého jako autority.
Stejný přístup by do tohoto prostředí podle názoru organizací do projektu zapojených měli mít všichni předškoláci bez rozdílu, tedy i ty děti, které mohou být z nějakých důvodů nahlíženy jako problematické. Ať už se jedná o omezení způsobená zdravotními komplikacemi nebo rodinným zázemím.
„Nechceme mluvit o dětech sociálně znevýhodněných z jednoho prostého důvodu, nejde nám o to děti škatulkovat. Chceme se zaměřit na potřeby dětí a ty mohou být velmi různorodé. Jinou podporu potřebují děti cizinců, jinou hyperaktivní děti a jinou děti, jejichž rodiče nevnímají vzdělání jako důležitou hodnotu,“
vysvětluje Zuzana Ramajzlová z Člověka v tísni, který je jednou z partnerských organizací projektu
Pojďte do školky!
Projekt ale nenabízí pouze teoretickou podporu. Součástí dvouletého spektra aktivit je provoz sedmnácti
předškolních klubů, které se snaží na lokální úrovni spolupracovat s místními mateřskými školami a pomáhat dětem v přechodu do běžného předškolního zařízení.
Obsah vzdělávání v předškolních klubech je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro PV a cílem je připravit děti kromě přestupu do mateřské školy také k zápisu a nástupu do školy.
„Je skvělé vidět, jaké pokroky mohou děti v poměrně krátké době udělat. Při práci s nimi se snažíme rozvíjet nejen sociální dovednosti, ale i pojmové myšlení, které podporuje rozvoj řeči a schopnost abstraktního uvažování. Využíváme nově norskou metodu Grunnlaget, která nabízí řadu praktických tipů právě pro pochopení základních pojmů. Tím se u dětí rozvíjí jazykové dovednosti a schopnost učit se,“
vysvětluje Karolína Ranglová metody práce s dětmi v předškolních klubech. Kromě podpory dětí poskytují pracovníci klubů poradenství přímo rodičům a dlouhodobě s nimi spolupracují.
PROŠKOLÍME 2 600 UČITELŮ A UČITELEK
Kromě přímé podpory dětí nabízí projekt několik
kurzů pro pedagogy mateřských škol.
Témata kurzů se týkají metod pro zlepšení čtenářské gramotnosti, práce s dětmi z jazykově odlišného prostředí i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou ADHD, mentální hendikep nebo naopak nadprůměrná inteligence. Poslední, teprve připravovaný kurz se bude týkat
podpory spolupráce mezi rodiči a pedagogy ve školce.
Všechny kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jsou učitelům nabízeny zdarma. Od začátku roku 2014 je možné absolvovat čtyři dvoudenní kurzy, kterými již prošlo na 600 pedagogů. Kapacita plánovaných kurzů do června 2015 poskytuje místo pro 2000 dalších zájemců ve všech krajích kromě hlavního města Prahy.
Kurz: Rozvoj prosociálních dovedností u dětí v prostředí MŠ
Kurz je zaměřen na práci se skupinovou dynamikou. Cílem je ukázat, jak číst problematické nebo konfliktní situace, se kterými se pedagog běžně setkává při práci s dětským kolektivem, a jak podpořit kreativitu dětí s ohledem na jejich specifické potřeby. Kurz je postaven na videozáznamech dlouhodobé práce lektorů se skupinou předškolních dětí a jejich učitelkou. V průběhu dvou dní jsou analyzovány celkem čtyři filmy (tři půlhodinové ukázky a jeden několikaminutový záznam). Rozbor se věnuje jak práci se skupinovou dynamikou, tak příkladům konkrétních situací, ve kterých pedagog může skutečnost hodnotit jinak, než jak by situace vyžadovala.
Řízenou reflexí jednání, postojů a přístupu se lektoři společně se zúčastněnými pedagogy doberou nečekaných pohledů na situace, které jim mohou ozřejmit důvody jednání dětí, které by jinak mohli vnímat třeba jako naschvály.
„Naším cílem není řešit s učitelkami problematické situace, do kterých se dostaly v minulosti, ale naučit se podobným situacím předcházet a rozumět jim. Ve výsledku je jedno, jaké dítě má jaký hendikep, ale je nutné umět dobře pracovat se skupinou. Jde nám o obecné principy práce s dětmi. Děti musí vědět, jaká pravidla ve školce platí, potom je akceptují a prostředí školky se pro ně stává bezpečným. A že to doma dělají jinak, nemusí vadit,“
popisuje jedna z lektorek kurzu prosociálních dovedností Ilona Labuťová, co kurz pedagogům nabízí.
Kurz: Podpora čtenářských dovedností v MŠ – specifika práce s dětmi z čtenářsky nepodnětného prostředí
Podle několika posledních průzkumů se ukazuje, že významně klesá počet čtenářů mezi dětmi na základní škole. Přitom se potvrdilo, že vztah ke čtení a ke knihám se formuje už v předškolním věku. Vliv rodičů je v této oblasti naprosto zásadní, proto by školka měla být schopná věnovat se rozvíjení čtenářských dovedností zvlášť u dětí nečtenářů.
Kurz podpory čtenářských dovedností se proto záměrně věnuje podpoře dětí přicházejících z prostředí, které v tomto směru není dostatečně podnětné, kde děti nemají žádný čtenářský vzor, někdy dokonce ani knihy. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou tyto dovednosti u dětí podporovat, jak mohou pozitivně ovlivňovat celkové prostředí mateřské školy tak, aby bylo „pročtenářské“, a jak mohou pracovat se čteným textem tvůrčím způsobem. Dozvědí se, jak prostřednictvím čtení učit děti kriticky myslet, rozvíjet postoje a jak tyto metody uplatnit i u předškolních dětí, které ještě nejsou čtenáři. Kurz vedou certifikované lektorky programu
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
se zkušeností ze vzdělávacího programu
Čteme s nečtenáři.
Kurz: Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy
Pro děti, které mají z nějakého důvodu nedostatky v českém jazyce, může být složité rozvíjet abstraktní myšlení, pojmenovat základní kategorie věcí a rozumět světu kolem sebe na srovnatelné úrovni, jak to dokážou jejich vrstevníci. Kurz konceptuálního učení nabízí učitelům metody, jak u dětí toto základní porozumění rozvíjet a podporovat. Kromě konceptuálního učení se učitelé seznámí s norskou metodou pojmového učení
Grunnlaget
. S tou se učitelé v předškolních zařízeních mohli poprvé setkat v roce 2011, kdy na pozvání Člověka v tísni přijeli do Prahy paní Gunvor Sonnesyn a pan Morten A. Hem, spoluautoři této metody.
Kurz je zaměřen zejména na praktické dovednosti důležité pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a seznámí učitele s ověřenými zkušenostmi s využitím této metody v předškolních zařízeních.
Kurz: Možnosti mateřské školy pro podporu dětí z jazykově odlišného prostředí
Na jazykové nedostatky je zaměřen i zatím poslední z otevřených kurzů. Věnuje se potížím, které potřebují překonat děti z bilingvních rodin, děti cizinců i děti, jejichž čeština je ovlivněna romským nebo jiným etnolektem. Takovéto děti často nerozumějí tomu, co se po nich ve školce chce, nechápou ani jednoduché pokyny a obtížně se zapojují do hry a spolupráce s ostatními. V rámci tohoto kurzu se učitelé seznámí s metodami, jak mohou v této oblasti dětem pomoci. Kurz je sestaven na základě vyzkoušené a prověřené zahraniční metodiky.
Poslední z připravovaných kurzů, který bude otevřen v září 2014, se bude věnovat tomu, jak může školka rozvíjet spolupráci s rodiči. Bez jejich součinnosti bude podpora dovedností dětí vždy limitovaná. Motivovat rodiče ke spolupráci je ale pro učitele často velmi složité a leckdy mohou i díky nedorozumění vznikat konfliktní situace. Kurz by měl pomoci nahlédnout předem různá rizika komunikace s rodiči a získat je pro vzájemnou spolupráci na rozvoji dítěte.
PŘEČTĚTE SI ZVONÍ!
Další z aktivit dvouletého projektu
Pojďte do školky!
jsou kulaté stoly a pracovní setkání s odborníky, politiky i zřizovateli mateřských škol a úředníky samospráv, které mají za cíl vytvořit návrhy lokálních koncepcí vzdělávání s důrazem na předškolní vzdělávání a nutnost propojit sociální a vzdělávací služby a zavedení včasné péče o děti, které jsou nejvíce ohroženy budoucím školním selháváním. Koncepcí vznikne celkem 16 ve všech krajích kromě hlavního města Prahy.
V rámci projektu je vydáván
elektronický bulletin
Zvoní!
Najdete v něm analýzy, komentáře, reportáže a rozhovory se zajímavými osobnostmi z oblasti nejen předškolního vzdělávání. Bulletin bude vycházet do června 2015 s asi tříměsíčními intervaly. Najdete jej na adrese
clovekvtisni.cz/zvoni
nebo si jej můžete nechat posílat přímo do e-mailové schránky (kontakt: martin.kovalcik@clovekvtisni.cz).
Pro podrobnější informace o kurzech kontaktuje Mgr. Martinu Francuchovou na e-mailové adrese: martina.francuchova@clovekvtisni.cz.

Související dokumenty