Nebojte se šablon a podejte si projekt

Vydáno:

Některé mateřské školy mají stále obavy podat žádost o podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I. Obávají se složité přípravy projektu a s tím související časové náročnosti a přetížení pedagogů.

Nebojte se šablon a podejte si projekt
Bc.
Veronika
Šefl
DiS.
oddělení publicity OP VVV, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Povzbudit je však může paní ředitelka Bc. Marcela Michňová z MŠ Dráček v Lysé nad Labem, která si již kompletní přípravou projektu prošla a aktuálně čeká na výsledek hodnocení. Co vzkazuje ostatním mateřským školám, které stále váhají podat žádost o podporu?
„Vždycky je to časová zátěž. Musí se administrovat, ale zase jsou lidé, kteří nám s tímto pomohou. Pracujeme s dětmi, nárok na individualitu stoupá, tak proč nevyužít nové možnosti? Šablony jednou takovou jsou. Jak jsem se přesvědčila, tak základní školy již dlouho různé eventuality měly a využívaly je. Mateřské školy mají tu příležitost až nyní, tak proč toho nevyužít? Máme náš projekt podaný a zatím čekáme na výsledek hodnocení. Ale jsem ráda, že jsme to zkusili.“
Školka v Lysé nad Labem je dvojtřídní MŠ s kapacitou 50 dětí, vlastní kuchyní a přírodní zahradou. Pedagogický tým čítá kromě paní ředitelky tři učitelky a asistenta pedagoga. Dle slov paní ředitelky Michňové se občas stalo, že se v některých pokynech neorientovala. Nicméně je to o čase, který byl věnován přípravě, studiu dostupných informací na internetu, ale i školení k danému tématu.
„Mám plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který přesto, že není nejmladší, má stále chuť se vzdělávat a pracovat s dětmi dle nových trendů.“
Celý pedagogický tým podrobně prostudoval dostupné informace a věcné výklady šablon, neboť v této výzvě nalezl možnost smysluplného využití projektu pro hladký průběh inkluze zavedením personální podpory školního asistenta a setkávání s rodiči a odborníky v přípravě na školní zralost dětí. Vybrané šablony v projektu jsou zaměřeny na sdílení informací o povinné předškolní docházce, která je v souladu s novelou školského zákona platnou od září 2016. Jiné šablony podpoří další vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemné návštěvy mezi školami s cílem vyměnit si zajímavé zkušenosti s ostatními pedagogy a co nejvíce tak zlepšit individuální přístup k dětem.
„Šablony jsou poskytovatelem dotace srozumitelně popsané, což nám hodně usnadnilo práci.“
Důležitou součástí při výběru šablon jsou výsledky dotazníkového šetření, které stanovují všem mateřským školám i povinné oblasti, ve kterých by se měly a chtěly dále rozvíjet. Každá mateřská škola si primárně zvolí jednu šablonu z oblasti, která byla vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Tato šablona musí být zastoupena minimálně jednou, aby alespoň část potřeb rozvoje byla naplněna. Školy mohou mít obavy, zda bude splněn předpoklad pro čerpání projektu v minimální výši finanční podpory 200 000 Kč. Mateřská škola v Lysé nad Labem se rozhodla využít personální šablonu Školní asistent, kde při realizaci této šablony na 12 měsíců a za využití polovičního měsíčního úvazku pro školního asistenta splní minimální rozpočet projektu ve výši 200 000 Kč. Náplň práce školního asistenta je velmi široká, a tak může pedagogům škol alespoň částečně ulevit v jejich zatížení.
„Materiál Příklady dobré praxe je výborným pomocníkem. Ostatní podklady, které jsou na stránkách MŠMT zveřejněné, také vřele doporučujeme k prostudování.“
Dle zkušeností paní ředitelky Michňové trvala příprava náročnějších administrativních úkonů projektu zhruba dva měsíce. Tyto dva měsíce zahrnovaly školení k výzvě, seznámení se s možnostmi čerpání dotací, průzkum trhu pro zajištění odborných školení, ale především výběr šablon, kterými chce mateřská škola rozvíjet některé z povinných oblastí uvedených ve výsledcích dotazníkového šetření. Velkým pomocníkem byl materiál Příklady dobré praxe, který je spolu s výzvou zveřejněn na webových stránkách http://opvvv.msmt.cz v záložce Výzvy OP VVV/Vyhlášené výzvy. K finalizaci žádosti o podporu měla paní ředitelka Michňová všechny potřebné podklady a hlavně využila možnost podpory z Místní akční skupiny Polabí (MAS Polabí). Odborní pracovníci MAS disponují praktickými zkušenostmi a ochotně asistují žadatelům při vyplňování žádosti o podporu v informačním systému MS2014+. Podaný projekt aktuálně probíhá procesem schvalování, tím se rozumí všechny činnosti od příjmu žádosti o podporu přes hodnocení, schválení, doložení podkladů pro vydání právního aktu, vyčlenění finančních prostředků až po samotné přidělení dotace vydáním právního aktu.
„Finální vyplňování v informačním systému trvalo necelé 3 hodiny, ale i proto, že jsem jednotlivé body operativně konzultovala a některé informace dohledávala v metodických materiálech výzvy.“
Výzva Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I byla vyhlášena dne 23. 6. 2016. Žádosti o podporu je možné podávat nejpozději do 30. 6. 2017. Veškeré informace k výzvě a dostupné podpůrné materiály jsou zveřejněny na http://opvvv. msmt.cz v záložce Výzvy OP VVV/Vyhlášené výzvy.
Způsob podání žádosti o podporu
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím informačního systému KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 23. 6. 2016 do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017.
Výše finanční podpory
-
Alokace
výzvy: 4,5 mld. Kč
-
méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč (všechny kraje mimo hl. m. Prahy)
-
více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč (hl. m. Praha)
-
Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
-
Maximální výše finanční podpory na školu: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč)
-
zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
-
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0%
Možnosti bezplatných konzultací
-
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 
Sekce operačních programů - Odbor administrace zjednodušených projektů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15,
190 00 Praha 9; administraceZP@msmt.cz
Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, která je dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00-15.00 hod.
-
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)
-
pomoc s věcným nastavením projektu http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/kontakty.ep/
Řízení školy

Související dokumenty

Poradna

Granty