Nebojme se "šablon" aneb šablony nás baví

Vydáno:

"Šablony" - od loňského roku frekventované slovo, které v některých vzbuzuje obavy, pro někoho neznamená nic, pro některé se stalo výzvou. Naše škola doposud neměla možnost čerpat žádné finanční prostředky z operačních programů. Měli jsme pouze zkušenosti se žádostmi a čerpáním účelových dotací zřizovatele, z úřadu práce či z rozvojových programů. Přesto jsme se rozhodli požádat o podporu hned po vyhlášení výzvy a nyní jsme již ve fázi, kdy probíhá vlastní realizace projektu.

 

Nebojme se "šablon" aneb šablony nás baví
Mgr. Bc.
Jana
Kovářová
ředitelka mateřské školy V Lukách Rakovník, lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název našeho projektu
"Profesní rozvoj pedagogů MŠ V Lukách a podpora provázanosti předškolního a základního vzdělávání ve spolupráci s rodinou"
vyjadřuje a zahrnuje veškeré aktivity, na které je náš projekt zaměřen. Dostali jsme tak možnost získat až 420 000 Kč (200 000 Kč pro školu a 220 000 Kč pro 100 dětí). Zvolili jsme takové aktivity, abychom měli dostatek času na jejich realizaci v praxi a nezatížili příliš chod školy, a tak je námi požadovaná částka nižší přibližně o 50 000 Kč. Volba aktivit projektu vycházela především z vize naší školy
"Školka jako místo setkávání":
-
chceme být školou, kde se budou setkávat různí lidé s různými potřebami, možnostmi, názory a představami;
-
chceme být místem vzájemného respektu, spolupráce a bezpečným prostředím, které bude podporovat chuť učit se novému a mít z toho radost;
-
za velmi důležité považujeme vytváření předpokladů dětí pro celoživotní vzdělávání, tedy nejen přípravu na vstup do základní školy;
-
v předškolním vzdělávání chceme klást důraz na intenzivní spolupráci s rodinou dítěte.
JAKÉ JSOU NAŠE AKTIVITY
Další vzdělávání pedagogů
Další vzdělávání pedagogů jsme zaměřili na témata, která vycházela nejen ze současných, ale i budoucích potřeb školy. Paní učitelky měly možnost si samy zvolit témata podle svých profesních potřeb a zájmů:
-
osobnostně sociální rozvoj (rozsah 16 hodin)
-
předmatematická gramotnost (rozsah 16 hodin)
-
předčtenářská gramotnost (rozsah 16 hodin)
-
specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi (rozsah 24 hodin)
-
prevence logopedických vad u předškolních dětí (rozsah 60 hodin)
-
individualizace ve vzdělávání (rozsah 40 hodin)
Víme, že další vzdělávání bude velmi časově náročné, ale od ledna 2017 je již dostatek akreditovaných vzdělávacích programů, které požadavkům na časové dotace a obsah vzdělávání plně vyhovují. Takto škola zajistí vzdělávání všech pedagogů, kteří projevili zájem dále se vzdělávat, a to v průběhu dvou let. Výstupem bude nejen osvědčení, ale věříme, že především nové znalosti a zkušenosti, které budou uplatněny v praxi a sdíleny s dalšími kolegyněmi.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Vzdělávání pedagogů v naší škole zpravidla probíhá formou účasti na seminářích a kurzech. Bohužel tak většina nově získaných poznatků a informací zůstává pouze u pedagoga, který se semináře účastnil. Pokusili jsme se tento fakt změnit tím, že pedagog, který se zúčastnil dalšího vzdělávání, zprostředkuje ostatním kolegyním nově nabyté poznatky, informace a zkušenosti krátkou praktickou ukázkou s dětmi. V praxi se jedná o praktické využití toho, co se pedagog naučil. Pro ostatní je tato krátká praktická ukázka mnohem přínosnější než popis toho, co se na kurzu odehrávalo, či konstatování, zda byl seminář přínosný.
Prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol se naskytla možnost podívat se "pod pokličku" i jiným pedagogům v jiných školách, vidět jiné postupy, metody, inspirace. Uvědomili jsme si, že každá sdílená zkušenost je obohacující, ať již ve smyslu pozitivním či negativním.
Výhodou sdílení zkušeností může být i to, že v blízkém okolí lze nalézt kolegyně, které jsou ochotné podělit se o své zkušenosti. Toto již absolvovali dva naši pedagogové a každému z nich přinesl nové nápady a postřehy, kterými obohatí svou vlastní práci.
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v mateřské škole
Spolupráci s rodinou považujeme za jednu z klíčových oblastí vzdělávání v mateřské škole. Vždy jsme se snažili nabízet rodičům různé společné aktivity s dětmi, ale i setkávání, která jim měla přiblížit život v mateřské škole i to, jak lze usnadnit dětem zahájení povinné školní docházky. Díky "šablonám" na tuto oblast klademe ještě větší důraz a snažíme se zkvalitnit vzájemná setkávání nejen po stránce organizační, ale především tematické. Takto jsme zajistili nabídku šesti přednášek s odborníky, kteří ve své profesi dosáhli vynikajících výsledků a získali respekt odborné veřejnosti. Tyto aktivity jsme pojmenovali "
Čas pro rodiče
".
-
Výchova dětí v rodině
- PhDr. Václav Mertin, psycholog (říjen 2016)
-
Logopedie a výchova řeči
- Mgr. Pavlína Jirkovská, speciální pedagog a logoped (leden 2017)
-
Školní zralost a připravenost dětí pro vstup do základní školy
- Mgr. Bc. Jana Kovářová, lektorka DVPP na téma školní zralosti a připravenosti (únor 2017)
-
Zdravá výživa předškolních dětí
- Anna Hornofová, výživový poradce (březen 2017)
-
Zdravé tělo a pohyb u předškolních dětí
- Mgr. Petra Kubíčková, trenér, výživový poradce (duben 2017)
-
Emoční inteligence
- Mgr. Helena Vlčková, psycholog a speciální pedagog, lektorka DVPP (duben 2017)
Účast rodičů si předem zjišťujeme potvrzením jejich účasti. Je to vhodné nejen kvůli přípravě prostoru, ale také s ohledem na zajištění malého občerstvení. Pro rodiče, kteří se tříhodinového setkání účastní, zajišťujeme péči o jejich děti prodloužením provozní doby školy, a to do 18 hodin. Jelikož se jedná o práci nad rámec běžných povinností, veškeré organizační záležitosti zahrnující vytvoření seznamu rodičů, přípravu prostor, prezenční listinu, fotodokumentaci a prezentaci aktivity jsou delegovány na zástupkyni ředitelky školy formou dohody o provedení práce.
Ohlasy na setkání jsou velmi pozitivní. Nejen rodiče, ale i my pedagogové máme možnost vyslechnout si názory, které považujeme za důležité a v procesu výchovy a vzdělávání se jeví jako aktuální. Setkávání také poskytují dostatek časového prostoru pro diskusi na daná témata.
Domníváme se, že veškeré námi zvolené aktivity budou časově náročné, ale věříme, že nám umožní nejen se dále vzdělávat, ale také věnovat více prostoru pro navázání skutečné spolupráce s rodiči, a to oboustranně. Organizace všech aktivit není jednoduchá, ale učí nás přesně definovat to, čeho chceme dosáhnout, plánovat a zároveň i dopředu předvídat možné komplikace.
Jak na to?
-
Určitě se nebát, vždy jsou lidé, kteří poradí, pomohou.
-
Za důležité považujeme zvážit to, jaké má škola potřeby a jaké jsou možnosti pro různé aktivity tak, aby nebyl příliš narušen chod školy.
-
Škola si sama aktivity volí a nemusí požadovat úplně celou nárokovou částku, ale sama si zvolit priority a svoje možnosti. Například sdílení zkušeností pedagogů není časově a ani finančně náročnou aktivitou, která může přinést nový pohled pedagoga na práci s dětmi, ale pokud se správně zvolí hostitelská škola, lze ušetřené finanční prostředky použít například na pořízení pomůcek pro předčtenářskou nebo předmatematickou gramotnost.
-
Vhodné je delegovat některé organizační záležitosti na ostatní pedagogy.
-
Užívat si radost z vydařených aktivit, které nás vždy obohatí novými zkušenostmi.

Související dokumenty

Poradna

Granty