Malá technická univerzita

Vydáno:

Děti se neustále ptají nás i svých rodičů na otázky, na které se jim snažíme odpovědět tak, aby to pro ně bylo jasné a srozumitelné, aby byla uspokojena jejich zvědavost a aby nalezly v odpovědi poučení a znalosti. Co se týče otázek z technických oborů, bývá jich mnoho. Rozhodli jsme se, že dětem poskytneme nejen názorné a praktické odpovědi, ale také jim ukážeme, jak s tím, co už umí, mohou dál pracovat a tvořivě tyto dovednosti rozvíjet.

 

Malá technická univerzita
Bc.
Šárka
Landkammerová,
učitelka MŠ, spolupráce na projektu MTU
Dítě předškolního věku na základě názorného učení vnímá vše, co okolo sebe vidí, je schopné tvořivě rozvíjet své myšlenky, zdokonalovat paměť, lépe se vyjadřovat a rozvíjet logické myšlení. U dětí chceme v programu
Malá technická univerzita
(MTU) rozvíjet kromě prostorové orientace, kooperace, představivosti, logického myšlení a dalších schopností a dovedností také tvořivost a tvořivé myšlení - jak píše Jaromír Uždil ve své knize "Tvořivost je dnes chápána jako významná lidská vlastnost, která umožňuje jít nezvyklými cestami k nečekaně dobrému výsledku" (Uždil, 2002, s. 104). Autor dále uvádí: "Tvořivost je zapotřebí, je to vlastnost (snad výhradně) lidská, je předpokladem technického a civilizačního pokroku" (Uždil, 2002, s. 104).
Zaměření na přírodovědné obory a polytechniku podle nás v předškolním vzdělávání, ať už v institucionálním, či rodinném, mnohdy chybí. Proto jsme se vydali cestou, kterou chceme dětem přiblížit reálný svět prostřednictvím technicky orientovaných témat a techniky jako takové. Děti samostatně objevují, vyvozují nové poznatky a následně tvoří a dotvářejí to, co jim připravíme. Chceme tak pomoci i učitelkám z mateřských škol, které se svědomitě věnují rozvoji dětí po stránce jazykové, pohybové, vědomostní, předmatematické apod., ale na technické obory jim nezbývá prostor.
V našich
dvanácti lekcích
získávají děti názorně a jednoduše přehled o světě techniky i ostatních všedních věcech, které okolo sebe denně vidí. My dětem našimi lekcemi otevíráme oči a povídáme jim o technických věcech, rozvíjíme jejich fantazii a ony pak samy hledají odpovědi na další otázky.
Při řešení úkolů, které dětem zadáváme a nabízíme, dojdou k řešení samy zábavným badatelským způsobem.
Objevují tak stále něco nového. Pomocí stavebnice a jiných pomůcek si děti vše názorně vyzkoušejí, postaví a pak dál se stavbou pracují a rozvíjejí ji. My jim k tomu nabízíme vhodnou příležitost.
Jednotlivé lekce jsou zpracovány tak, aby v nich byly obsaženy některé vzdělávací oblasti z RVP PV. Díky návaznosti a pestrosti lekcí dochází k
propojení následujících oblastí
(pro představu uvádíme výčet dílčích cílů z RVP, které naše lekce rozvíjí):
-
Řečové schopnosti a jazykové dovednosti
-
Komunikativní dovednosti
-
Smyslové vnímání
-
Paměť a pozornost
-
Kultivace představivosti a fantazie
-
Tvořivost
-
Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování)
-
Vytváření základů pro práci s informacemi
-
Kultivace citového a estetického vnímání
-
Vytváření prosociálních postojů
-
Kooperativní dovednosti
-
Seznamování se s místem a prostředím, ve kterém žijeme
Tyto dílčí cíle tedy najdeme ve dvanácti lekcích MTU; lekce jsou vedeny různými způsoby a jsou vždy zaměřeny na jiný vzdělávací cíl, každá lekce je tak jedinečná a pro děti stále zábavná.
Děti v našich lekcích mohou jednat jak samostatně podle vlastního uvážení, tak zde naleznou i aktivity, ve kterých postupují přesně podle zadaných pokynů a pravidel. Tím dojdou k výsledku, se kterým většinou mohou dál pracovat a rozvíjet ho.
Svou činnost uskutečňují jak individuálně, tak v týmech. Někdy se individuální práce spojí v celek a výsledek je pak společný. Nabízíme dětem možnost sebevyjádření. Děti učíme posilovat vzájemné vztahy ve třídě, protože propojení jednotlivých celků je velice náročné, děti na výsledku musí společně pracovat a seznamovat se se vším postupně.
Veliký důraz klademe také na chápání časové posloupnosti. Například správné sestavení pořadí obrázků tak, aby vznikla logická časová posloupnost. Děti si tím zdokonalují vyjadřovací schopnosti a schopnosti vizuální analýzy.
Každá naše lekce má jasnou strukturu, motivaci i cíl. Struktura je stejná pro každou lekci, ale podíváme-li se na proběhlé hodiny v jednotlivých třídách, nenajdeme dvě stejné, protože děti i lektoři dávají vždy do hodiny kousek sebe a své tvořivosti. Každá lekce je tedy jedinečná a stále plná nových nápadů a pojetí.
Na předškolní děti se zaměřujeme zcela záměrně. Děti v tomto věku jsou velice otevřené všemu novému, nebrzdí je žádné zaběhnuté stereotypy. Navíc, pokud ke znalosti či dovednosti dojdou vlastním prožitkem, zapamatují si ji už prakticky napořád. Přirozenou cestou se zbaví strachu z technických oborů a budou je brát jako něco samozřejmého.
Pro rozvoj výše uvedených schopností a dovedností používáme kostky a desky ze stavebnice. Jejich sestavováním se děti dostanou ke konkrétní podobě svých představ a tvořených témat. Domníváme se, že
k celkovému rozvoji předškolního dítěte je stavebnice velice vhodná,
protože nabízí nekonečné varianty spojování, dává možnost rozkládat celek na části a skládat části v celek, což je v předškolním věku důležité pro pozdější učení čtení a psaní. Zdeněk Matějček k tomu píše: "Klasickou hračkou pro děti předškolního věku jsou proto stavebnice, dnes tak populární Lego a nejrůznější puzzle." (Matějček, 2005, s. 146).
Jednotlivá setkání jsou zaměřena na zapojení všech tříd MŠ a svou obtížností vycházejí z potřeb a možností daného věkového období. Úkoly jsou koncipovány od jednoduchých ke složitějším v rámci didaktických zásad a
je zohledňován individuální přístup ke každému dítěti.
Každé dítě si tak může odnést to, co právě v určitém věku zvládne. Například mladší tříleté dítě, které se setkává s naším lektorem poprvé, si může osvojit třídění barev, procvičení jemné motoriky apod. Děti starší, šestileté, si procvičí spolupráci ve skupině, nové poznatky z techniky, základy práce s mapou, naučí se číst a porozumět technickému výkresu, procvičí si znalosti o Karlově mostu, budou znát známé věže v ČR, dozví se, jak se dostane elektřina a voda do našich domů... Budou se lépe orientovat v prostoru, v mapách, vnímat proporce a perspektivu.
S projektem se tak v předškolním věku mohou setkávat vícekrát a vždy je budou lekce rozvíjet jiným způsobem.
Závěrem chceme říci, že jsme si vědomi toho, že je náš projekt náročný na představivost a mnohdy i na některé schopnosti a dovednosti předškolních dětí a snadněji by jej zvládali žáci základních škol, ale když se zamyslíme, není tato náročnost základem k lepšímu rozvoji našich děti?
Další informace:
Malá technika, z. ú. -
www.mtuni.cz
, telefon: 777 139 755
ZDROJE
-
UŽDIL, J.
Čáry, klikyháky, paňáci a auta.
Praha: Portál, 2002.
-
MATĚJČEK, Z.
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte.
Havlíčkův Brod: Grada, 2005.
-
MŠMT.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Výzkumný pedagogický ústav v Praze, 2004.

Související dokumenty