Kroužky v mateřské škole

Vydáno:

Ráda bych získala informace o organizaci kroužků, zájmové činnosti v mateřské škole – odbornost učitelky, platby, doba konání a kde tyto informace získám.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p. p.
 
§ 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění p. p.
 
§ 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění p. p.
Podle školského zákona a prováděcích předpisů k němu je
zájmové vzdělávání
(kam řadíme jakoukoli zájmovou činnost včetně kroužků) hlavní činností jiných školských zařízení, než je mateřská škola (zejména středisek volného času, dále pak školní družiny a školního klubu). To samozřejmě neznamená, že by nemohla
mateřská škola
zájmové vzdělávání poskytovat, nikoliv však jako svoji hlavní činnost. V souladu s ustanovením § 5 školského zákona musí předškolní vzdělávání probíhat podle
školního vzdělávacího programu, který musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. A v rámci těchto vzdělávacích programů není pro zájmové vzdělávání místo.
Z výše uvedeného vyplývá, že mateřská škola
může poskytovat zájmové vzdělávání
mimo svoji hlavní činnost, tj. v rámci doplňkové činnosti. Tuto doplňkovou činnost jí však musí povolit zřizovatel ve zřizovací listině (§ 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.).
Doba konání této zájmové činnosti záleží na
rozhodnutí ředitelky mateřské školy, nesmí však zasahovat do doby předškolního vzdělávání dětí podle školního vzdělávacího programu.
Vedoucí zájmových útvarů (kroužků) nemusí splňovat žádné
zvláštní kvalifikační předpoklady
a nepohlíží se na něj jako na pedagogického pracovníka ve smyslu ustanovení § 2zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Zájmové vzdělávání lze
v rámci doplňkové činnosti
poskytovat za úplatu. Tyto výnosy z doplňkové činnosti pak mohou být použity na odměňování vedoucích zájmových kroužků.
Práce vedoucího zájmového kroužku
je druhově odlišná od práce učitelky mateřské školy. Pokud by tedy tuto zájmovou činnost vykonávaly učitelky, je žádoucí, aby měly na výkon těchto prací uzavřený
další pracovněprávní vztah
(např. některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). V případě uzavření takové dohody je
výše odměny
za tuto práci věcí dohod zaměstnance se zaměstnavatelem – neuplatní se tedy tarifní tabulky.