Interaktivní tabule v logopedické prevenci v mateřské škole

Vydáno:

Logopedická prevence a interaktivní tabule jsou dnes ve školství často používaná slova. Časté ale není jejich praktické spojení a využití v praxi. Logopedická prevence patří hlavně do předškolního období dětí v mateřských školách, zatímco interaktivní tabule je spíš záležitost výuky žáků v základních a dalších typech škol. Situace se však mění. Poruchy řeči bohužel přetrvávají čím dál tím více také u školáků a s jejich následky musí počítat především učitelé na 1. stupni základních škol. Zájem o informační technologie (dále IT), jejich využití jako učební pomůcky a motivace se zase rozšiřuje do mateřských škol (dále jen MŠ), které k tradičním a osvědčeným metodám a postupům přidávají nové možnosti.

Interaktivní tabule v logopedické prevenci v mateřské škole
Mgr.
Ilona
Hulínová-Mihalcová
 
logoped, speciální pedagog, MŠ Praha 10, SPC pro děti a žáky s vadami řeči
PŘÍKLAD Z PRAXE
Při nástupu do školky před dvěma lety nebylo Jolance moc rozumět.
„Aoj, jáuvetá,“
řekla hned první den. Maminka vysvětlila, že Jolanka má svou řeč a že se to jistě mezi dětmi zlepší. Paní učitelky od začátku s holčičkou intenzivně rozvíjely řeč při společných cvičeních ve třídě a věnovaly se jí také individuálně. Radily mamince, co cvičit, navrhovaly návštěvu u logopeda. Maminka se doma Jolance věnovala a pokroky v řeči se jí zdály dostatečné. V loňském školním roce bylo Jolance pět let a už jí bylo rozumět, ale u sykavek, L, R a Ř přetrvávala nesprávná výslovnost. Blížil se zápis do školy.
Od září začal ve školce program logopedické prevence. Jolanka zůstávala v říjnu každý čtvrtek ve školce do dvou hodin. Hned po první lekci mamince radostně vyprávěla, jakou mají kouzelnou tabuli, že byla v domečku pejsků, že si na tabuli mačkala sama obrázky a že tabule zpívala písničku, na kterou s paní učitelkou tancovaly. Taky že byl na tabuli pytel, co prasknul stejně jako její pusinka, a hned to mamince ukazovala. A že tam s nimi byly i jiné paní učitelky a jedna jim po skončení dala za odměnu razítko na ruku – mami, koukni! A zase tam půjdou a budou na tu tabuli malovat prstem!
Maminka věděla z informačního dopisu, že školka z dotací na projekt pořídila interaktivní tabuli a že děti chodí na logopedický program. Netušila, že to pro Jolanku bude takový zážitek. A nejen pro ni. Po cestě domů potkaly Jiříka a ten vyprávěl mamince podobně. Časem se začali rodiče díky nadšení dětí o program více zajímat. V prosinci proto mnozí přišli na společné „interaktivní“ setkání rodičů s učiteli. Poslechli si, co znamená logopedická prevence, jak se vyvíjí řeč dětí a sami si vyzkoušeli některé programy na interaktivní tabuli. Při tom se rodiče dobře bavili a co teprve, když na tabuli viděli ukázky videa natočeného při programu s dětmi. Co jejich děti říkaly, cvičily, malovaly, poznávaly, třídily, řadily, pojmenovávaly... Na závěr si vyzvedli orientační logopedickou zprávu, která obsahovala i případné doporučení k návštěvě odborníka. Rodiče si o tom rovnou mohli promluvit s přítomnými učitelkami nebo logopedkou.
Druhý den maminka objednala Jolanku k logopedce, na kterou měla kontakt ve zprávě. V červnu, po společné práci maminky, učitelek a logopedky, Jolanka už drnčela R a možná naskočilo přes léto i Ř. Ve školce se interaktivní tabule se stala oblíbenou a nejen logopedickou pomůckou pro nejmenší děti i pro předškoláky.
POŘÍZENÍ A PROVOZ INTERAKTIVNÍ TABULE V MŠ
Z běžného rozpočtu mateřských škol se tato nová pomůcka v ceně řádu desetitisíců nepořizuje snadno. V rámci dotačních programů na speciální vzdělávání nebo na vybavení škol IT, které vyhlašují kraje, Ministerstvo školství, Evropská unie či soukromé nadace, je možné zažádat o příspěvek na interaktivní tabuli včetně dataprojektoru, počítače a vhodných programů. Samozřejmě pořízení i tak znamená pro školu určitou finanční a časovou zátěž. Firem, které toto vybavení nabízejí, je hodně. Doporučuji při výběru hledat dodavatele, který podá detailní informace a zajistí instalaci i proškolení v používání.
Samostatný prostor, který by byl volný pouze pro práci s interaktivní tabulí, mateřské školy většinou nemají. Vhodné a jistě reálné je umístění tabule ve třídě, která se dá případně rozdělit na dvě části. Když jsou v ní ještě technicky zdatné paní učitelky, které převezmou odpovědnost za provoz a údržbu, je to situace téměř ideální. Interaktivní tabule není pomůcka pro každodenní využití. V provozu mateřské školy by tedy neměl být problém s tím, že se v části jedné třídy skupiny dětí občas střídají. Podle počasí je možné v průběhu dopoledne vyměnit i pořadí pobytu venku a řízené činnosti.
VÝHODY INTERAKTIVNÍ TABULE V MŠ
Interaktivní tabule je pomůcka pro děti nová, zajímavá, a proto vhodná i jako motivace. Je velká a dobře přehledná, výškově nastavitelná a ve fixačním rámu (kolejnice s pojezdem) bezpečná. Tabule slouží i jako obrazovka, na kterou všichni dobře vidí, slyší, mohou s ní komunikovat a aktivně zasahovat do programu. Programy lze zakoupit nebo si je učitelka může sama vytvářet. Na tabuli se rozvíjí zábavným způsobem také grafomotorika. Největší výhodou je spojení motivace, řeči, pohybu, zrakového a sluchového vnímání, porozumění úkolu, koncentrace pozornosti, vlastní aktivity a zpětné vazby.
Tabule umožňuje širší využití multisenzoriálního přístupu a prožitkového učení, a pomáhá tak lépe upevňovat získané dovednosti, rozvíjet kognitivní funkce a všechny předškolní oblasti vývoje. Děti mohou pracovat v malých i velkých skupinách, individuálně a případně celá třída. U tabule se při práci lépe sleduje a napravuje také držení těla a správné sezení, které pro rozvoj řeči nesmíme opomíjet. Nezanedbatelný je fakt, že se děti už v MŠ seznámí s pomůckou, kterou budou používat jako školáci.
Zapomenout nesmíme ani na rodiče, kteří si rádi moderní pomůcku vyzkoušejí. Při společných setkáních zjistí úroveň vývoje svých dětí, vidí je při práci a společně se naučí něco nového. Tabuli jako velkou obrazovku ocení také na besídkách při promítání videa nebo fotek ze školních akcí.
Jedinými nevýhodami
jsou nepřenosnost tabule a vyšší pořizovací cena. Přenosnou a o něco levnější variantou je tzv. Magic box, se kterým se nepracuje na svislé ploše, ale na vodorovné – promítá obraz na plátno na zemi. Programy určené pro interaktivní tabule jsou většinou kompatibilní a použitelné i pro Magic box.
LOGOPEDICKÁ PREVENCE NA INTERAKTIVNÍ TABULI
Na vývoj řeči předškolního dítěte má vliv široké spektrum podmínek, mezi které patří také individuální schopnosti a dovednosti.Ty se rozvíjejí ve všech oblastech podle RVP PV a jsou podrobně zpracované v každém školním vzdělávacím programu.
V odborně vedené logopedické prevenci je potřeba přiměřeně věku a individuálním možnostem dítěte cíleně rozvíjet především: pohybové dovednosti, motoriku ruky a orofaciální oblasti, smyslové vnímání, práci s dechem, základní funkce mluvidel, rytmus, senzomotoriku, fonematický sluch, slovní zásobu, gramatické vyjadřování, jazykový cit, grafomotoriku, propriorecepci, intermodalitu, pozornost, paměť, plynulost a spontánnost projevu a další.
Logoped nebo logopedický asistent v MŠ má samozřejmě k dispozici rozmanité a odborné pomůcky pro jednotlivá cvičení k individuální nebo skupinové práci. Na interaktivní tabuli se však procvičí více uvedených činností najednou, je pro děti zajímavější a lépe se pracuje s větší skupinou. Je využitelná pro rozvoj všech rovin řeči, to znamená, že se na ní může aktivně cvičit sluch, artikulace, slovní zásoba, tvoření vět, sociální situace i porozumění. Pomocí interaktivní tabule tak vznikají nové virtuální logopedické pomůcky, které vycházejí z osvědčených materiálů z praxe. Představte si, co bude dítě více bavit – rovnat kartičky na stole, nebo přemísťovat obrázky prstem po tabuli? Opakovat slova po vás, nebo si je ťukáním vybírat a říkat je se skřítkem?
NÁMĚTY K ČINNOSTI
Z nabídky hotových programů je možné vybrat například CD z edice
Kamínky, Chytré dítě, Mentio, Mgr. Eliášové, Brepta, Pavučinka
atd. Společným znakem je
zaměření na určité úkoly
(např. sluchové rozlišování, fonematický sluch, zraková paměť, rozvoj slovní zásoby, serialita a mnoho dalších), grafické provedení a slovní doprovod přiměřený předškolním dětem, variabilita úkolů, věkových kategorií a hlavně aktivní forma spolupráce.
Děti se střídají, chodí k tabuli, poslouchají zadání úkolu, manipulují s obrázky prsty nebo tužkou, vybírají si možnosti řešení a přitom povídají. Logoped nebo logopedický asistent vybírá každému dítěti úkol podle toho, co zrovna potřebuje upevňovat nebo rozvíjet (výslovnost určité hlásky, motorika, gramaticky správné věty atd.). Úkoly může doplňovat podle aktuální úrovně řeči nebo logopedického nácviku – např. vytleskej nám obrázek, řekni první hlásku, jaká další zvířata znáš, zazpívej písničku, kde je slovo pejsek, zazpíváme si všichni a k tomu si zaskáčeme. Také odměny jsou na tabuli aktivní. Děti pochválí třeba pohyblivé sluníčko máváním a veselou písničkou a všichni se mohou přidat. Práce s interaktivní tabulí je stejně jako všechny pedagogické činnosti založena na kreativitě a fantazii pedagoga. Pokud má za cíl logopedickou prevenci nebo cvičení řeči, tak musí být doplněna odbornými znalostmi a podrobnější přípravou.
VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH PROGRAMŮ
To je závislé na zkušenostech pedagoga v oblasti IT. Je také možné se přihlásit do kurzů určených přímo pro vytváření vlastních digitálních materiálů pro interaktivní tabule. Praktické a zaměřené pro MŠ je organizují i někteří dodavatelé tabulí nebo programů. Výhodou vlastní tvorby je nezávislost na obecné nabídce a možnost vytvářet programy „na míru“ sobě (podle toho, co chci procvičovat) i dětem (podle toho, co je zajímá). Programy mohou být také tematicky zaměřené, aby korespondovaly s třídním programem.
DALŠÍ VYUŽITÍ V RÁMCI LOGOPEDICKÉ PREVENCE
Motorika mluvidel je úzce spojená s motorikou ruky. Na interaktivní tabuli se kreslí vlastními prsty nebo silnými fixami. Na panelu nástrojů se dají nastavit nejrůznější možnosti – typ a síla čáry, barva, mazání rukou jako gumou, přemísťování obrázku atd. Zvláště malování vlastním prstem je ideální cvičení pro správný přítlak, pohyb zápěstí a uvolnění celé ruky. Koordinace řeč – oko – ruka je velmi důležitá pro rozvoj komunikace a učení. Interaktivní tabule je pro cvičení grafomotoriky, rytmizace, intermodality nebo orientace na ploše ideální pomůcka.
NEZAPOMEŇTE!
Při práci s interaktivní tabulí je potřeba jako u dalších činností respektovat vývojové a individuální možnosti dětí. I když je práce baví, neměla by být delší než půl hodiny.
Také velikost skupiny je potřeba zvážit vzhledem k obsahu činností, zamýšlenému cíli a schopnostem dětí. U tabule je vhodnější sezení na lavičce nebo na židlích, ze kterých se děti rychleji zvedají a pohodlně na nich sedí. Úprava sezení a jeho vzdálenost od tabule by měla být taková, aby všechny děti dobře vnímaly celou plochu. Poloha tabule se posunuje podle výšky pracujícího dítěte a zároveň pro ostatní děti, které sledují činnost.
Po ukončení každého úkolu je ideální výsledek ještě společně prohlédnout, aby si děti výstup zapamatovaly. Pedagog by měl sledovat (někdy je to obtížné) pravidelnost střídání u tabule. Činnosti při skupinové práci by měly být pouze na opakování a upevňování, aby střídání při více účastnících probíhalo plynule. Pokud je cílem nácvik nových dovedností, je vhodnější účast jednoho dítěte nebo malé skupinky dětí na stejné úrovni.
ÚVAHA NA ZÁVĚR
Ve své pracovně mám pomůcky různého stáří. Obrázky od národního podniku Komenium, obyčejná pexesa, nové zvukové knihy a ve třídě interaktivní tabuli. Tomu odpovídají i mé metody a postupy. Ontogenetický vývoj člověka se nemění, pořád se základy řeči vyvíjejí nejvíce do 7. roku a stále děti do tří let nejvíce potřebují maminku. Mění se ale vnější podmínky a v souvislosti s tím se
rozšiřují možnosti motivace dětí
(i rodičů),
výběru pomůcek a vhodných metod.
Jeden příklad z praxe:
Pětiletý Ríša měl diagnózu expresivní dysfázie a hyperkinetický syndrom, chodil do speciální logopedické třídy MŠ. Doma nechtěl cvičit, těžko jsme hledali motivaci i při skupinové práci ve třídě. Při individuálním cvičení u stolu a zrcadla udržel pozornost maximálně 5 minut. U interaktivní tabule pracoval ve skupině 10 dětí celých 20 minut. Nastavili jsme strukturu týdenních lekcí na interaktivní tabuli s tím, že to je odměna za cvičení doma i ve třídě. A Ríša vždycky dostal obrázek, co v další lekci na tabuli bude, a to vydrželo jako motivace skoro celý týden. Zlepšila se Ríšova koncentrace při cvičení doma i ve třídě a samozřejmě to bylo znát i na vývoji řeči. Velkou odměnou pro Ríšu bylo, že směl s paní učitelkou tabuli zapnout a vypnout.
Nezahazujme staré a osvědčené pomůcky, metody, postupy. Ale doplňujme je vhodně a přiměřeně těmi novými, aby učení bylo pro děti stále hrou, kterou sdílejí s ostatními dětmi i dospělými!

Související dokumenty