Inspirace: Jak společně rozvíjet nadání

Vydáno:

Talentcentrum NIDV podporuje rozvoj nadaných dětí a hledá formy sdílení zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, kteří o tyto děti pečují.

Inspirace: Jak společně rozvíjet nadání
Mgr.
Jitka
Bušková,
specialista Public Relations NIDV
1. Příklad dobré praxe
Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p. o., se od roku 2017 začala intenzivně věnovat nadprůměrně nadaným dětem. Právě pro ně vznikl za finanční podpory statutárního města Ostravy Klub Talentík, který sdružuje 11 dětí z celé mateřské školy, jež vykazují vzhledem ke svému věku nejen nadprůměrné nadání, ale zároveň jeví zájem o hlubší učení a bádání.
Oslovili jsme paní ředitelku Mgr. Stanislavu Korcovou a požádali ji o přiblížení celého projektu:
Kdo stál u zrodu nápadu věnovat ve vaší MŠ zvýšenou pozornost nadprůměrně nadaným dětem?
Měla jsem zkušenosti s vyhledáváním nadaných dětí již v mé dřívější domovské MŠ a oslovila mě možnost využít nabídky Programu na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a I. čtvrtletí 2018. Velmi si vážíme obrovské podpory statutárního města Ostravy, a to nejen v oblasti poskytnutých finančních prostředků, bez kterých bychom podporu nadání nemohli pochopitelně poskytovat v takové míře, jako to děláme.
Jak práce s vybranými nadprůměrně nadanými dětmi probíhá?
Na základě depistáže provedené na začátku školního roku 2017/2018 byla vybrána skupina 11 dětí ve věku 4 až 7 let. S těmito dětmi jsme od listopadu 2017 začali intenzivně a pravidelně pracovat nejen v Klubu Talentík, ale i v rámci vzdělávací nabídky ve třídách. Talentované děti byly rozvíjeny prostřednictvím aktivních činností v odborně a účelně vybavené učebně, která díky speciálním didaktickým pomůckám podporuje chuť a zájem dětí o přírodní vědy. Činnosti dětí jsou zaměřeny na pokusy a objevování z oblasti chemie, fyziky, biologie, na rozvoj matematických a logických dovedností. Vzdělávání ale probíhá i v přírodním prostředí školní zahrady a ve speciální učebně chemie na ZŠ Gen. Píky. Dále jsme s dětmi absolvovali výukové programy mimo mateřskou školu.
Co pomohlo Klubu Talentík získat širší podporu veřejnosti?
S činností Klubu Talentík průběžně seznamujeme především rodiče a ostatní děti mateřské školy prostřednictvím dlouhodobých pokusů prezentovaných ve třídě nebo pomocí fotodokumentace v šatnách. Aktivity klubu byly rovněž prezentovány na akci Sobota s Talentíkem dne 28. 4. 2018. Pro rodiče byly připraveny přednášky na téma Identifikace nadaného dítěte v předškolním věku. Se svými postřehy a zkušenostmi se podělily nejen lektorky Mgr. Alena Pokorná a Mgr. Markéta Fišerová z MŠ Kopřivnice, ale také PaedDr. Jiří Rozehnal (OU, Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talent managementu Přírodovědecké fakulty). Dále si rodiče vyslechli zajímavé informace o šachové hře v předškolním věku od pana Antonína Surmy (Beskydská šachová škola) a zapojili se do diskuse s matkou diagnostikovaného nadměrně nadaného dítěte Bc. Monikou Kozelskou. V této době se děti věnovaly spontánním činnostem a využívaly nabídky deskových her včetně šachů. Následovala společná část dětí a rodičů, ve které byly prezentovány dosavadní aktivity Klubu Talentík. Děti svou "vědeckou činnost" představily pod vedením paní učitelky Bc. Jany Richterové, která se s kolegyní Mgr. Terezou Gembalovou dětem z klubu po celou dobu jeho působení intenzivně věnovala. Poté všichni společně zhlédli přírodovědné prezentace Teodora Kozelského (diagnostikované nadměrně nadané dítě, 12 let). Své nadání si děti prakticky vyzkoušely prostřednictvím úkolů z oblasti základních přírodních věd, jako jsou matematika, fyzika, biologie nebo astronomie. Závěr celé akce patřil velkému šachovému překvapení, ať už to byli dva obří šachoví maskoti, či obří perníkové šachové figurky, které pro děti upekly paní kuchařky.
V MŠ Varenská se uskutečnila i stáž organizovaná NIDV, které se zúčastnily učitelky z jedné pražské MŠ. Který moment byl klíčový pro uskutečnění této stáže?
Co se týče stáže organizované NIDV, tak jsem byla oslovena paní Jatzkovou (NIDV Ostrava), které jsem byla doporučena panem PhDr. Jiřím Rozehnalem, s nímž jsem se potkala na konferenci Talent management Ostrava 2018 (březen tohoto roku - sama jsem na konferenci prezentovala projekt Talentík). Paní Jatzková se přišla do naší mateřské školy podívat. Prohlédla si materiální podmínky i naše didaktické materiály, vyslechla si mé vize a navázaly jsme milou spolupráci.
Stala jsem se členkou Komise pro rozvoj nadání Moravskoslezského kraje. Zasedání komise se v naší MŠ konalo v červnu 2018. Velmi si cením přístupu všech zúčastněných členů komise, kteří kladou nesmírný důraz na vyhledávání nadaných a nadměrně nadaných dětí a jejich rozvoj již v předškolním věku.
Jak hodnotíte to, čeho jste doposud v práci s nadanými dětmi dosáhli?
Přestože jsme prakticky nováčky v práci s talentovanými dětmi, musím říci, že se toho naše mateřská škola zhostila výborně. Spoluprací s odborníky a důslednou pedagogickou diagnostikou jsme napříč třídami našli talentované děti, promyšleným a aktivním přístupem jsme dětem nabízeli pestré činnosti, ve kterých měly možnost se realizovat, rozvíjet své dovednosti, zkušenosti a zájem o nové objevování a bádání. Důležitou součástí projektu bylo sdílení poznatků a prožitků s ostatními dětmi ve třídách, obohacování se navzájem, podpora spolupráce mezi dětmi. Velký přínos projektu Talentík rovněž vidím v aktivním zapojení rodičů do činnosti Klubu Talentík a projevený zájem dalších rodičů pro příští školní rok.
Závěrem chceme říci, že jsme patřičně hrdé na to, že naše mateřská škola, i když malým dílkem, přispívá do velké mozaiky záměru našeho města Ostravy podporovat talentované a nadané děti, žáky a studenty a udržet je v našem regionu.
2. Pohled stážistek
Stáže v Mateřské škole Varenská zprostředkované NIDV (ve spolupráci krajských pracovišť Ostrava a Praha a střední Čechy) se zúčastnily Mgr. Pavla Benešová, DiS. et DiS., ředitelka školy, a Dagmar Svitáková, učitelka z MŠ Mezi Školami v pražských Stodůlkách. Poprosili jsme je o stručné shrnutí, které předkládáme:
Stáž v Mateřské škole Varenská byla naší první zkušeností se stážemi a hodnotíme ji s kolegyní jako velmi pozitivní, a to jak po stránce organizační, tak po stránce vzdělávací.
Co se školy týká, jedná se o sídlištní mateřskou školu v centru Ostravy obklopenou školní zahradou. V mateřské škole se nám po celou dobu věnovala paní ředitelka spolu se svou zástupkyní. Za pomoci prezentací nás seznámily s běžným chodem školy, s projekty, do kterých jsou zapojeni, a samozřejmě s hlavním cílem stáže, jímž bylo seznámení se s podporou nadaných dětí. Mateřská škola má vypracované portfolio aktivit, které byly s dětmi během projektu realizovány. Jsou zde popsány jednotlivé aktivity, popis je doplněn fotografiemi.
Komunikace ohledně organizačních záležitostí probíhala za pomoci e-mailu, byla rychlá a srozumitelná. Ubytování v NIDV Ostrava bylo na velmi vysoké úrovni.
Stáž nás utvrdila v tom, že je velmi důležité věnovat se nadaným dětem již v raném věku, v němž navštěvují mateřskou školu. Na základě stáže jsme oslovily doc. PhDr. Janu Marii Havigerovou, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové se žádostí o zaslání škály pro identifikaci nadaných dětí (již jsme ji obdržely). Inspirovala nás v tom, že se pokusíme získat grant od Magistrátu hlavního města Prahy - odbor školství na zřízení badatelského koutku pro nadané děti v naší mateřské škole.
3. Ukázky z projektu Talentík
Učebna Talentík
V této účelně a odborně vybavené učebně jsme s dětmi aktivně prováděli chemické a fyzikální pokusy, ke kterým jsme vytvářeli hypotézy, průběhy pokusů jsme zaznamenávali. Na závěr děti potvrdily pravdivost hypotéz a vyhodnotily výsledek pokusu. S těmi pak seznámily ostatní děti ve třídě. V rámci Klubu Talentík jsme rovněž prováděli nejrůznější měření, řešili logické úlohy, matematické operace podle Hejného metody. Učebna je vybavená didaktickými pomůckami, které děti seznamují se základními přírodními vědami.
Bílé pláště
Talentovaným dětem jsme pořídili dětské bílé pláště s logem mateřské školy, které si pravidelně oblékaly při práci v Talentíku. Pláště se líbily nejen dětem, ale sklidily obdiv i rodičů a mnoha dospělých při exkurzích a výukových programech mimo mateřskou školu. Bílé pláště pomohly dětem navodit atmosféru výjimečnosti a zároveň je motivovaly k různorodým "vědeckým" aktivitám.
Učebna chemie na ZŠ Gen. Píky
Sem jsme s talentovanými dětmi často docházeli a pod vedením paní Ing. Petry Hladíkové prováděli nejrůznější chemické a přírodovědné pokusy, jejichž výsledky si pak děti odnášely domů. Konkrétně jsme například tvořili lávové lampy, nafukovali jsme balónky pomocí chemické reakce, tvořili jsme modré krystaly ze skalice, prováděli jsme experimenty s barvami, šiškami, pozorovali jsme nejrůznější vzorky pod mikroskopy apod.
Badatelské koutky ve třídách
Talentované děti měly možnost své pokusy prezentovat před ostatními dětmi ve třídě, popsat postup, vysvětlit výsledek a inspirovat ostatní děti k dalším podobným činnostem.
Exkurze v lékárně APAVAR
Tuto lékárnu jsme navštívili dne 28. 3. 2018. Děti prožily nevšední zážitek. Seznámily se s prostředím lékárny, s některými léčivými bylinkami a v laboratoři si pod vedením paní magistry namíchaly vlastní čaje.
Svět techniky Ostrava
V únoru 2018 jsme navštívili s dětmi DOV. Samotné prostředí dětem velice učarovalo a některé následně inspirovalo v mateřské škole k malým "technickým výtvorům" ze stavebnic. Absolvovali jsme výukový program Svět plný barev. V průběhu modulu děti poznávaly základní a doplňkové barvy, které vznikaly jejich smícháním.
Úzká spolupráce s rodiči
a)
Složka Talentík - pravidelné záznamy jednotlivých lekcí Talentíku doplněné fotografiemi byly jednou z cest, jak informovat rodiče o průběhu a náplni projektu.
b)
Rodiče měli možnost se aktivně zapojit do činnosti projektu. Dva tatínkové se dokonce ujali role učitele a připravili si pro děti zajímavé přednášky s praktickými ukázkami o větrné elektrárně a motorech. Děti tyto netradiční aktivity velice bavily, obohatily je a se zaujetím se jich aktivně účastnila i děvčata.
c)
Pro rodiče byla vytvořena informační brožura, která pojednává o nadaných dětech, jak je rozpoznat, jak k nim přistupovat, a o činnosti našeho Klubu Talentík.
Vzdělávání pedagogů
Ve spolupráci s KVIC Ostrava se všechny pedagožky zúčastnily v rámci DVPP semináře pod názvem Nadané dítě v MŠ. Seminář pod vedením zkušených lektorek byl pro ně přínosný a plošně jim objasnil problematiku nadaných dětí, tak aby je dokázaly nominovat. Z finančního příspěvku byly také zakoupeny odborné knihy zabývající se nadanými dětmi v předškolním věku.
Jednou z priorit krajské sítě podpory nadání v Praze i středních Čechách je organizace stáží pro pedagogy. Tato priorita vychází z poptávky škol, zapojených do příslušných sítí. NIDV finančně podporuje jak vysílané pedagogy (cestovné, stravné, ubytování), tak přijímající školu.
Krajský koordinátor se zároveň snaží zvýšit efektivitu stáží tím, že na základě konkretizace jejího cíle specifikovaného školou, která vysílá stážisty, vyhledává takovou školu, jež by daný cíl dokázala nejlépe naplnit (a zároveň o to jeví zájem). Stáže se neomezují hranicemi jednoho kraje. Více informací: www.talentovani.cz
Kontaktní osoba:
PhDr. Lukáš Borovička, Ph.D., odborný krajský metodik, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů - SYPO, krajský koordinátor podpory nadání, Národní institut pro další vzdělávání, Krajské pracoviště Praha a střední Čechy
E-mail: borovicka@nidv.cz
www.nidv.cz

Související dokumenty