Firemní školky

Vydáno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si uvědomuje důležitost a dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny děti. Podporuje rozvoj jejich osobnosti, podílí se na zdravém citovém, rozumovém tělesném rozvoji, na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Pomáhá také vyrovnávat rozdíly ve vývoji dětí před vstupem do základní školy a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Firemní školky
Mgr.
Patrik
Kubas
tiskový mluvčí, odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT
Aktuální omezené
kapacity veřejných mateřských škol
(dále jen „MŠ“)
jsou alarmující
. Ministerstvo školství proto v rámci mezirezortní spolupráce připravilo podmínky k podpoře rozvoje firemních školek, a to v rámci novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), jehož účinnost očekáváme od 1. 1. 2012.
Navrhujeme zde vytvořit
pro firemní školky stejné podmínky jako je tomu u soukromých MŠ. Budou však mít povinnost zapsat se do školského rejstříku a dodržovat školský zákon a s ním související předpisy.
Tzn. dodržovat hygienické normy, zajistit odborně kvalifikovaný pedagogický personál, učit v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a absolvovat kontroly České školní inspekce.
Nabídneme jim za to
finanční dotaci v prvním roce ve výši 60 % z normativu a v dalších letech až 100 %.
Firemní školky spadající pod ministerstvo školství tak budou představovat alternativu ke stávajícím MŠ.
Budou moci přijímat stejně jako ostatní MŠ děti od tří let, tedy ty, které jsou už tělesně i duševně způsobilé, aby se mohly určitým způsobem vzdělávat.
Nechceme ale bránit tomu, aby tyto firemní školky byly otevřené i ostatním druhům péče zřizované mimo školský zákon.
Konkrétně jde
o péči o děti do věku tří let.
Jeslí je v současné době minimum a řada matek by se ráda vrátila do práce dříve. Právě na tuto potřebu mohou firemní školky reagovat. V případě, že k tomu budou dostatečně materiálně i personálně vybaveny,
není důvod, aby ve spolupráci s ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí nemohly přijímat i děti pod tři roky.
Návrh novely školského zákona nepoužívá název firemní školky, ale využívá opisu „mateřská škola určená ke vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelů“. Je zde výslovně uvedena i možnost přednostního přijímání dětí zaměstnanců zřizovatele, která by jinak za platné právní úpravy mohla být chápána jako diskriminace ostatních dětí. Firma si také může najmout odborného provozovatele nebo se může několik menších firem spojit a provozovat školku společně.
Pokud firemní školka nenaplní kapacitu, může nabídnout své služby jiné firmě či dětem, jejichž rodiče nejsou firemními zaměstnanci.
Prostor je v novele zákona ponechán i pro pružné přizpůsobení zaměstnaneckým potřebám (např. zohlednění potřeb rodičů pracujících ve směnném provozu).
Doufáme, že tento krok pomůže překlenout současnou krizi v dostupnosti předškolního vzdělávání a přinese zaměstnancům firem lepší sladění profesního a rodinného života.

Související dokumenty