Efektivní komunikace pedagogů a rodičů jako prevence nevhodného chování dětí v praxi mateřské školy

Dobře nastavená spolupráce rodiny a školy může přispět k prevenci nevhodného chování dětí. Metodika Dobrý začátek® podporuje partnerský vztah rodičů a pedagogů a otevřenou komunikaci, která posiluje pozitivní přístup zmíněných aktérů, ovlivňuje postoje i chování pedagogů, dětí i rodičů. Níže vám představíme některé z komunikačních strategií metodiky Dobrý začátek®, které mohou posunout vzdělávací proces žádoucím směrem.

Efektivní komunikace pedagogů a rodičů jako prevence nevhodného chování dětí v praxi mateřské školy
Elge
Havrdová
Ph.D.
garantka
Mgr.
Anna
Petrová Kubešová
metodička projektu Dobrý
Ing. Bc.
Michaela
Štibraná
ředitelka MŠ Merklín, Centrum
Pro ilustraci zde použijeme příklad dobré praxe metodiky Dobrý začátek
®
z mateřské školy Merklín, která je mimo jiné i centrem kolegiální podpory metodiky pro Plzeňský kraj, kde zájemci o Dobrý začátek
®
mohou navštívit školku a podívat se na to, jak jsou principy v praxi uplatňovány při práci s dětmi.
Proaktivní strategie vedou ke zodpovědnosti všech aktérů vzdělávacího procesu
Vycházíme z přesvědčení, že metodika Dobrý začátek® ovlivňuje osobnostní nastavení samotného pedagoga, mění jeho zaběhnuté modely myšlení směrem k pozitivnímu nastavení, vede ho k proaktivnímu jednání. A to se samozřejmě odráží i v komunikaci s rodiči.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Zákonný zástupce
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Manuál krizové komunikace
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Problémy ve třídě
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Podání léku dítěti s epilepsií
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ