DPH u dětských skupin

Vydáno:

Zřídili jsme dětskou skupinu sloužící pro naše zaměstnance i zaměstnance cizí - z jiných zařízení. My jsme v. v. i., cizí organizací mám na mysli univerzitu. Ptám se, jak se máme postavit k otázce DPH jak na vstupu, tak výstupu. Vzhledem k tomu, že nesmíme generovat zisk, ale pouze pokrývat náklady na provoz a údržbu dětské skupiny, budou příjmy (školkovné) od rodičů podléhat DPH? Podle jakého paragrafu máme postupovat?

DPH u dětských skupin
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Primárně je třeba k předloženému dotazu poznamenat, že aby bylo možno zkoumat danou činnost z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty, musí být uskutečňovaná činnost předmětem daně ve smyslu § 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Aby bylo uskutečňované plnění předmětem daně, musí být mimo jiné splněno, že jde o ekonomickou činnost za úplatu. Poskytování služeb v rámci dětské skupiny lze bezesporu zahrnout pod ekonomickou činnost. Pokud je tedy vybíráno školkovné, lze na něj na základě údajů v dotaze uvedených pohlížet jako na úplatu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Podotýkám, že pro posouzení toho, zda jde o ekonomickou činnost, je irelevantní, zda se v konečném důsledku k této činnosti váže zisk, či nikoliv. Je také lhostejné, na základě jakých skutečností je odvozena výše úplaty, tj. zda metoda jejího výpočtu je založena na skutečných nákladech či je stanovena jiným způsobem.
Lze tak tedy uzavřít, že provozování dětské skupiny bude ekonomickou činností, která bude předmětem daně. Pokud tedy bylo uzavřeno, že dané plnění je předmětem daně, je v dalším kroku třeba zkoumat, zda jde o zdanitelné či osvobozené plnění. Z hlediska osvobozených plnění pak je třeba vyjasnit otázku, zda dětská skupina a plnění v ní poskytovaná nebudou plněními osvobozenými podle § 57 zákona o dani z přidané hodnoty. Ovšem dotaz neobsahuje údaje, které by blíže specifikovaly podmínky dětských skupin - aby bylo možno danou činnost posoudit ve světle posledně zmíněného zákonného ustanovení.
Pokud dětská skupina představuje svých charakterem činnosti předškolní vzdělávání, pak by pro uplatnění osvobození bylo nutné, aby byla školským zařízením zapsaným v rejstříku škol. Pokud není dětská skupina školským zařízením zapsaným v rejstříku škol, pak půjde o zdanitelné plnění s povinností uplatnit daň na výstupu. Z pohledu věcné náplně činnosti dětské skupiny se současně nedomnívám, že by mohlo jít o plnění osvobozené podle § 61 zákona o dani z přidané hodnoty. Tudíž pokud by dětská skupina byla plátce a nebyla „uznaným subjektem“ ve smyslu § 57 zákona o dani z přidané hodnoty, měla by povinnost z úplat přijatých za služby dětské skupiny uplatnit daň na výstupu. Naproti tomu, jelikož by šlo o zdanitelné plnění, by mohla za splnění zákonných podmínek uplatnit odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k dané ekonomické činnosti.
Pokud by byla dětská skupina subjektem vymezeným § 57 zákona o dani z přidané hodnoty a poskytovala plnění tímto ustanovením definovaná, a šlo by tak o činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně, pak by nemohla nárok na odpočet daně uplatnit, neboť platí, že pokud plátce vykonává činnost osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně, není u přijatých zdanitelných plnění, která použije k jejímu uskutečňování, oprávněn nárokovat odpočet daně.