Dítě s ADHD

Do MŠ nastoupilo v září dítě, které bylo shledáno jako nezvládnutelné. Následně jsme zjistili, že dítě má již od 2,5 roku nález od psychologa ADHD a doporučení do speciální MŠ. Rodiče se nicméně sami rozhodli, že dítě dají do běžné MŠ (nález při zápisu zatajili). Při jednání s PPP jsme získali doporučení na zřízení místa asistenta pedagoga, které jsem dala na Krajský úřad Ústeckého kraje. Telefonicky mi bylo sděleno, že dostaneme souhlas se zřízením místa asistenta pedagoga, ale finanční prostředky ne ( je prý potřeba o ně žádat v květnu). Co to pro nás tedy znamená? Zřídíme místo asistenta a budeme ho platit z běžného rozpočtu školy? Tím budou ale potrestání všichni zaměstnanci školy, neboť se sníží částka na platy. Co máme dělat? Dítě je při počtu 28 dětí ve třídě nezvladatelné a ohrožuje i samo sebe (utíká např. při vycházkách do silnice).

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
Směrnice MŠMT čj. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (poslední změna provedena Směrnicí MSMT21/2013-200)
ODPOVĚĎ pohledem právníka:
V dané situaci, ve které ředitel školy důvodně zřídil funkci asistenta pedagoga a současně neobdržel finanční dotaci (mzdové prostředky na financování funkce asistenta pedagoga), lze postupovat jedním z následujících způsobů nebo využít jejich kombinaci:
 
jestliže se jedná o veřejnou školu, lze na činnost asistenta pedagoga použít
finanční prostředky státního rozpočtu
podle § 160 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona (tj. na platy, náhrady platů atd.) poskytovaných prostřednictvím krajských normativů v souladu s § 161 odst. 6 školského zákona,
 
požádat krajský úřad o financování funkce asistenta pedagoga z tzv.
rezervy v rámci rozpisu prostředků státního rozpočtu;
tato rezerva je účelově určena i na financování funkce asistenta pedagoga [čl. II odst. 1 písm. c) Směrnice MŠMT č. j. 28 768/2005-45],
 
uzavřít s asistentem pedagoga pracovní poměr na úvazek menší, než byl doporučený úvazek asistenta pedagoga,
 
požádat zřizovatele o navýšení rozpočtu,
 
využít prostředky získaní vlastní činností právnické osoby vykonávající činnost školy (např. z úplaty za vzdělávání, z doplňkové činnosti).
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
ODPOVĚĎ pohledem psychologa:
Rodiče mají povinnost informovat školu o všech relevantních událostech, které mohou ovlivnit edukaci dítěte. Určitě by sem patřilo i sdělení o diagnóze ADHD. Z dikce dotazu se mi ovšem zdá, že kdyby byli bývali rodiče oznámili diagnózu ADHD, mateřská škola by dítě patrně nepřijala. Vzhledem k tomu, že nemohli dopředu vědět, jak se škola zachová, nedivím se, že informace nesdělili. Navíc za psycholožkou byli zřejmě zcela soukromě, bez vnějšího podnětu, takže si mohli říct, že je to pouze jejich záležitost, jestli někoho budou informovat, nebo ne. Kromě toho, někdy skutečně autorita cizí osoby a kolektiv dětí zapůsobí docela silně v pozitivním směru, takže předpověď je vždy nejistá.
Dát ve dvou a půl letech diagnózu ADHD pokládám za dost odvážné (osobně bych si to netroufl). Jedna z nezbytných podmínek přidělení diagnózy ADHD totiž je, že se problémy vyskytují nejméně půl roku a navíc alespoň ve dvou prostředích – ve kterém druhém prostředí to mohlo u takhle malého dítěte být?! Soudím, že psycholožka vzala v potaz vývojové zvláštnosti dětí v tomto věku a obrovské normální rozdíly mezi dětmi. U nemalého počtu dvou- nebo tříletých dětí se vyskytuje „hyperaktivita“, nesoustředěnost, přebíhání od činnosti k činnosti, bouřlivé a vcelku nemotivované afektivní reakce, aniž by později byly s nimi nějaké závažné problémy. Navíc v tomto věku zcela určitě není důležitá diagnóza (neslouží ještě ani žádným formálním účelům, jako je tomu později), ale klíčová jsou výchovná opatření rodičů, případně později učitelek mateřské školy. Jakou speciální mateřskou školu mohla asi psycholožka doporučit? Navíc takové doporučení nemá větší hodnotu než doporučení, velmi záleží na možnostech školského systému, přání a rozhodnutí rodičů. Současně ani diagnóza ADHD nutně neznamená, že dítě je nezvladatelné. Pouze vyžaduje (někdy i výrazně) intenzivnější výchovný dohled, tedy trvalou účast dospělých, důslednost, pochopení, trpělivost atd. Připouštím, že podmínky v běžných mateřských školách nejsou příliš příznivé edukaci odlišných dětí. Na druhé straně to v žádném případě není problém dítěte nebo jeho rodičů.
PhDr. Václav Mertin