Co a jak s mateřskou školou pro děti od 2 do 7 let?

Vydáno:

 

Co a jak s mateřskou školou pro děti od 2 do 7 let?
Mgr.
Pavla
Petrů-Kicková,
ředitelka MŠ
Dr.
E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, Společnost pro předškolní výchovu
Požadavkem dnešní společnosti i velké části rodičovské veřejnosti je rozšíření mateřské školy na péči, výchovu a vzdělávání dětí mezi 2. a 7. rokem věku, ne však mladších 2 let. Stát potřebuje čím dál tím větší ochranu dětí, protože nepodporuje rozpadající se rodiny. Jak říká V. Mertin, jestli v některých jednotlivých případech stát vyhodnotí, že rodina nefunguje, má ji začít aktivně podporovat, a ne z ní odebrat děti a dát je do institucionálního zařízení.
Co říká stát ústy zákona...
V § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se předškolní vzdělávání organizuje pro děti
zpravidla
od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od 1.9.2020 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Od 1.9.2020 se do mateřské školy budou přednostně přijímat děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, pokud budou mít místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodě.
... a jak zákon vykládá
Důležité aspekty pro zařazení dětí od dvou let do mateřských škol jsou:
-
Školský zákon to umožňuje.
-
„Třírychlostní“ rodičovská dovolená.
-
Snaha o sladění rodinného a pracovního života.
-
Klesá populační křivka.
-
Současná rodinná výchova.
-
Zájem rodičů o umístění dítěte do institucionální péče.
-
Důvěra v instituci mateřské školy.
První čtyři důvody jsou důvody státu, další tři jsou důvody rodičů, a kde je zájem dítěte? Skrývá se v odpovědi na otázku, proč dvouleté děti patří do mateřských škol. Prý proto, že mají právo na zabezpečení kvalitního vzdělávání (ve 2 letech), a dále, co je do nich vloženo v raném věku, má velký význam pro celý život. Navíc se mnohé poprvé (ve 2 letech) setkávají s pravidly, pravidelností a řádem. A v neposlední řadě je to socializace (dvouletého) dítěte.
Co si myslí ti, kteří dětem rozumějí
Podle E. Opravilové se jedná o řízenou sociální integraci v rámci plánovaných skupin a aktivit, které budou začínat inicializačním obřadem, kterým bude vstup dítěte do mateřské školy. A jen ten, kdo do instituce vstoupí, bude moci užívat jejich výdobytků. Čím dříve, tím lépe, tak jako v Jednotě bratrské, ve které vzdělávali dítky od půl roku věku. Mimo by však byla i někdejší dětská světnička, tzv. Kinderstube, protože její dnešní podoba by byla „jedno dítě uprostřed pokoje obklopeno chytrými hračkami, ale ne lidmi“. Současná ostrovní pedagogika, ve které lze úspěšně pochybovat, jak říká E. Opravilová, o tom, zda je dítě objevitelem ostrovů nebo spíše na nich uvízlým trosečníkem, obraz dnešní společnosti plně vystihuje.
Příležitost k rozvoji a obnově společnosti, kterou stát vidí, a oprávněně, v předškolní výchově a vzdělávání i dvouletých dětí, by měla ale být výjimečným a nouzovým opatřením pro rodiny nebo matky v sociální nouzi. Popřípadě jako zájmové rozptýlení pro jedno či dvě dopoledne v týdnu nebo, podle V. Mertina, jako odlehčovací zařízení po obědě do podvečera, aby si rodič vyřídil nutné záležitosti. To by bylo v zájmu dítěte, nikoli v zájmu rodičů a státu.
Jak to vidí ti, o které jde
V krátkých rozhovorech, které se uskutečnily v březnu 2017 ve třídě 2,5 až 3,5letých a zjišťovaly, proč chodí do školky, jich většina odpovídala jednoslovně - proto. Některé proto zdůvodnily, a sice proto, že jsem malý. Jen některé zformulovaly víceslovnou odpověď:
-
„Líbí se mi ve školce pastelky a jak maluju
.“ (Kačenka, N., 3,2)
-
„Do školky chodím proto, že mě sem máma dala.“
(Lucinka, F., 2,5)
Děti jsou podle svých vlastních slov ve školce proto, aby je měl kdo hlídat. Hlídá je paní učitelka, která jim půjčuje hračky a učí je kreslit. Do školky chodí i z toho důvodu, že tam mají kamarády.
-
„Ve školce jsem proto, že nejsem nemocný.“
„Do školky chodím proto, že jsem se naučila chodit.“
„Ve školce jsem proto, abych mohl chodit do školy.“
„Do školy si chodím hrát nebo pracovat. Když si hraju s hračkou, je to hra, když něco vyrábím - je to práce.“
Tobiáš, K (5,11 let)
-
„Doma bych byl rád, kdyby mi mamka dovolila dívat se na televizi, ale protože mi to nedovolí, tak jsem radši ve školce.“
Čestmír, N (5,11 let)
a nakonec jak to vnímají učitelky v mateřské škole...
H. Hašková, S. Saxonberg a J. Mudrák ve své publikaci pojednávající o péči o nejmenší děti se snaží nalézt důvody pro boření zažitých mýtů. Jedním z těchto mýtů je, podle shora citovaných autorů, tento:
„Každý přece ví, že zařízení denní péče jsou pro děti do tří let škodlivá.“
A tento zažitý trend se snaží rozporovat otázkou, zda je přirozené rozdělovat děti předškolního věku na skupiny do tří a nad tři roky. Rozdělení věkových kategorií dětí na tzv. jeselské, tedy do 3 let věku, a mateřskoškolské, od 3 do 6 let věku dítěte, které, podle výše uváděných autorů, nebylo založeno na žádných vědeckých teoriích, se jim jeví jako přežité.
Vzhledem k tomu, že prozatím neexistují relevantní výzkumy na téma zralosti dítěte pro předčasný vstup do mateřské školy, je nutné přidržet se názorů odborníků a zahájit diskuzi, do které by jistě mohly svými praktickými poznatky přispět učitelky mateřských škol.
Z mé více než 13leté praxe ředitelky mateřské školy, která leží v těsné blízkosti Prahy a nárůst dětí tam způsobila přistěhovalecká, nikoli demografická křivka, vyplývá zkušenost s přijímáním dětí 4 a víceletých, protože ty mladší se zkrátka do školky nevešly. Čtyřleté děti byly zralé a vstup i pobyt ve vzdělávací instituci zvládly bez obtíží. Zatímco v současnosti i některé tříleté s tím mají velké problémy. A nejde jen o zvládnutí sebeobsluhy, kterou považují dnešní rodiče za zbytečnost a ke které přistupují s postojem „my to rádi uděláme a učitelka to musí dělat také“. Jedná se o psychickou zralost a schopnost rodiče i dítěte zvládnout role mateřskoškoláčka a rodiče dítěte chodícího do školky.
Celou situaci ještě komplikuje stav současné rodiny nebo spíše toho, co z ní zbylo. Neúplné, rozvedené, střídající péči, složené z nových partnerů a jejich dětí z předchozích vztahů, samoživitelské, migrující, z části nebo zcela nezaměstnané, sociálně vyloučené, zatížené exekucemi... apod.
Jako ne nepodstatný se jeví i fakt, že dnešní, mnohdy vymodlené děti starších matek, děti zatížené genetickými problémy, pocházející z umělého oplodnění, jedináčci nebo sérioví jedináčci důsledně vychovávaní odděleně, i když mají věkově přiměřeného sourozence, nevrůstají do přirozeného společenství lidí, a přesto je rodiče posílají do mateřských škol už ve 2 letech.
Mateřské školy identifikovaly
následující potřeby, které jsou bezpodmínečně nutné pro rozšíření věkové kategorie dětí na péči, výchovu a vzdělávání od 2 do 7 let:
-
Při
přijímání dětí
do třídy mateřské školy musí být k dispozici
nejméně dvě učitelky
. Každý přivítací rozhovor a uvedení dítěte do třídy je potřeba dělat individuálně. Některé z dětí se potřebuje tzv. dospat nebo alespoň relaxovat v klidné části třídy. Jiné se potřebují nasnídat nebo vykonat osobní hygienu. Během volné hry registrují především to, aby se děti nehromadily v omezeném prostoru, a nedocházelo tak ke konfliktům.
-
Při
pečujících, výchovných a vzdělávacích činnostech
musí být ve třídě nejméně
3 osoby, jedna s vysokoškolským, jedna se středoškolským vzděláním a jedna pomocná síla.
V případě dětí mladších 3 let se jedná spíše o výchovně-vzdělávací a pečující činnost. Zejména proto, že pozornost, kterou je dítě mezi 2. a 3. rokem života schopno udržet, je krátkodobá a trvá průměrně cca 10 minut. Této schopnosti musí učitelka přizpůsobit nabídku. Méně předvádět a popisovat, aby děti nemusely pasivně čekat, až na ně dojde řada. Činnostní přístup potřebuje lepší věcné, psychosociální, organizační i personální podmínky. Čím mladší děti učitelka ve třídě má, tím
menší počet
by jich měl být. Individuální průběh aktivit je pro dítě mezi 2. a 3. rokem věku nezbytností.
-
Děti mladší 3 let se zaměřují především na krátkodobou manipulaci s předměty a pro své hry potřebují společníka v podobě dospělé osoby. Ten je také nutný pro napodobivé hry, které dítěti mezi 2. a 3. rokem věku pomáhají zachytit a pochopit pozorované situace. Mateřské školy potřebují vytvořit
materiální podmínky v podobě větších prostor,
které budou více vyhovovat individuálním činnostem. Dovybavit se
hračkami a didaktickým materiálem
odpovídajícím věku od 2 do 3 let. A dále
přizpůsobit vnitřní i venkovní prostory hygienickým a bezpečnostním
normám dětí mladších 3 let.
-
Tlak rodičů i zřizovatelů nutí mateřské školy k tomu, aby byly v provozu od časných ranních (výjimkou není ani 6:00 hodin), do pozdních odpoledních (18:00 hodin). Pokud už takto nastavenou dobu provozu mateřské školy mají, je nutné říci státu i rodičům, že
není
především pro dítě, potom pro rodinu, a nakonec pro stát, tedy pro nás všechny,
vhodné, aby ji dítě využívalo denně a celou.
ZDROJE
-
GRŮZOVÁ, L. a Z. SYSLOVÁ.
Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání.
Brno: Masarykova univerzita, 2015.
-
HAŠKOVÁ, H., SAXONBERG, S. a J. MUDRÁK.
Péče o nejmenší: boření mýtů.
Praha: Sociologické nakladatelství, 2012.
-
KICKOVÁ-PETRŮ, P.
Jaké je dnešní dítě? Aktuální sonda do dětské duše.
In
Sborník z konference Dítě předškolního věku dříve a dnes.
Praha: PF UK, 2008. s. 63-66.
-
KICKOVÁ-PETRŮ, P.
Poznáváme, hýbeme se a tvoříme. Činnosti pro děti od 2 do 3 let.
Praha: Portál, 2017.
-
SPLAVCOVÁ, H. a J. KROPÁČKOVÁ.
Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ.
Praha: Portál, 2016.
-
SYSLOVÁ, Z., BORKOVCOVÁ, I. a J. PRŮCHA.
Péče a vzdělávání dětí v raném věku.
Praha: Wolters Kluwer, 2014.

Související dokumenty