Český výbor OMEP

Vydáno:

Světová organizace pro předškolní výchovu (Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire) - OMEP - je mezinárodní nevládní organizací zabývající se všemi aspekty výchovy a vzdělávání malých dětí a péče o ně od narození do osmi let věku. Brání a posiluje práva dětí na výchovu, vzdělávání a péči na celém světě a podporuje aktivity, které vedou k jejich kvalitnímu naplňování a dostupnosti pro všechny.

Český výbor OMEP
PhDr.
Dana
Moravcová
Ph. D.
předsedkyně OMEP ČR
V současné době má OMEP svoje
národní organizace v 65 zemích světa,
z toho 25 je v Evropě. OMEP je reprezentován v UNESCO, UNICEF a spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi s podobnými cíli.
Byl založen v roce 1948 v Praze.
Původním záměrem bylo vytvořit organizaci, která se bude snažit
zlepšovat vzdělávání a celkovou situaci dětí na celém světě,
bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, vyznání, národnost nebo sociální původ.
Český výbor OMEP je součástí světové organizace. Má status neziskové a nevládní organizace, která
spolupracuje
s MŠMT ČR a s ostatními nevládními organizacemi či asociacemi v České republice i v zahraničí. V současném českém výboru jsou
zastoupeni pracovníci předškolního vzdělávání
(zástupci vysokých škol, zástupce ČŠI, ředitelky škol). Někteří z členů jsou současně zástupci regionů ČR.
Zástupci výboru se pravidelně zúčastňují konferencí, které se každoročně konají v jedné z některých členských zemí.
Evropská konference OMEP
se konala v roce 1997 v Praze a v roce 2005 v Brně. Konference v Praze probíhala na téma
Umění otvírá duši dítěte,
v Brně na téma
Péče o nejmenší děti od narození do 3 let.
OMEP ČR se podílí na
připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů,
podporuje a snaží se prosadit potřeby předškolního vzdělávání na úrovni MŠMT. V rámci OMEP se v letech 1995-2000 uskutečňovaly
vzájemné stáže
mezi pražskými mateřskými školami a školami v německém Düsseldorfu. Stáží se zúčastnilo 5 ředitelek z Prahy a 5 ředitelek z Düsseldorfu, které měly možnost seznámit se se systémem předškolního vzdělávání v České republice.
OMEP ČR byl také zapojen v rámci aktivity Gruntvig do projektu
„Spolupráce rodičů a učitelů při přestupu dětí z mateřské školy do základní školy“.
Tohoto projektu se kromě České republiky učastnily také státy jako Polsko, Řecko, Severní Irsko a Slovensko. Výstupem bylo vydání brožury k uvedenému tématu. V roce 2010 získal OMEP ČR
Pečeť kvality za nejlepší projekt
v rámci aktivity Gruntvig za posledních 10 let.
V roce 2010 a 2011 se zapojil do Světového projektu Světové organizace OMEP na téma
Udržitelný rozvoj,
jehož cílem bylo
zjistit představy a názory dětí
k této problematice. V roce 2011 projekt pokračoval prezentací konkrétních projektů zrealizovaných ve vztahu k tématu. Česká republika jako jediná ze zúčastněných zemí zorganizovala
putovní výstavu výtvarného zpracování tématu dětmi.
V loňském roce OMEP ČR spolupracoval s Asociací lesních školek na organizaci konference
Příroda a kultura v mateřské škole - vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
V organizování konferencí bychom chtěli pokračovat i nadále. Na jaro 2013 připravujeme konferenci s názvem
Respektování dítěte.
Pro další konference plánujeme i zajištění účasti zahraničních lektorů.
Členská základna není uzavřená. Pokud máte zájem, staňte členy naší organizace. Více informací naleznete na

Související dokumenty