Bezpečnost v mateřských školách

Vydáno:

Článek se zabývá některými zvláštnostmi zajišťování bezpečnosti v mateřských školách oproti jiným druhům škol. Zvláště se pak zmiňuje i o lesních mateřských školách.

 

Bezpečnost v mateřských školách
Mgr.
Jan
Fiala,
odborník na školské právo
Mateřská škola poskytuje vzdělávání po celou dobu provozu, od převzetí do odevzdání dítěte, kdy také zajišťuje bezpečnost dětí. Nerozlišují se přestávky a nenastávají žádné časové úseky, kdy by mateřská škola bezpečnost nezajišťovala.
Odpovědnost mateřské školy se řídí obecnou úpravou v občanském zákoníku. Mateřská škola tedy
bude odpovědná, pokud se prokáže, že porušila svou povinnost zajišťovat bezpečnost.
Pouze v takovém případě pak mateřská škola bude hradit škodu, případně bude pojišťovna hradit pojistné. Stejně jako jiné druhy škol ani mateřská škola není povinna být pojištěna pro případ úrazu dítěte - pokud není pojištěna, hradí škodu přímo mateřská škola.
Nesouhlasím s názorem,1)že odpovědnost mateřské školy za újmu, škodu způsobenou dítěti vyplývá z obecné prevenční povinnosti mateřské školy (§ 2900 občanského zákoníku) a z odpovědnosti za škodu z provozní činnosti (§ 2924 občanského zákoníku). Odpovědnost mateřské školy obecně vyplývá z § 2910 občanského zákoníku ve spojení s § 29 odst. 2 školského zákona. Ustanovení o škodě z provozní činnosti se vztahují na
"závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti"
. Takovým zařízením nemůže být veřejná mateřská škola; mohla by jím být pouze soukromá nebo církevní mateřská škola, soukromá pak pouze taková, která neuzavřela s krajským úřadem smlouvu o zvýšení dotace podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., neboť v takovém případě se škola zavazuje vynaložit celý zisk za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby, a nemůže se tedy již jednat o zařízení sloužící k výdělečné činnosti. Odpovědnost za škodu z provozní činnosti by tak mohla být dána pouze u těch neveřejných mateřských škol, které smlouvu neuzavřely. I takový závěr je ovšem sporný, neboť může zakládat neodůvodněnou nerovnost.
Oproti jiným druhům škol je v mateřských školách při zajišťování bezpečnosti významnější
dohled.
Ačkoliv lze jistě doporučit i provádět poučení dětí, které má být přiměřené jejich věku, nelze očekávat, že by děti pochopily složitější poučení. Požadavek, aby byly děti poučovány každý den a toto poučení bylo zapisováno do třídní knihy, považuji za zcela nepřiměřený. Děti jistě mají být průběžně vedeny k bezpečnému chování, ale každodenní zápis poučení do třídní knihy se jeví vyloženě samoúčelným. Vedle dohledu je třeba pozornost věnovat také prostorovým a dalším opatřením - samozřejmostí má být, že v budově nejsou žádné ostré hrany, okna jsou zabezpečena proti otevření a vypadnutí dětí atd.
Zajišťování bezpečnosti nelze pominout ani v
lesních mateřských školách.
I přesto, že při zápisu do rejstříku škol a školských zařízení se nepředkládá stanovisko stavebního úřadu, nelze přijmout, aby zázemí nebylo bezpečné. Problematické je vytápění - stav, kdy mají děti přístup ke kamnům a hrozí jejich popálení, či dokonce kamna mají otevírání ve výšce dětí, které by je tak mohly otevřít a strčit do nich hlavu, považuji za nepřijatelný. Varovat je třeba i před amatérskými rozvody elektrické energie. Nemá docházet ani k tomu, aby dítě bylo ponecháno napospas svému osudu, nebo se dokonce ztratilo. Ačkoliv vzdělávání v lesní mateřské škole probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí, vždy je třeba zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí i s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky. Pokud by se například prokázalo, že dítě onemocnělo v důsledku toho, že lesní mateřská škola nepřizpůsobila program aktuálnímu počasí, bude dána její odpovědnost.
1 PUŠKINOVÁ, M. Odpovědnost za újmu, škodu způsobenou dítěti v mateřské škole.
Řízení školy.
2014, roč. 11, č. 12, s. 1.

Související dokumenty