Zpráva a doporučení jako výsledek poradenské činnosti

Vydáno:

Novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zákonem č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony došlo i ke změně v činnosti poradenských pracovníků.

Zpráva a doporučení jako výsledek poradenské činnosti
JUDr. Mgr.
Eva
Janečková,
odbornice v oblasti poskytování sociálních služeb
Poradenští pracovníci i nadále povedou spisovou dokumentaci, která obsahuje například základní identifikační údaje jako jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, případně státní občanství, dále datum zahájení a ukončení poradenské péče, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na posuzovanou problematiku, údaje o tom, zda je klient zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; eventuálně označení školy, v níž se klient vzdělává a identifikační a kontaktní údaje zákonného zástupce - jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.
Spis klienta také často obsahuje anamnestické údaje, školní a lékařské dotazníky, popřípadě písemné zprávy specialistů, jiných poradenských zařízení a podobně, záznamy o průběhu vyšetření, záznamové listy použitých diagnostických nástrojů, eventuálně kopie školních prací, písemné závěry z vyšetření včetně doporučení. Poradenští pracovníci pak mohou tyto osobní údaje zpracovávat pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném zadáním a povahou řešeného případu.
Z výše uvedeného je zřejmé, že poradenští pracovníci zpracovávají velmi rozsáhlé spektrum osobních údajů, a to včetně údajů citlivých. Velký důraz proto byl a je kladen na to, komu mohou být předány závěry z vyšetření v podobě písemné zprávy. Obvykle jsou předávány osobně subjektu údajů, tedy klientovi, případně jeho zákonnému zástupci. Třetí osobě (škole, lékaři a podobně) bylo možné sdělit výsledky vyšetření výhradně na základě písemné žádosti subjektu údajů (respektive jeho zákonného zástupce), a to po seznámení s obsahem dokumentu.
Novela přinesla změnu v podobě rozčlenění výstupů poradenské činnosti. Podle § 16a odst. 4 školského zákona „školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská pomoc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, poskytuje pouze doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná-li se o případ podle věty druhé, školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálněprávní ochrany dětí, pokud je o to orgán sociálněprávní ochrany dětí písemně požádá“.
Z výše uvedeného vyplývá, že poradenské zařízení bude vydávat dva typy výstupů - zprávu a doporučení:
-
Zpráva - jedná se o soubor anamnestických údajů o žákovi zahrnující také řadu citlivých údajů; tento dokument poradenské zařízení poskytne pouze žákovi nebo jeho zákonnému zástupci a nesmí jej poskytnout škole (nevylučuje se, aby zprávu poskytl škole dle vlastního uvážení žák nebo jeho zákonný zástupce).
-
Doporučení - v tomto dokumentu se uvedou závěry vyšetření a doporučená podpůrná opatření, včetně jejich kombinací a variant, a způsob jejich použití. Doporučení poskytuje poradenské zařízení žákovi a zákonnému zástupci, ale nově také škole nebo školskému zařízení, kde se žák vzdělává. Tento způsob nakládání s osobními (i citlivými) údaji žáka je nezbytný v jeho zájmu, neboť shledá-li školské poradenské zařízení, že je v zájmu žáka, aby škola provedla (nebo naopak neprováděla) určité postupy, nelze ponechat pouze na libovůli zákonného zástupce, zda doporučení škole předá. Předání doporučení poradenským zařízením škole musí být automatické, neboť škola ani nemusí tušit, že doporučení existuje a že by si je měla vyžádat.1)
Otázka, kterou si poradenští pracovníci mohou položit, je, zda k předání zprávy nebo doporučení třetí osobě potřebují souhlas subjektu údajů. Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů (§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) patří mezi základní povinnosti, pokud se na zpracování nevztahuje některá z výjimek [písm. a) až g) téhož ustanovení].
V případě, že poradenští pracovníci budou postupovat podle právního předpisu, bude aplikováno ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož je možné bez souhlasu osobní údaje zpracovávat, jestliže se provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Pokud tedy budou zpráva či doporučení předávány dle zákona
-
zpráva - klientovi, zákonnému zástupci,
-
doporučení - škole nebo školskému zařízení, orgánu veřejné moci, který vydal rozhodnutí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
souhlasu zapotřebí nebude. Pokud by výsledné dokumenty měly být předány jiné třetí osobě, bude nutné pracovat se souhlasem subjektu údajů. I v případě, že poradenští pracovníci budou zpracovávat osobní údaje bez souhlasu, musí být splněna informační povinnost a klient, popřípadě jeho zákonný zástupce, musí vědět, že doporučení bude předáno i dalšímu subjektu.
Zároveň tato změna zákona nic nemění na tom, že pracovníci musejí dodržovat povinnost mlčenlivosti. Ustanovení § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, říká, že zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, která zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.
1) Důvodová zpráva k zákonu č. 82/2015 Sb. Sněmovní tisk č. 288/0.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní psycholog na základní škole
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Pedagogičtí pracovníci a pracovní poměr na dobu určitou od 1. 9. 2023 (1. část)
Školský zákon a jeho vyhlášky
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)