Žáci se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ

Vydáno:

Zkušenosti z praxe opakovaně a dlouhodobě ukazují, že postavení žáků se specifickými poruchami učení (dále také „SPU“) na druhém stupni ZŠ nebývá jednoduché. Stále se setkáváme s mýtem, že SPU se týkají jen jazyků, takže vyučující přírodovědných i jiných odborných předmětů nepotřebují o tématu tolik vědět. S některými našimi klienty se dokonce bavíme o tom, že „když přežijí druhý stupeň ZŠ, nic moc horšího už je při vzdělávání asi nečeká“. Považovat školu za místo, které je potřeba přežít, ne za místo k učení je ovšem dost smutné.

Žáci se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ
Mgr. et Mgr.
Zuzana
Hladíková
DYS-centrum Praha,

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku