Vzdělání asistenta pedagoga

Mám vystudovanou Střední pedagogickou školu v Berouně, obor vychovatelství. Hned po ukončení školy jsem nastoupila jako vychovatelka školní družiny a stále se této profesi věnuji. Ve školství pracuji již 35 let, což znamená, že studium jsem zakončila v roce 1982 maturitou. Můj dotaz zní, zda mohu s tímto vzděláním pracovat jako asistent pedagoga k žákovi na prvním stupni ZŠ.

 

 

 

 

Vzdělání asistenta pedagoga
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ODPOVĚĎ:
Z dotazu dovozuji, že se jedná o asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace (§ 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Ustanovení § 30 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví: Za pedagogické pracovníky podle tohoto zákona se považují též pedagogičtí pracovníci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle dosavadních právních předpisů.
Z dotazu rovněž usuzuji, že tazatelka získala odbornou kvalifikaci podle dříve platných právních předpisů.
Na základě toho je odborně kvalifikovaná jako asistent pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením.

 

 

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů