Význam logopedické prevence a spolupráce preventistů a školských logopedů

Vydáno: 14 minut čtení

Potřeba logopedické péče je v současné době velmi vysoká, navíc klientela je nejen věkově, ale i co do obtíží velmi různorodá. Aby byly dostatečně saturovány potřeby všech klientů v terénu, je potřebné pokrytí logopedické péče jak logopedy ze školství, tak logopedy ze zdravotnictví, což předpokládá také fungování určité spolupráce mezi nimi.

Význam logopedické prevence a spolupráce preventistů a školských logopedů
PhDr.
Veronika
Včelíková
Ph.D.
členka výkonného výboru Asociace logopedů ve školství, z. s.; speciální pedagog – logoped ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči a krajský koordinátor logopedické péče
Logoped ve školství
vždy
cílí na předškolní, primární a sekundární vzdělávání
, tedy na velmi konkrétní věkové kategorie dětí, žáků a studentů ve výchovně-vzdělávacím systému.
Ač mohou být názory i pohled odborné veřejnosti na oblast zajišťování logopedie ve školství různorodé, například z důvodů nedostatečné informovanosti či znalosti prostředí, měla by být vždy přijímána a realizována taková opatření, která jsou v nejlepším zájmu všech dětí a žáků bez rozdílu. A takovým opatřením bezpochyby přítomnost školského logopeda ve vzdělávací soustavě je. Bezesporu je
logopedie v rezortu školství
třeba a
musí být
zajišťována dostupným, včasným a komplexním způsobem.
Je však pravda, že přítomnost logopedů ve školství by sama o sobě byla nedostatečnou, kdyby za ní nestál celistvý, léty postupně budovaný systé