Výuka češtiny a žáci se SVP

Výuka mateřského jazyka a žáci se SVP, to je veliké téma současné oborové didaktiky češtiny i inkluzivní pedagogické praxe. Jucovičová, Žáčková a Sovová (2007) vymezují, v čem mají žáci se SVP (konkrétně se SPU, ve vztahu k výuce češtiny nejčastěji s dyslexií, dysgrafií a dysortografií) největší potíže: pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných a vůbec veškerá pravopisná témata (mj. psaní předpon s-, z-, vz-, zdvojených souhláskových skupin, psaní -ě/-je, ů/ú aj.), určování mluvnických kategorií podstatných jmen i sloves včetně příslušných vzorů a slovesných tříd, deklinace substantiv a adjektiv dle zadaných mluvnických kategorií, tvoření podmiňovacího způsobu dle zadaných kritérií, určování druhů vět a větných členů, slovotvorný a morfematický rozbor slov atd.

 

 

 

 

 

Z uvedeného výčtu je zřetelné, že žákům se SVP (ale i mnohým žákům intaktním – zkušenost autorů) kromě pravopisu činí potíže zvládnutí znalostí lingvistické povahy. Ani jedna z výše uvedených obtíží totiž není povahy komunikačně-slohové. Je proto na místě se ptát, co je
reálnou příčinou
případné malé úspěšnosti či neúspěšnosti inkludovaných, alei intaktních žáků ve výuce češtiny.
Děti-rodilí mluvčí vstupují do výuky mateřského jazyka se znalostí jazykového systému na úrovni dospělých mluvčích (Jelínek, 1980, s. 32), co se dále ve velkém rozvíjí, je jejich slovní zásoba. Systém jazyka ovládají, jsou schopné komunikovat veškeré potřeby přiměřené ke svému věku a jsou schopné na jazykově-komunikační podněty reagovat (Palenčárová, Kesselová a Kupcová, 2003, s. 24–25). Jejich znalosti a dovednosti jsou však neuvědomělé, pohybují se na úrovni spontánního jazykového vědomí (Horecký, 1991). Úkolem školy je kultivovat žákovy jazykové a komunikační znalosti a dovednosti tak, aby jeho užívání jazyka bylo uvědomělé a přiměřené a vhodné. Aby si žák byl vědom toho, jaké jazykové prostředky vybrat k uskutečnění svého komunikačního záměru v dané komunikační situaci. Aby byl schopen vyhodnocovat jazykové chování své i ostatních mluvčích. Aby byl schopen přizpůsobovat výběr jazykových prostředků (jinak řečeno kód) svým komunikačním potřebám a aktuálním komunikačním kontextům. Toto formuluje oborová didaktika jako cíl vyučování mateřštině již od80. let (Průcha, 1978; Čechová, 1985 a 1998; Čechová a Styblík, 1998; Svobodová, 2003; Štěpáník a kol., 2020) a akcentuje to i kurikulum (RVP ZV).
Ve většinové praxi se však stále udržuje formálně-poznávací model výuky češtiny, který namísto zvládnutí jazyka pro komunikační účely žáky vede ke zvládnutí „malé lingvistiky“ (Štěpáník, 2020). Nejenže to není skutečným úkolem výuky, ale zároveň má takové pojetí důsledek v žáky pociťované vysoké obtížnosti předmětu, malém nadání a nízké motivaci pro jeho studium a celkově v nízké oblíbenosti češtiny na2. stupni ZŠ (Pavelková, Škaloudová a Hrabal, 2010).
Paradox tohoto pojetí výuky češtiny je zřejmý: např. zatímco žák jako rodilý mluvčí nemá v řeči větší problémy s deklinací většiny běžných českých substantiv a adjektiv (může chybovat v některých vybraných případech) – vždyť ji zvládl zcela spontánně při osvojování jazyka –, při deklinaci dle zadání gramatických kategorií naráží na obtíže a příslušné tvary vytvořit nedokáže, což je pak příčinou jeho školní neúspěšnosti. Který rodilý mluvčí ale uvažuje tak, že si před užitím výrazu
knihu
(např.
Půjč mi knihu
.) řekne „Teď užiju čtvrtý pád jednotného čísla substantiva kniha“? Nepopíráme zde význam poznávání pádu nebo čísla – právě pád je pro češtinu jako flektivní jazyk stěžejní mluvnická kategorie – ale upozorňujeme zde na vhodnost, resp. nevhodnost zacílení některých postupů, učebních úloh či partií učiva, které se ve výuce často objevují a podle nichž se posuzuje, zda žák předmět český jazyk zvládá, nebo nezvládá.
Rovněž zde argumentujeme pro to, že k překonání problémů dosavadní tradice výuky češtiny je třeba vystavět koncepci výuky od základů a zcela jiného typu, než jaká doposud v naší škole tradičně funguje (Štěpáník, 2020). Nestačí jen proměna metod a forem výuky, ale je nutná
proměna obsahu a zacílení
praxe vzdělávání v češtině (Štěpáník, 2019).
Základní překážka k plnému prosazení komunikační orientace výuky češtiny je v současném modelu
dezintegrace výuky
. K dezintegraci výuky v č

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ADHD v období dospívání (adolescence)
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Kdo je výchovný poradce
Individuální výchovný plán
Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT

Poradna

Odpolední vyučování 1. stupeň
Počet žáků ve třídě
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Náhrada druhého cizího jazyka
Kvalifikace učitelky ZŠ
Výpověď učiteli pro nedostatečnou kvalifikaci