Vrstevnická podpora jako prevence vzdělávacích, sociálních a psychických problémů

Vydáno: 3 minuty čtení

Pandemie covid-19 změnila mnohé. Sociální izolace, pokles volnočasových aktivit a problémy s motivací a zvládáním distanční výuky se výrazně podepsaly na duševní pohodě a zdraví žáků napříč ročníky. Společně s přibývajícími případy šikany nebo závislostí se proto před školami otevírá řada výzev, jak účinně přistoupit k podpoře wellbeingu i prevenci náročného chování. Řešením může být komplexní buddy program Stand By Me / Stojím při Tobě Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award, zkráceně DofE).

Vrstevnická podpora jako prevence vzdělávacích, sociálních a psychických problémů
Naděžda
Vránová
projektová manažerka
Program vznikl pod patronací Dětského fondu OSN (UNICEF) a za odborné podpory Člověka v tísni, Hodnotového vzdělávání Cyril Mooney, Centra Locika nebo Society for All (SOFA). Otevřen je všem českým i zahraničním studentům základních a středních škol a jeho hlavním cílem je pomoci vytvořit prostředí založené na přátelství a rovnosti, kde se každé dítě může cítit v bezpečí.
Bezplatná účast v programu trvá tři měsíce a buddies, tj. kamarádi vrstevníci, se během této doby věnují tomu, co je baví a co jim přináší radost. Pro navázání pevného přátelského vztahu jsou dvojice nebo trojice sestaveny ručním párováním, na základě pečlivého prostudování přihlášek s dotazníkem zájmových aktivit. Pod vedením dospělého mentora zároveň spolupracují na projektu menšího rozsahu, který jim pomáhá prohloubit novou vazbu, osvojit si sociální dovednosti a motivuje je k všestrannému seberozvoji. „Je mnoho žáků, kteří jsou ztraceni sami v sobě a správný kamarád dokáže divy,” potvrzuje přínos programu metodička celoživotního učení Jana Rudelová ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD ve Ždáru nad Sázavou.
Mentorem nebo mentorkou se může stát jakýkoli člen či členka pedagogického sboru: vyučující, výchovní poradci a poradkyně, školní psychologové a psycholožky nebo asistenti a asistentky pedagoga. Ti se v rámci úvodního školení od dedikovaného týmu DofE seznámí především s propracovanou metodikou založenou na zážitkové pedagogice, podle které žáci samostatně postupují a plní jednotlivé úkoly. S mentorem či mentorkou pak studenti v rámci několika setkání reflektují své pokroky a probíhající spolupráci na miniprojektu.
Zájemci-jednotlivci pak mají možnost zapojit se online, pod vedením DofE mentorky proškolené v kyberbezpečnosti. Svého buddyho tedy získají i ti, kteří nenajdou mentora nebo buddy kamaráda přímo v místě svého studia nebo bydliště.
Více informací o programu naleznete na dofe.cz/stojim-pri-tobe.
DofE
je celosvětově uznávané ocenění pro mládež ve věku od 14 do 24 let, které je motivuje v osobním rozvoji. Každoročně se do něj hlásí tisíce žáků, kteří se zlepšují v aktivitách zahrnujících pohyb, rozvoj dovednosti dle vlastního zájmu, dobrovolnictví a dobrodružnou expedici.
Projekt Stand By Me / Stojím při Tobě finančně podpořil UNICEF, Nadace České spořitelny, Nadace BLÍŽ K SOBĚ, Nadační fond Škoda Auto, Progresus Invest
Holding
a CVC. Pro svůj přínos a sociální citlivost získal program záštitu Dětského fondu OSN (UNICEF), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a první dámy Ukrajiny Oleny Zelenské.
Kontakt pro školy
: Kateryna Rozumyková, tel.: 771 282 391, kateryna.rozumykova@dofe.cz, www.dofe.cz.