Virtuální svět jako zdroj závislosti

Vydáno:

Pojem „závislost“ vyvolává představu užívání nelegálních návykových látek či alkoholu nebo představu gamblingu (patologického hráčství). V současné době se však mezi dospívajícími dostává do popředí nadměrné užívání sociálních sítí a internetu, tzv. netolismus. Pokusím se zde představit tuto méně uchopitelnou závislost na virtuálních drogách, která nemusí být kvůli nenápadnému začátku a průběhu dlouhou dobu zřejmá, její důsledky však mohou být zdrojem obtíží.

 

Virtuální svět jako zdroj závislosti
Bc.
Lucie
Peschiková,
Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s., Plzeň
Jakub, student 1. ročníku vysoké školy, se objednal na individuální konzultaci na základě tlaku svých rodičů, kteří byli nespokojeni s jeho studijními výsledky. Když se pokusili synovi odebrat počítač a omezit wi-fi připojení, setkali se se silnou afektivní reakcí. Sami však o spolupráci zájem neměli.
Jakub byl na počátku naší spolupráce v obrovském napětí, mluvil překotně, ztrácel se ve svých myšlenkách. Trvalo několik setkání, než se zklidnil a ujistil, že je možné být v kontaktu s druhým člověkem bez hodnocení a v bezpečí. Jeho rodiče jsou ve svých oborech velmi úspěšní a zejména otec vkládal do syna velká očekávání ohledně vzdělání, kterého se jemu samému nemohlo dostat. Rodiče po synovi vyžadovali „pouze“ výborné studijní výsledky, jinak byl od jakýchkoli dalších povinností v rodině a domácnosti osvobozen.
Jakub se velmi dlouho snažil naplnit otcova očekávání, ale ocenění se mu nedostávalo. Svou frustraci a pocity selhání, které se objevovaly, pokud nebyl ve svém snažení nejlepší, začal řešit pobýváním ve virtuálním světě internetu. Tento svět na něj nekladl velké nároky, naopak zde zažíval úspěchy při online hrách a ani pocit osamění zde nebyl tak silný. Osamělost zažíval od střední školy, kde se mu nepodařilo získat kamarády. I když byl všude vidět i slyšet, bylo jeho chování spolužáky hodnoceno negativně, prý bylo „trapné“.
Po navázání větší důvěry ve vztahu jsme začali na přání klienta pracovat na tom, aby získal větší kontrolu nad časem stráveným na síti. To bylo zpočátku pro Jakuba velmi náročné. Točil se v kruhu vysokých nároků na sebe, selhání a sebeobviňování z lenosti a neschopnosti. I přes popisované obtíže u sebe našel odvahu, vzdal se svých nároků na „snadné“ uvolnění a po čase dosáhl určité míry sebekontroly. Se snížením času tráveného na internetu však přišly silné pocity prázdnoty, ztráty životního smyslu a myšlenky o vlastní méněcennosti. Prožíval konflikt tendencí být nejlepší úplně ve všem, ale také zažívat klid a uvolnění. Pokud se mu nedařilo, zažíval letargii a znovu unikal do „bezpečného“ virtuálního světa.
Věnovali jsme se zdrojům této frustrace a Jakubovi se podařilo vytvořit si náplň dne, která mu pomohla pocity frustrace snížit. Významně pomohlo porozumění těmto pocitům. Důležitým tématem byla oblast jeho vztahů s přáteli, rodinou a dalšími lidmi. Jakub se přestal vyhýbat osobním kontaktům se svými vrstevníky. Zjistil, že pro druhé není až tak nezajímavým, jak si původně myslel. Postupně se mu podařilo vytvořit si stabilní okruh přátel, s nimiž se cítil dobře a se kterými si měl co říct. Téma partnerských vztahů zůstává pro Jakuba aktuálně nejobtížnější, stále ještě nevěří, že by měl schopnost navázat je.
Výsledkem spolupráce bylo, že Jakub dosáhl určité míry sebekontroly v používání sociálních sítí a her, se kterou byl spokojený. Jeho vnímavost k přítomnému (co právě dělá a proč) se zvýšila. V rámci kontrolních mechanismů si do počítače a telefonu nainstaloval měřič času stráveného online, který ho „kontroloval“. Uvědomil si, že běžná realita sice nemůže konkurovat virtuálnímu světu, ale přináší takové prožitky, pro něž stojí za to v ní být, ač je to někdy těžké. Získal též náhled na rodinné vztahy a také na fakt, že se nachází ve fázi osamostatňování se. Otázka případných partnerských vztahů a Jakubova sebevědomí ale zůstala nedořešena.
Specifika terapeutické intervence:
-
účinná pomoc předpokládá porozumění tomu, jak
klient
svět vnímá a prožívá, bez hodnocení a mentorování,
-
nezbytný je partnerský způsob spolupráce,
-
důležitá je pravidelná frekvence sezení,
-
nezbytný je zde celostní přístup – zužovat problematiku pouze na ovládnutí a kontrolu nemá dlouhodobý efekt,
-
pomoci klientovi trénovat všímavost a uvědomění si aktuálního dění buduje schopnost učinit volbu ve světě s přemírou podnětů,
-
klient
je individualita s vlastním příběhem a normami užívání internetu, měli bychom to respektovat.

Související dokumenty

Pracovní situace

Žákovská a studentská samospráva
Přiznání svéprávnosti nezletilému dle nového občanského zákoníku
Mimoškolní akce školy – účastníci akce
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Komisionální zkouška žáka střední školy
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce
Den, do kterého je žák, student žákem, studentem školy ve školním roce 2019/2020
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Daňové zvýhodnění na dítě starší 18 let, které studuje na škole v zahraničí
Zákonný zástupce
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Organizace odborné praxe - směrnice

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Ubytování v internátu
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí