Vhodnost využití Testu struktury inteligence při diagnostikování dyslexie u studentů středních škol

Vydáno:

Článek shrnuje výsledky výzkumné části diplomové práce, ve které jsme se zaměřili na prověření vhodnosti využití Testu struktury inteligence IST 2000 R při diagnostice studentů středních škol s dyslexií. Podnět k výzkumu vzešel z diagnostické praxe v jedné pražské pedagogicko-psychologické poradně, kde je tento test součástí baterie diagnostiky specifických poruch učení.

 

Vhodnost využití Testu struktury inteligence při diagnostikování dyslexie u studentů středních škol
Mgr.
Viera
Vatrtová,
katedra psychologie FF UK
Výhodou testu IST 2000 R je možnost jeho
individuální i skupinové administrace
. Klient jej vyplňuje samostatně, test je možné interpretovat z hlediska fluidní i krystalické inteligence a finanční nároky na jeho zakoupení nejsou tak vysoké jako u jiných diagnostických nástrojů. Výsledky klientů se specifickými poruchami učení v tomto testu však dlouhodobě naznačují nesrovnalosti v porovnání s jejich výsledky z předešlých vyšetření. Objevují se také rozdíly mezi výkonem klienta v testu a jeho školními výsledky či potenciálem, který je u něj pozorovatelný v rámci dlouhodobé spolupráce nebo byl zjištěn během diagnostického rozhovoru.
Ve výzkumu jsme ověřovali dva výzkumné předpoklady:
1.
Studenti středních škol s diagnostikovanou dyslexií budou dosahovat v Testu struktury inteligence IST 2000 R nižší celkové výsledky než jejich vrstevníci z
intaktní
populace studující na stejných středních školách.
2.
Studenti středních škol s diagnostikovanou dyslexií budou dosahovat v Testu struktury inteligence IST 2000 R nižší celkové výsledky než v předešlém, individuálně administrovaném testu inteligence. Test IST 2000 R tedy studenty středních škol s dyslexií podceňuje.
Na ověření prvního předpokladu jsme porovnali celkové výsledky v testu IST 2000 R u 56 studentů s dyslexií s výsledky jejich 56 vrstevníků navštěvujících stejné střední školy v Praze, konkrétně tří gymnázií, jedné průmyslové školy a jedné obchodní akademie.
Ve druhém předpokladu jsme použili výsledky 35 studentů s dyslexií s jejich výsledky z jiných, v minulosti administrovaných inteligenčních testů (Pražský dětský Wechsler, Wechslerova inteligenční škála pro děti). Podrobnější informace o jednotlivých skupinách je možné najít v tabulce 1 a 2.
Tabulka 1: Popisné informace o skupině studentů s dyslexií a srovnávací skupině
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I 
I I Skupina s dyslexií I Srovnávací skupina I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Průměrný věk I 17 let a 2 měsíce I 18 let I
I Směrodatná odchylka I 1,24 I 0,58 I
I Nejnižší/nejvyšší věk I 15/19 let I 17/19 let I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Pohlaví I 38 mužů I 38 mužů I
I I 18 žen I 18 žen I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Navštěvované školy I gymnázium 26 I gymnázium 26 I
I I střední školy 30 I střední školy 30 I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
Tabulka 2: Popisné informace o skupině během administrace testu IST 2000 R a během jiného testu
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I 
I I Skupina v čase I Skupina v čase I
I I administrace testu IST I administrace jiného I
I I 2000 R I testu I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Průměrný věk I 17 let a 2 měsíce I 10 let a 2 měsíce I
I Směrodatná odchylka I 1,24 I 2,83 I
I Nejnižší/nejvyšší věk I 15/19 let I 7/16 let I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Pohlaví I 24 mužů I 24 mužů I
I I 11 žen I 11 žen I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Použitý test I IST 2000 R (35krát) I WISC III (26krát) I
I I I PDW (9krát) I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
I Navštěvované školy I gymnázium 19 I základní škola 35 I
I I střední školy 16 I I
I-------------------------I--------------------------I-----------------------I
Sběr dat pro výzkum se uskutečnil v průběhu listopadu 2016. Výsledky studentů v inteligenčních testech byly vyhledány ve složkách jednotlivých klientů nacházejících se v archivu pedagogicko-psychologické poradny. Studenti s dyslexií, kteří byli do výzkumu zahrnuti, museli mít uvedenu diagnózu dyslexie v poslední zprávě z vyšetření, nesměli mít jinou diagnózu, která by mohla ovlivnit výsledky inteligenčních testů, a jejich mateřským jazykem musela být čeština. Srovnávací skupina byla vytvořena přiřazením vždy jednoho studenta ke studentovi s diagnózou dyslexie, který už byl v našem výzkumném souboru, a ti se zároveň museli shodovat v následujících kritériích: studium na stejné střední škole, typ studia, obor, který na střední škole studovali, a pohlaví. Ve druhém výzkumném předpokladu jsme porovnávali výsledky těch studentů s dyslexií, u kterých bylo možné získat výsledek z jiného, v minulosti administrovaného inteligenčního testu.
Pro statistickou analýzu dat byl využit program IBM SPSS Statistics 20. Hladina významnosti byla stanovena na p < 0,05. Data při analýze obou předpokladů byla ověřena z hlediska normálního rozložení, a to Shapiro-Wilk testem a prostřednictvím grafického znázornění dat. Následně jsme pro ověření prvního výzkumného předpokladu použili dvouvýběrový t-test a pro ověření druhého výzkumného předpokladu párové t-testy. Výsledky analýz potvrdily oba předpoklady. Detailní numerické údaje ze statistických výpočtů může autorka článku poskytnout nebo je možné je najít v její diplomové práci (Vatrtová, 2017).
V prvním výzkumném předpokladu se ukázalo, že celkový výsledný průměrný skór studentů s dyslexií je statisticky významně nižší než skór studentů ve srovnávací skupině bez těchto potíží. Toto zjištění je v souladu se zjištěními zahraničních autorů, kteří zkoumali rozdíly v kognitivních schopnostech jedinců s dyslexií a jejich vrstevníků bez dyslektických potíží (Callens, Tompa, Brysbaert, 2012; Laasonen, Leppämäki, Tani, Hokkanen, 2009). Statisticky významný rozdíl se ukázal i při ověřování druhého výzkumného předpokladu. Studenti s dyslexií skórovali v testu IST 2000 R signifikantně níže než ve v minulosti administrovaných testech inteligence, Pražském dětském Wechsleru PDW a Wechslerově inteligenční škále pro děti WISC III. Tento výsledek byl signifikantně nižší i v analýze, při níž jsme se na základě studia literatury (Krejčířová, 2009) rozhodli vyloučit studenty vyšetřované v minulosti testem PDW. Test byl v době vyšetření respondentů z našeho výzkumu zastaralý, a tak je pravděpodobné, že jejich výsledný skór značně nadhodnotil. V takto pozměněném druhém výzkumném předpokladu jsme porovnali už jen průměrné výsledky studentů v testu IST 2000 R s jejich výsledky ve v minulosti administrovaném testu WISC III. Přestože se rozdíl v průměrných výsledcích těchto dvou testů ukázal jako menší ve srovnání s počáteční analýzou dat, kde byly do analýzy zapojeny oba testy, statisticky byl stále signifikantní. Výsledky studentů s dyslexií v testu IST 2000 R jsou tedy nejen průměrně nižší než výsledky jejich vrstevníků ve stejném testu, ale i významně nižší než jejich vlastní výsledky v jiných inteligenčních testech.
Obtíže ve čtení, které u jedinců s dyslexií v adolescenci přetrvávají, jsou pravděpodobně příčinou horších průměrných výsledků studentů středních škol s dyslexií v testu IST 2000 R. Test je administrován v psané formě, což znamená, že klade nároky na úroveň čtení vyšetřovaného jedince. Signifikantně nižší průměrné výsledky našich respondentů v IST 2000 R než v jiných inteligenčních testech potvrdily Matějčkův (1995) předpoklad, že tento test není vhodný pro jedince s dyslexií, protože na získání validních výsledků vyžaduje alespoň běžnou úroveň čtení diagnostikovaného.
Test IST 2000 R při vyšetřování studentů středních škol nabízí examinátorům několik výhod. Výsledky našeho výzkumu však ukázaly, že jedince s dyslexií výrazně podceňuje. Na základě těchto informací je vhodné test při hodnocení studentů středních škol s dyslexií přestat používat, a to hlavně s ohledem na to, že dospívající jedinci s dyslexií jsou často citliví na úroveň své inteligence. Mají pocit, že musejí více než jejich spolužáci dokazovat, že jsou schopni učivo zvládnout, a ve vztahu ke svým vrstevníkům často cítí frustraci a nepříjemné pocity (Hatchet, Snowling, Griffiths, 2002). Akademické sebevědomí adolescentů s dyslexií se ve výzkumech ukazuje jako nižší než sebevědomí jejich vrstevníků (Alexander-Passe, 2006; Ingesson, 2007) a to nepřesné výsledky z testu IST 2000 R mohou ještě podpořit. Pro pozitivní fungování a emocionální kompenzaci je rovněž důležité, aby měli jedinci s dyslexií během dětství a dospívání přístup k vysoce kvalitnímu testování a diagnózám, které poskytují užitečné a relevantní informace (McNulty, 2015).
Studenti s dyslexií dosáhli v tomto výzkumu celkově nižších výsledků než jejich spolužáci z intaktní populace. Stejně signifikantně nižších výsledků dosáhli dospívající a dospělí jedinci s poruchami čtení i v jiných výzkumech (Callens, Tompa, Brysbaert, 2012; Laasonen, Leppämäki, Tani, Hokkanen, 2009). Na základě těchto zjištění je tedy možné konstatovat, že celkové výsledky inteligenčních testů tyto jedince podceňují.
Co nám informace získané prostřednictvím těchto testů při diagnostice jedinců s dyslexií vlastně přinášejí? Proč je hodnocení celkového IQ pořád součástí diagnostické baterie dyslexie tak, jak je to v pedagogicko-psychologické poradně, v níž probíhal náš výzkum? Na toto téma se dlouhodobě vedou diskuse. Mnozí autoři tvrdí, že dyslexie je porucha, která se vyskytuje na všech úrovních inteligence. Jedinci s dyslexií mohou disponovat nadprůměrným IQ, stejně jako průměrným nebo podprůměrným a možnost diagnostikovat tuto poruchu by neměla být úrovní inteligence ohraničena (Elliott, Resing, 2015; Mather, Wendling, 2012; Siegel, 2011). Kognitivní vývoj a čtení jsou u těchto jedinců méně vzájemně závislé než u jedinců z intaktní skupiny. Zatímco v běžné populaci jsou celkový IQ skór a čtení dynamicky propojeny v průběhu vývoje jedince, inteligence podle výzkumu Ferrera, Shaywitze, Holahana, Marchionne a Shaywitze (2010) úroveň čtení u dětí s dyslexií předpovědět nedokáže. Navzdory těmto a dalším studiím (např. Siegel, 1989; Stanovich, 2005), které poukazují na neužitečnost diskrepantního kritéria v diagnostice dyslexie, jeho přítomnost v rámci porozumění této diagnóze stále přetrvává u laické i odborné veřejnosti (Elliott, Resing, 2015).
Limity studie vidíme v malém množství participantů, kteří byli do výzkumu zahrnuti, specificích srovnávací skupiny, kterou jsme pro tento výzkum zvolili, jakož i samotné formě skupinového vyšetření, kterým byl test IST 2000 R u studentů administrován. Všechny popsané limity mohly zkreslit výsledky našeho výzkumu. Mnohým z nich by se dalo v další podobné studii předejít.
Výsledky výzkumu však ukázaly, že Test struktury inteligence IST 2000 R není vhodným testem při diagnostice studentů středných škol s dyslexií, protože jejich schopnosti výrazně podceňuje.
Další výzkum v této oblasti by se měl zaměřit na nalezení testu kognitivních funkcí, který by výsledky jedinců s dyslexií nepodhodnocoval a zároveň by poskytoval užitečné informace pro navržení specifických intervencí pro jednotlivé studenty.
ZDROJE
-
ALEXANDER-PASSE, N. How Dyslexic Teenagers Cope: An Investigation of Self-esteem, Coping and Depression.
Dyslexia.
2006, roč. 12, s. 256–275.
-
CALLENS, M., TOPS, W. a M. BRYSBAERT. Cognitive Profile of Students Who Enter Higher Education with an Indication of Dyslexia.
PLoS One.
2012, č. 7 [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/ article?id=10.1371/journal.pone. 0038081
-
ELLIOT, J. G. a E. L. GRIGORENKO.
The Dyslexia Debate.
New York: Cambridge University Press, 2014.
-
ELLIOT, J. G. a W. C. M. RESING. Can Intelligence Testing Inform Educational Intervention for Children with Reading Disability?
Journal of Intelligence.
2015, č. 3, s. 137–157.
-
FERRER, E., SHAYWITZ, B. A., HOLAHAN, J. M., MARCHIONE, K. a S. E. SHAYWITZ. Uncoupling of Reading and IQ Over Time: Empirical Evidence for a Definition of Dyslexia.
Psychological Science.
2010, č. 21, s. 93–101.
-
HATCHET, J., SNOWLING, M. J. a Y. GRIFFITHS. Cognitive assessment of dyslexic students in higher education.
British Journal of Educational Psychology.
2002, roč. 72, s. 119–133.
-
INGESSON, S. G. Growing Up with Dyslexia: Interviews with Teenagers and Young Adults.
School Psychology International.
2007, č. 28, s. 574–591.
-
KREJČÍŘOVÁ, D. Inteligenční testy a soubory. In: SVOBODA, M., KREJČÍŘOVÁ, D. a M. VÁGNEROVÁ.
Psychodiagnostika dětí a dospívajících.
Praha: Portál, 2009, s. 88–137.
-
LASSONEN, M., LEPPÄMÄKI, S., TANI, P. a L. HOKKANEN. Project DyAdd: Phonological Processing, Reading, Spelling, and Arithmetic in Adults With Dyslexia or ADHD.
Journal of Learning Disabilities.
2009, roč. 43, s. 3–14.
-
MATĚJČEK, Z.
Dyslexie: specifické poruchy čtení.
Jinočany: H&H, 1995.
-
MATHER, N. a B. J. WENDLING.
Essentials of Dyslexia Assessment and Intervention.
Hoboken: John Wiley and Sons, 2012.
-
McNULTY, M. A. Dyslexia and the Life Course.
Journal of Learning Abilities.
2015, roč. 36, s. 363–381.
-
SIEGEL, L. S. IQ Is Irrelevant to the Definition of Learning Disabilities.
Journal of Learning Disabilities.
1989, roč. 22, s. 469–478.
-
SIEGEL, L. S. Why IQ is irrelevant to the diagnosis of learning disabilities.
Learning Difficulties Australia Bulletin.
2011, roč. 42, s. 14–15.
-
STANOVICH, K. E. The future of a mistake: Will discrepancy measurement continue to make the learning disabilities field a pseudoscience?
Learning Disabilities.
2005, roč. 28, s. 103–105.
-
VATRTOVÁ, V.
Vhodnosť využitia Testu štruktúry inteligencie IST pri diagnostikovaní dyslexie u študentov stredných škôl.
Praha: 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova.