Ukazujeme směr mladé generaci

Vydáno:

Společnost MAJÁK, o. p. s., pomáhá při řešení rizikového chování rozšířeného mezi mladou generací a během 18 let existence si vydobyla uznání v oblasti práce s mládeží jak u veřejnosti, tak u zástupců měst a Libereckého kraje. Lektoři společnosti každoročně působí na 65 školách a preventivními programy osloví více než 11 000 žáků. Společnost provozuje tři nízkoprahové kluby - v Liberci, Hrádku nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem -, které celoročně navštěvuje téměř 500 mladých lidí, kteří pocházejí ze sociálně vyloučených oblastí či sociálně znevýhodněných rodin. V květnu 2017 MAJÁK zahájil také sociální práci s rodinami. Organizace v kraji působí už od roku 1999, kdy byla založena Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací Euronisa.

Ukazujeme směr mladé generaci
Mgr.
Jan
Molnár,
vedoucí prevence ve společnosti MAJÁK, o. p. s.
Činnost společnosti MAJÁK se dělí na dvě hlavní oblasti:
provozování nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež (dále kluby) a
realizaci preventivních programů
na základních i středních školách.
Preventivní působení organizace MAJÁK se dotýká různých cílových skupin, témat či zaměření jednotlivých programů. Stěžejní částí projektu je realizace komplexního preventivního programu s názvem
Jdi dál!
, určeného pro žáky od 4. do 9. ročníků základních škol. Program je zaměřen na všeobecnou primární prevenci a získal certifikaci MŠMT. Je sestaven tak, aby lektoři s danou třídou pracovali vždy 2x ročně v celkové časové dotaci 6 vyučovacích hodin. Témata jednotlivých bloků se orientují na prevenci v adiktologii, prevenci šikany a extrémních projevů agrese, sexuálního rizikového chování a poruch příjmu potravy, prevenci rasismu a xenofobie, stejně jako na téma negativního působení sekt, prevenci problémů spojených se syndromem CAN a dalšími typy rizikového chování. Programy jsou zpracovány dle současného pojetí zásad efektivní prevence a korespondují s doporučeními MŠMT v prevenci jednotlivých oblastí rizikového chování.
Další části projektu slouží jako doplnění či rozšíření komplexního programu:
1. Tematické programy pro 2. stupeň základních škol
Vzhledem ke zvýšenému zájmu jsme naši nabídku rozšířili o programy
Sranda, nebo ubližování
(prevence šikany a extrémních projevů agrese) a
Bezpečně na internetu
(prevence kyberšikany, zásady pohybu na internetu). Oba jsou určeny pro 2. stupeň ZŠ.
2. Tematické semináře pro 1. stupeň základních škol
Programy na 1. stupni ZŠ jsou velmi žádané. Aktuálně nabízíme čtyři programy pro 2. a 3. třídy:
Zdravé tělo
(prevence v adiktologii),
Kdo jsem?
(prevence rasismu a xenofobie),
Agrese
(prevence projevů agrese) a
Já a internet
(prevence netolismu, zásady bezpečného pohybu na internetu).
3. Programy pro třídní skupiny
Pro hlubší práci se třídami realizujeme programy o délce 4x 60 hodin - v letošním roce zaznamenáváme velký nárůst zájmu o tento způsob práce s kolektivy.
Adaptační program
slouží pro seznámení se a zdravé nastavení nově vytvořeného kolektivu. Program
Klima třídy
je zaměřen na rozvoj kooperace a důvěry v kolektivu a realizujeme jej především pro žáky 4. až 9. tříd základních škol.
4. Programy selektivní a indikované prevence
Pro třídy, které jsou vznikem rizikového chování ohroženy ve zvýšené míře, jsou určeny programy selektivní a indikované prevence. Tématem i obsahem kopírují bloky komplexního programu všeobecné prevence. Kromě toho nabízíme také
Vrstevnický program
pro intenzivnější práci se třídou.
5. Intervence
Program
Intervence
reaguje již na konkrétní problém v třídní skupině. Jeho cílem je zmírnit napětí v kolektivu a zamezit možné eskalaci problému.
Projekt umožňuje školám získat kvalitní, odborné a interaktivní preventivní programy pro dosažení cílů při realizaci jejich preventivních programů. Dlouhodobá práce a návaznost jednotlivých programů dovoluje lektorům proniknout se žáky hlouběji do jednotlivých témat prevence. Účastníkům program umožní získat nejen znalosti, ale také dovednosti a komunikační strategie, jak se vyhnout vlivům rizikového chování. Uvedené programy zajišťují odborní lektoři MAJÁK, o. p. s., jehož lektorský tým se v současnosti skládá z osmi lektorů, vedoucího a koordinátorky prevence.
Organizace MAJÁK také každoročně pořádá kampaň
Společně proti kouření
, jejímž cílem je zviditelnit problematiku závislosti na tabákových výrobcích. V rámci kampaně také pro mládež organizujeme trávení volného času zdravým způsobem - např. na fotbalovém turnaji.
V neposlední řadě MAJÁK
vzdělává pedagogy
. Už čtvrtým rokem pořádáme krajskou konferenci primární prevence pro školní metodiky prevence z Libereckého kraje. Také nabízíme akreditované kurzy v rámci systému DVPP - jejich obsahem je vedení třídnických hodin a bezpečný internet.
Skrze
nízkoprahové kluby
nabízí organizace MAJÁK prostor, kde mohou mladí trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí klubu a kde mohou získat pomoc a podporu v obtížných a rizikových životních situacích. Kluby provozujeme v Liberci (klub Zapes), Hrádku nad Nisou (klub Vagón) a v Novém Městě pod Smrkem (klub Voraz). Za rok 2016 této sociální služby využilo 453 klientů ve věku od 10 do 26 let.
V rámci klubů také spolupracujeme s Probační a mediační službou v Liberci, které nabízíme výkon obecně prospěšných prací při výkonu alternativních trestů pro mladistvé. V nízkoprahových klubech probíhají i individuální konzultace, kdy pracovník klubu poskytuje klientovi pomoc, podporu a vedení při řešení jeho zakázky - do klubu často docházejí mladí lidé s problémy, jako je např. sebepoškozování, nezvládání agrese, kyberšikana atd. Tato setkání nejsou jednorázová, pracovník klubu se s klientem schází opakovaně a dlouhodobě.
V Novém Městě pod Smrkem také poskytujeme sociálně aktivizační služby, jejichž posláním je pomoc rodinám. Za cíl si kladou předcházet příčinám ohrožení dítěte v rodině, zmírnit je či
eliminovat
. Pracovník tedy napomáhá zachovat základní funkce rodiny či je obnovuje.
Závěrem zbývá shrnout, pro koho je organizace MAJÁK a její služby k dispozici. Obrátit se na nás mohou jak rodiny, tak mládež ve věku od 10 let, dále školy a pedagogicko-psychologické poradny, příp. střediska výchovné péče. Kontakt najdete na webových stránkách
www.majakops.cz
, také je možné obrátit se na naše pracovníky na e-mailu
info@majakops.cz
nebo na telefonu 721 376 722.