Testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky (alkoholu nebo jiné návykové látky), 2. část

Vydáno: 3 minuty čtení

V první části článku jsou zmapována ustanovení právních předpisů zakotvující podmínky, při jejichž splnění je škola oprávněna k tomu, aby vyzvala žáka k orientačnímu testování při podezření na užití návykové látky a provedla toto testování. Druhou část článku je vhodné uvést informací o připravované novele zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Poslanecká sněmovna začala projednávat novelu tohoto zákona, která má (kromě jiného) školám umožnit orientační testování i bez souhlasu zákonných zástupců žáka. Podle návrhu má novela nabýt účinnosti 1. 1. 2016, lze však předpokládat, že (pokud projde celým legislativním procesem) nabyde účinnosti od pololetí roku 2016.

Testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky (alkoholu nebo jiné návykové látky) 2. část
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialistka na školskou problematiku
Dále uvedená pravidla vycházejí ze současné právní úpravy.

Podmínky provedení orientačního testování

Pravidlo

Odkaz na právní předpis

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka poskytne škole písemný svobodný a informovaný souhlas s orientačním testováním (na jeden školní rok nebo na delší časové období); součástí informovaného souhlasu je popis testování a okolností souvisejících s testováním (například pokud to škola stanoví – povinná přítomnost zákonného zástupce žáka nebo pracovníka OSPOD; povinnost uhradit náklady spojené s testováním), důsledky pozitivního a negativního výsledku testu, případná rizika související s odmítnutím testování.

čl. 5 a čl. 6 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně; § 28 odst. 1 zákona o zdravotních službách

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může kdykoli svobodně odvolat svůj souhlas.

Dokumentace školy
K dokumentaci školy související s orientačním testováním žáka patří zejména následující dokumenty:
-
školní preventivní strategie (čl. 2 bod 7 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 21291/2010-28),
-
minimální preventivní program (čl. 2 bod 6 Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 21291/2010-28),
-
školní řád, případně speciální směrnice konkretizující školní řád v části podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy [§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona],
-
písemný svobodný a informovaný souhlas žáka, respektive zákonného zástupce nezletilého žáka [příloha č. 1 Návykové látky - drogy (6) Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j. 21291/2010-28],
-
protokol o provedení orientačního testu (datum, hodina a důvod výzvy; popis příznaků, které představovaly důvodné podezření požití nebo užití návykové látky; vyjádření testovaného; informace, zda byl respektován informovaný souhlas; jaký způsob orientačního testování byl zvolen, výsledek testu, podpisy testovaného, testujícího a dalších přítomných osob).
Závěr
Orientační testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky závisí na udělení svobodného a informovaného souhlasu s testováním a na míře, kterou žák může ohrozit svůj život a zdraví. Podmínky uvedeného orientačního testování musejí být zakotveny ve školním řádu.
Poznámka redakce
První část článku naleznete ve Školním poradenství v praxi č. 6/2015 (s. 3).
1 Upozorňuji, že protikladný závěr, to znamená závěr, podle kterého by nemělo odmítnutí testování vést k předpokladu o vině, je uveden v publikaci ŠEJVL, J. a L. REICHELOVÁ. Testování dětí a mladistvých ve školách a školských zařízeních při podezření z užití návykové látky: manuál vhodného postupu. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 87 s. ISBN 978-80-7478-024-0

Související dokumenty

Články

Testování žáků ve škole při podezření na užití návykové látky (alkoholu nebo jiné návykové látky), 1. část

Zákony

359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Pracovní situace

Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče