Těšíme se do školy

Děti už mají po zápisu do prvních tříd a pomalu je čas přemýšlet, jak se na nástup do školy připravit. Zvládnutí každé nové situace si vyžaduje přípravu. V případě budoucích prvňáků je prostor jak v mateřské škole, tak v rodině. Ovšem i škola má svou zodpovědnost připravit se na děti tak, aby zachovala jejich nadšení a zvědavost. Náš výzkum ukázal, že se děti na první třídu těší a obavy z ní jsou otázkou jednotlivců. Těch několik dětí s obavami je důležité zachytit co nejdříve.

Těšíme se do školy
PhDr.
Simona
Hoskovcová,
Ph.D.,
katedra psychologie FF UK v Praze
PhDr.
Lenka
Krejčová,
Ph.D.,
katedra psychologie FF UK v Praze, DYS-centrum(R) Praha, z. ú.
V České republice máme velmi dobrou tradici v testování školní zralosti. V rámci předškolního vzdělávání jsou učitelky a učitelé dobře odborně vybaveni pro přípravu dítěte na školní docházku po motorické a kognitivní stránce. Přesto existuje významná část dětí, u nichž je doporučený odklad školní docházky. Je to asi 18% dětí, z nichž je výrazně vyšší podíl chlapců. Nejčastějšími důvody pro odklad jsou nedostatečná vytrvalost pozornosti a sociální nezralost. Obojí výrazně souvisí se schopností sebekontroly. Problém je tedy mnohdy jinde než v neschopnosti rozlišovat barvy nebo naučit se básničku. K velmi dobře připraveným metodikám pro rozvoj znalostí a dovedností, které jsou v přímém vztahu k obsahu budoucího vzdělávání, musíme přidat i postupy pro posílení tzv. resilientních faktorů osobnosti, jako jsou sebekontrola a iniciativa. V tomto ohledu je naše česká tradice slabší, a proto jsme se podívaly pro inspiraci na některé zahraniční modely osobnostního rozvoje v předškolních zařízeních.
Dobrá zpráva z našeho výzkumu je, že budoucí prvňáčci se do školy z valné většiny těší a jen málo z nich si kvůli nástupu do školy dělá starosti. Můžeme říci, že adaptační potíže po nástupu do první třídy jsou spíše otázkou jednotlivců než problémem většiny. Ukazuje se, že svůj podíl na vzniku potíží spojených s nástupem do školy mají mimo jiné výše zmíněná iniciativa a seberegulace dítěte. Pojďme se podívat na to, jak s těmito dvěma složkami osobnosti dítěte v období přechodu mezi mateřskou a základní školou pracovat ve prospěch vzdělávání.
Sebekontrola
S učitelkami (a učiteli) mateřských škol i prvního stupně základních škol často hovoříme a opakovaně od nich slyšíme, že pozorují, že se u dětí mění schopnost sebekontroly. Máme tím na mysli schopnost pracovat se svými emocemi, uklidnit se a odložit uspokojení své okamžité potřeby na později. To vše patří k vývoji. Schopnost sebekontroly nám umožňuje existenci v sociální skupině, kde na sebe nutně narážejí potřeby osobní a potřeby druhých lidí, třeba spolužáků ve třídě. Výzkumy potvrdily souvislost mezi schopností seberegulace a dosaženými školními výsledky už od první třídy. Jak by se vlastně mělo projevovat dítě, u něhož je dobře rozvinutá sebekontrola? Dítě před vstupem do školy by mělo být schopné zvládat frustraci, regulovat svůj vztek a obecně emoce, být trpělivé, spolupracovat a dělit se s druhými, naslouchat jim a respektovat je. Mělo by být také schopné přijmout jiná řešení, když jeho první volba není možná - například má chuť na malinový jogurt, který ale právě v lednici není, a tak si dá vanilkový tvaroh. Také materiál vydaný MŠMT, který nese název Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, obsahuje ve třech bodech požadavky spojené se schopností seberegulace.
Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování; mělo by mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost úmyslně si zapamatovat a vědomě se učit; mělo by být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině. To vše se snadno řekne, ale hůře vykonává. Zvláště těžké to je, pokud není dítě z domova vedeno k adekvátnímu zacházení s emocemi a k seberegulaci.
V základu můžeme doporučit následující postup:
1.
pojmenovat pocity dítěte (bez hodnocení),
2.
nastavit v případě potřeby hranice,
3.
zeptat se dítěte na možná řešení,
4.
jedno řešení vybrat nebo nějaké nabídnout v případě, že dítě samo nic nevymyslí.
Pro rozvoj dětí je rozhodně klíčová podpora jejich vychovatelů - jak rodičů, tak učitelů.
PŘÍKLAD
Končí čas pro hru na pískovišti. Toníkovi se nechce jít zpátky do třídy, protože právě buduje hrad. Učitelka situaci pojmenovává: „Toníku, vidím, že se zlobíš, že už jdeme zpátky do třídy. Mračíš se a hraješ si dál, i když ostatní už uklízejí hračky.“ Nastavuje hranice: „Teď je ale čas jít se převléknout a dát si oběd.“ Ptá se: „Toníku, jak to uděláme?“ A případně nabídne řešení: „Nechceš si to tu nechat rozestavěné a dokončit si to po spaní?“
Situacím vyžadujícím sebekontrolu vystavujeme děti postupně a také je učíme, jak na to. Například je upozorníme 15 minut před koncem hry venku, že už mají pomalu dokončit své hry a stavby, protože za chvíli se jde na oběd. Vysvětlujeme, proč to říkáme: „Toníku, říkám ti s předstihem, že budeme končit, abys pak nebyl smutný, že si to nemůžeš dostavět.“ Stejně tak zdůvodňujeme, proč se něco bude dít. Dáváme situaci význam, aby děti rozuměly, proč po nich něco vyžadujeme. Například v dopravním prostředku říkáme „mluv tišeji, kolem jsou lidé, kteří nás nechtějí poslouchat, chtějí si přemýšlet o svých věcech“, místo abychom dětem opakovaně přikazovali, ať mlčí, aniž by chápaly proč. Děti potřebují také stále znovu slyšet postupy - „dokončete hru“, „oklepejte písek z hraček“, „dejte hračky do bedny“, „oklepejte si boty“. Po zaběhání určité rutiny už se můžeme ptát i dětí, co se bude dít dál, co je další krok.
Ve třídě - a to se týká mateřských i základních škol - pomáhá sebekontrole několik jasně nastavených pravidel jejího fungování. Tato pravidla je vhodné vizualizovat pomocí obrázků nebo krátkých textů a vystavit na dobře viditelném místě. Děti by měly dostat prostor, kde se mohou vyřádit a kde lze vybít energii. Některé děti potřebují prostor, který umožní uklidnění a odpoutání od ostatních. Především na základních školách je potřeba zvážit, kde vytvořit prostor pro aktivní trávení přestávek -přístup na zahradu nebo do tělocvičny - a naopak prostor pro zklidnění - například ve školní knihovně.
Iniciativa
Zvědavost a chuť poznávat svět je dětem při vstupu do první třídy zpravidla vlastní. Svou zvídavost projevují kladením otázek, plánováním, zkoumáním, tvořením. Dítě je schopné zkoušet nové věci a dělat mnohé samostatně. Je patrné, že iniciativa se v tomto věku rozvíjí a roste velmi rychle. Můžeme ji zaznamenat ve chvílích, kdy dítě odmítá naši pomoc, i když se zdá, že ji potřebuje. Je dobré znamení, když dítě zkouší něco, o co se ještě včera vůbec nepokusilo.
Základní škola by měla být prostředím, které otevírá bránu vědění. Někdy máme sklon vést děti pomyslnou zahradou za ruku po vyšlapaných stezkách a ukazovat jim jednotlivé květiny a živočichy. Děti ale objevují rády vlastním tempem a živelně. Někdy je užitečné děti do „zahrady poznání“ vypustit, předkládat jim problémy a nechávat jim čas potřebný k tomu, aby samy vymyslely jejich řešení. S tímto principem pracuje například vzdělávací projekt Hole in the Wall, který využívá vlastní zvědavosti dětí. Jde o zpřístupnění počítačů ve velmi chudých oblastech Indie, kde dětem není dostupné formální vzdělávání. Děti jsou prokazatelně schopné se samy v interakci s počítačem vzdělávat a rozšiřovat si své znalosti.
Děti velmi těží z toho, že mohou zkoušet nové věci a v jejich iniciativě je můžeme povzbuzovat instrukcemi, které navodí aktivitu - děti naučí spolužáky hru, kterou hrají doma; dítě z rodiny cizinců může ostatní děti naučit několik frází nebo písničku ve své mateřské řeči; vedení určité aktivity převezmou děti a uvádějí do ní své spolužáky (jak připravit květináč a zasadit do něj hrášek); děti si vymyslí aktivitu, kterou vyplní čas, než pomalejší spolužáci dokončí svou práci (dávají si hádanky, skládají puzzle). V rámci výzkumu jsme při návštěvách prvních tříd viděli, že pokud mají děti ve třídě dostupné hry, o přestávkách je hrají a nemají sklon například sáhnout k mobilu a hrát hru na něm individuálně.
Pro podporu iniciativy je důležité chápat chybu jako něco, co k učení patří, nikoliv jako něco, čemu bychom se měli vyhýbat. O chybách je potřeba mluvit tak, že nemají být důvodem ke studu, ale důvodem zkusit to znovu a lépe. Některé děti se bojí udělat chybu a to je pak brzdí v chuti experimentovat a zkoušet nové věci. Děti potřebují slyšet, že věříme, že uspějí. K tomu bychom měli jako učitelé povzbuzovat i rodiče.
POZNÁMKA
Tento příspěvek byl zpracován jako součást řešení grantu GACŘ No. 13-28254S a PRVOUK P07.
ZDROJE
-
CAIRONE, K. B. a M. MACKRAIN. Promoting Resilience in Preschoolers. Villanova, PA: The Devereux Foundation, 2012.
-
HOSKOVCOVÁ, S. a L. SUCHOCHLEBOVÁ RYNTOVÁ. Výchova k psychické odolnosti dítěte. Praha: Grada, 2009.
-
Hole in the Wall. Dostupné z: http://www.hole-in-thewall. com/.
-
ŠULOVÁ, L. et al. Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka. Praha: Wolters Kluwer, 2011.
-
WAGNER SPERRY, R. Flip-it.Transforming Challenging Behavior. Lewisville: Kaplan Early Learning Company, 2011.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Odklad povinné školní docházky
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Mimořádné zápisy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápisová turistika

Poradna

Zápis do MŠ
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Podání žádosti v rámci zápisu do 1. třídy ZŠ mimo termín zápisu
Zápis - správní řízení
Akce v mateřské škole přes noc
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost