Školská poradenská zařízení - činnosti a kompetence, rozdíly mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry

Vydáno:

Od 1. 9. 2016, v souvislosti se společným vzděláváním, jsou školská poradenská zařízení (ŠPZ) zmiňována stále častěji. Pro poskytování podpůrných opatření 2.–5. stupně, včetně zařazení do školy zřízené pro žáky jmenované v § 16 odst. 9 školského zákona, je třeba získat doporučení ŠPZ. Kdy zákonným zástupcům návštěvu ŠPZ doporučit? A doporučit návštěvu pedagogicko-psychologické poradny (PPP), či speciálně pedagogického centra (SPC)?

Školská poradenská zařízení – činnosti a kompetence, rozdíly mezi pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry
Mgr.
Andrea
Schmalzová
vedoucí SPC pro děti a žáky s vadami řeči, Praha 8, krajský koordinátor logopedické péče pro hlavní město Praha
Činnosti i kompetence ŠPZ jsou samozřejmě stanoveny školskou legislativou, zejména vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Považuji však za užitečný praktičtější a konkrétnější pohled na tuto problematiku.
Školskými poradenskými zařízeními se rozumějí pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Pedagogicko-psychologické poradny mají v ČR mnohem delší tradici, jejich počátky sahají do 60. let 20. století, terminologie, podle které se nazývají pedagogicko-psychologické poradny, byla zavedena roku 1972. I proto jsou pochopitelně mnohem více ve všeobecném povědomí, včetně nepedagogické veřejnosti. Historie speciálně pedagogických center spadá až do 90. let 20. století a i dnes se ne všichni pedagogové v praxi se dobře orientují v kompetencích a zaměření SPC. Dokon

Související dokumenty

Pracovní situace

Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
IVP
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)