Rodinné skupinové konference

Vydáno:

Probační a mediační služba (PMS) nově využívá při řešení protiprávního jednání dětí a mladistvých restorativní program - rodinné skupinové konference. Jedná se o facilitátorem řízené společné setkání pachatele, oběti, jejich blízkých osob a také zástupců komunity, která byla protiprávním jednáním zasažena (například spolužáků ve třídě, učitelů ve škole, sousedů v domě a podobně). Zapojením všech zúčastněných usiluje PMS o to, aby si dospívající pachatelé uvědomili následky svých činů, aby oběti mohly vyjádřit své názory na odčinění újmy a aby byl každý případ projednán s ohledem na individuální okolnosti případu. Konference tak mohou přispět k nalezení přiměřeného způsobu potrestání pachatele za současného zohlednění zájmů oběti i dotčené komunity.

Rodinné skupinové konference
Mgr.
Alena
Sentenská,
probační úřednice a facilitátorka rodinných skupinových konferencí, Probační a mediační služba, Ústí nad Labem
Proč rodinné skupinové konference využíváme
Rodinné skupinové konference nabízejí možnost obětem trestné činnosti účastnit se projednávání následků spáchaného činu a ovlivnit ho vyjádřením svých zájmů a obav. Oběť má také možnost získat od pachatele odpovědi na otázky, které ji zajímají. Každý trestný čin narušuje mezilidské vztahy, a to v rodině nejen oběti, ale i pachatele. Spáchaný skutek sice již nelze vzít zpět, ale v průběhu konference může pachatel důvody svého chování vysvětlit a zároveň lépe porozumět dopadům svého činu na život druhých lidí. Za podpory svého okolí (nejčastěji rodiny) může navíc vzniklou škodu podle svých sil odčinit, a pomoci tak obnovit vztahy, které svým činem poškodil.
Jak rodinná skupinová konference probíhá
Uspořádání konference předchází pečlivá příprava facilitátora s osobami, které se jí dobrovolně rozhodnou zúčastnit. Na konferencích se setkává pachatel, oběť, jejich nejbližší osoby - rodiny, kamarádi -, ale i přirozené autority, které s dospívajícími pracují - učitel, školní preventista, sportovní trenér a podobně. Po vyjádření všech zúčastněných ke spáchanému skutku a jeho dopadům a po zodpovězení potřebných otázek dostane rodina pachatele čas na vypracování takzvaného plánu nápravy. Plán představuje návrh výchovných opatření s cílem dosáhnout odškodnění, napravit vztahy a působit preventivně. Je-li plán všemi zúčastněnými odsouhlasen, stává se přílohou zprávy o výsledku konference, která je předána soudci nebo státnímu zástupci k rozhodnutí ve věci. Výsledkem konference může být dohoda o náhradě škody -ta nemusí být vždy finanční, ale pachatel se například může zavázat opravit poškozený majetek, odpracovat určitý počet hodin ve prospěch oběti. Je přirozené, že v závěru konference pachatel vysloví omluvu za to, co udělal.
Popis případu a průběh konference
Jedna z rodinných skupinových konferencí realizovaných v rámci projektu Na správnou cestu! se uskutečnila na jedné ze základních škol v severočeském regionu. Konference projednávala případ nezletilých pachatelů, kteří během dne v centru města přepadli svého vrstevníka, který šel z nákupu. Na chlapce zaútočili zezadu, povalili ho na zem, kopali ho, a když zůstal ležet, sebrali mu rozsypané peníze a nákup a utekli. Z rozhodnutí státního zástupce se případ dostal do rukou probačního úředníka, který se rozhodl nabídnout všem zúčastněným setkání formou rodinné skupinové konference. Probační úředník jednal nejprve s pachateli a jejich rodinami, poté s poškozeným a jeho rodinou. Vzhledem k tomu, že pachatelé navštěvovali základní školu, proběhlo také jednání s ředitelem jejich školy a preventistou městské policie, který na školu docházel.
Konference se zúčastnilo 13 osob, vedle oběti a jeho rodiny, pachatelů a jejich rodin také kamarádi oběti, ředitel školy, preventista - městský strážník. Všichni zúčastnění mluvili o tom, jak se spáchání činu projevilo v jejich životě a co se v jeho důsledku změnilo. Pachatelé měli možnost vysvětlit důvody svého chování, jejich rodiny mohly říci, jak na protiprávní čin doma reagovaly. Zraněný chlapec dostal příležitost popsat, jak následky činu prožíval, jeho matka pak své tehdejší obavy o jeho zdraví. V rámci odčinění újmy se pachatelé oběti omluvili, vrátili odcizené peníze a nabídli oběti drobnou pozornost - bonbony - a jeho matce květiny. Plán nápravy obsahoval vedle již provedené náhrady škody a domácích výchovných opatření také závazek pachatelů odpracovat 30 hodin společensky prospěšné činnosti a absolvovat preventivní program pořádaný městskou policií. Ředitel základní školy Mgr. Martin Košnar, který se konference také zúčastnil, umožnil provést společensky prospěšnou činnost přímo ve škole. Dojednané závazky plánu nápravy pachatelé splnili ještě před rozhodnutím soudu.
Zkušenost ředitele základní školy Mgr. Martina Košnara - účastníka rodinné skupinové konference:
Jak hodnotíte svou účast na rodinné skupinové konferenci? Má podle vás smysl zvát rodiny pachatelů, obětí, komunity?
Určitě to smysl má. Jsme zvyklí se s rodiči setkávat na třídních schůzkách, ale i na setkáních vynucených, jako například výchovná komise nebo případová konference. Pro nás je kontakt s rodinnými příslušníky poměrně vzácný a za každý jsme vděčni. I když se v tomto případě jedná o veskrze negativní záležitost, rodič přijde a je schopen jednání - cítí se odpovědný. Právní vědomí dětí a jejich rodičů je obecně velmi malé, a pokud se jejich vědomosti v tomto směru rozšíří, pak je to správná věc.
V rámci vaší školy jste umožnil odpracovat nezletilým pachatelům společensky prospěšnou činnost. Jaká to byla práce?
Spočívala v plnění jednoduchých údržbářských prací - zametání, úklid prostor ve škole i mimo ni, péče o pozemek a tak dále. Viníci se ke svému trestu postavili čelem a vykonali ho do poslední hodiny svědomitě.
Zdá se vám takový způsob potrestání pro dospívající výchovný? A jestli ano, v čem?
Dá se říci, že spíše se přikláním k tomu, že ano. Možná že právě pocit beztrestnosti dává mladistvým pachatelům sílu k vykonání nějakého trestného činu. A tento způsob potrestání by to mohl částečně omezit. Asi neodradí ty, kteří s vykonáváním společensky prospěšné činnosti nemají zkušenosti, ale mohl by ovlivnit ty, kteří už jednou potrestáni byli.
Můžete účast na rodinné skupinové konferenci doporučit ředitelům či učitelům ostatních škol?
Určitě, je to nová věc, která by měla přejít do obecného povědomí pedagogických pracovníků. I oni by měli mít pocit, že být mladistvý nerovná se být beztrestný.
Rodinné skupinové konference jsou dnes prováděny v rámci projektu PMS nazvaného Na správnou cestu! v několika městech České republiky. Proškoleno bylo 30 facilitátorů - probačních úředníků, kteří se specializují na práci s mládeží. Konference byla dosud provedena ve více než 50 případech mladistvých a nezletilých pachatelů, kteří se dopustili například krádeže, poškozování cizí věci, výtržnictví, neoprávněného užívání cizí věci či ublížení na zdraví. V připravovaném pokračování projektu rozšíří PMS praxi rodinných skupinových konferencí do všech 74 soudních okresů ČR.

Související dokumenty