Rodiče a digitální svět jejich dětí

Vydáno: 8 minut čtení

V současné době je více zdůrazňován rozvoj žáků v oblasti digitálních technologií. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. V upraveném RVP ZV se zavádí vzdělávací oblast Informatika.

 

 

 

 

 

Mezi klíčové kompetence tak patří i kompetence digitální. Vybírám jen některé cíle, kterých by měl žák na konci základního vzdělávání dosáhnout:
*
ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikacea služby; využívá je při učení i při zapojení do života školya do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít;
*
získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;

Související dokumenty

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání