Program KUPREV - primárně preventivní péče o děti ve věku od čtyř do osmi let

Vydáno:

V předchozím článku „Využití myšlenek pozitivní psychologie při práci s dětmi a rodinami dětí s poruchami učení a chování“1) jsem představila programy KUPROG a zvláštní pozornost jsem věnovala programu pro rozvoj pozornosti – KUPOZ. Nyní bych chtěla nabídnout bližší informace o programu, který se zabývá mladšími dětmi. Funguje pod názvem KUPREV a je určen bez omezení všem dětem přibližně ve věku čtyři až osm let, stejně jako jejich rodinám. Zaměřuje se na primární prevenci a v 15 lekcích rozvíjí orientaci dítěte v oblastech, jejichž zvládnutí je předpokladem bezproblémového fungování ve většině situací, ve kterých se dítě ocitá. V článku se nejen dozvíte, které oblasti rozvoje KUPREV podporuje, kdo a jak s ním pracuje a co obsahují materiály připravené pro domácí práci, ale prohlédnete si i malou ukázku toho, jak se materiál používá a jakým způsobem může dětem a jejich rodinám pomoci.

Program KUPREV – primárně preventivní péče o děti ve věku od čtyř do osmi let
Mgr.
Barbora
Krankusová,
psycholožka, lektorka a spoluautorka programů KUPROG
Rodičovství v dnešní době, akcentující výkon a poněkud přehlížející hodnotu prostého lidského života, je náročné a mnoho rodičů je prožívá s většími obtížemi než předchozí generace. Naprostá většina rodičů si přeje být rodiči dobrými, a mnozí by si přáli poskytnout dokonce lepší péči, než jakou zažili ve svých původních rodinách. Nastávající maminky se často odpovědně a pracně připravují na nejdůležitější událost v životě – narození dítěte – a navštěvují různé kurzy, pročítají knihy i rady na internetu. Realita rodičovství však často zaskočí a znejistí i ty, kteří se poctivě připravovali. Zdaleka se to pak netýká jen rodičovství raného – zdá se, že pocity nejistoty (zda jsou projevy dítěte i vlastní výchovný přístup v pořádku), viny (za všechny situace prožívané jako nezvládnuté i za to, co do dokonalé výchovy chybí), selhávání (ve snaze vytesat ze sebe i dítěte očekávaný model člověka) a obav o budoucnost potomků (jak těch s mírným či zjevným handicapem, tak dětí zdravých a v nemenší míře i dětí talentovaných) provázejí značnou část pečujících a milujících rodičů. Z rodičovství se tak namísto radosti a požehnání může stát smutná, únavná a poněkud nevděčná dřina. KUPREV stejně jako ostatní programy společnosti KUPROG pomáhá rodičům nejen rozvíjet schopnosti dítěte, ale také vyrovnat se s vlastním lidstvím a opět prožívat radost z dítěte a jeho společnosti.
PRINCIPY PROGRAMU
Co rozvíjí
KUPREV rozvíjí mnoho oblastí. Základní je přitom orientace, která je nezbytná pro zvládnutí jakékoli situace. Chápání sociálních situací, vnímání času i prostoru, znalost vlastního těla a jeho fungování i nenásilné zpracování citlivých a tzv. tabu témat (jako jsou smrt a víra, zrození nového života, peníze apod.) dodávají dítěti klid a jistotu, které usnadňují jeho spokojené fungování v každé oblasti života. Kromě orientace osobou, místem a časem KUPREV rozvíjí také jemnou motoriku, grafomotoriku, slovní zásobu, paměť, početní představy, porozumění sociálním situacím, komunikační schopnosti, schopnost nacházet nadřazené pojmy, zrakovou a sluchovou percepci, ale také zájem o druhé lidi, o pohybové aktivity a přírodu, orientaci v technice i struktuře společnosti a všeobecný přehled. Témata jsou rozdělena do 15 lekcí, které na sebe volně navazují. Poslední téma vyvozuje plynule, volnou asociací téma úvodní, tvoří tedy jakýsi kruh. Program je tak možné podle chuti, zájmu a potřeby dítěte libovolně opakovat.
Kdo s ním pracuje
KUPREV je určen dětem přibližně ve věku od čtyř do osmi let, podle úvahy je jej však možné nabídnout i dětem tříletým nebo naopak, je­li důvod, až desetiletým. Rodiče dítěte (což je ideální) nebo jiné dospělé osoby (což se rovněž využívá) mohou pracovat jak s dětmi zdravými, tak s dětmi s různými formami znevýhodnění, včetně ADHD či ADD, poruch autistického spektra, dysfázie, obtíží v oblasti emocí a chování a jiných. KUPREV je velmi užitečný také u dětí cizinců, kterým nenápadně představuje naši kulturu a její zvyky. Co se týká inteligence, žádné omezení nenalezneme – KUPREV je možné a užitečné nabízet jak dětem s mentální retardací, tak naopak dětem talentovaným. Tempo, kterým rodina postupuje, stejně jako vhodnou úroveň zvládnutí pomáhá nastavit odborník, který s rodinou pracuje, pravidelně se s ní setkává a vede ji. V průběhu setkání pak poskytuje rodičům materiály pro domácí práci, v nichž označí otázky a úkoly, které jsou pro jejich dítě přiměřené. Také je vyslechne a dá jim zpětnou vazbu, praktické tipy a případně i kontakty na odborníky jiných potřebných profesí.
Co obsahují materiály
Materiály tvoří lesklé pevné desky, v nichž jsou zařazeny:
-
úvodní slovo pro rodiče,
-
15 vkládacích lekcí,
-
archy s využívanými samolepkami a
-
pevný papír se skládačkou, kterou si dítě složí na konci za odměnu.
Při posledním setkání dostává rodina také certifikát o absolvování – tedy diplom pro dítě.
Každá lekce nejprve informuje rodiče o tom,
co
hlavně u dítěte rozvíjí. Důraz je přitom kladen na přibližně pět obzvláště rozvíjených oblastí, na které se kromě samotného tématu lekce svou formou zaměřuje. Již zpracované téma následující lekce zcela neopouštějí, ale nabyté znalosti a procvičované dovednosti dále nenápadně zapojují. Snažíme se také, aby byly získané znalosti skutečně co nejvíce využívány v životě dětí, aby byly vyzkoušeny více smysly zároveň a nejednalo se jen o teorii bez skutečného porozumění.
Následuje praktický tip, určený spolu s úvodní informací o rozvíjených oblastech jen pro rodiče. Ten je sladěn s tématem lekce a jeho smyslem je rodičům krátce shrnout důležité a využitelné psychologické poznatky, ze kterých mohou ve svém vlastním životě těžit oni sami a jejich prostřednictvím pak samozřejmě také jejich děti.
Hlavní část tvoří tři sekce, které se podle potřeby střídají. První z nich jsou sdělení, která zpracovávají téma lekce. Mají podobu vyprávění rodiče dítěti a rodiče je mohou buď doslovně přečíst, nebo volně a podle vlastní úvahy převyprávět. Ujišťujeme přitom rodiče, že pasivní možnosti pojmout sdělení jsou u dítěte vždy vyšší, než nakolik je schopno dát rodiči své porozumění najevo. To je obzvláště patrné u dětí s poruchou komunikace, ať už se jedná o poruchy autistického spektra, nebo děti s dysfázií. Následují otázky, které mapují porozumění tématu, ale také je rozšiřují o zajímavosti a někdy slouží i k pobavení jak rodičů, tak dětí. Všude, kde je to možné, materiály v závorce uvádějí správnou odpověď. Vedle otázek se nacházejí ikony smajlíků, které dítě nebo rodič vybarví, pokud dítě zná odpověď. Později pak snadno pozná, jak daleko se dítě dostalo. Po otázkách přicházejí úkoly, ve kterých si děti vše procvičí. Vedle každého úkolu je vyznačeno místo pro samolepku smajlíka, kterou si dítě nalepí, pokud úkol vykonalo. Jen v lekci, která zpracovává téma smrti, jsou smajlíci nahrazeni obrázky a samolepkami kytiček.
Na závěr každé lekce je nachystáno několik úvah, které vedou k hlubšímu zamyšlení nad právě zpracovaným tématem. Jsou určeny opět jen k přečtení rodičem, stejně jako poslední část, nazvaná všimněte si – ta rozvíjí všímavost a citlivost jak vůči potřebám dítěte, tak i svým vlastním.
Jednotlivé lekce nesou následující názvy:
1.
Jméno, příjmení a adresa
2.
Komunikace (pošta, telefon, internet a televize)
3.
Společenská pravidla
4.
Průběh dne, dny v týdnu
5.
Oblečení (materiály)
6.
Jídlo a vaření
7.
Obchod a nákupy (peníze)
8.
Povolání
9.
Návštěva u lékaře, nový život
10.
Smrt a víra
11.
Sport
12.
Příroda
13.
Rostliny, zvířata a houby
14.
Bydlení
15.
Odpočinek a prázdniny
Jak práce probíhá
Rodič s dítětem po domluvě přicházejí na úvodní setkání. Na něm zmapují, co je přivádí, stručně se seznámí se všemi lekcemi a způsobem práce. Odborník poté představí detailněji první lekci nebo dvě a zakroužkuje ty otázky a úkoly, které považuje pro dané dítě za přiměřené. Dohodnuté množství lekcí pak rodině (spolu s deskami s úvodem a archy samolepek) předá k domácí práci. O vykonaných úkolech pak spolu mluví, přičemž odborník (psycholog nebo speciální pedagog) mimo jiné sleduje, nakolik jsou situace a prožívání v dané oblasti v rodině zvládnuté, a témata doprovází vlastní péčí – empatickým vyslechnutím, zpětnou vazbou, konkrétními doporučeními, případně kontakty na odborníky jiných potřebných profesí apod.
Ukázka
Lekce podávají informaci o tématu, otázky mapují pochopení, úkoly vztažené k tématu vše procvičují.
Příklad otázek z 1. lekce:
-
Jak se jmenuje křestním jménem maminka? (Milé dětské odpovědi: miláček, paní doktorka apod.)
-
Kdo všechno patří do rodiny? (Otázka je v mnoha rodinách emočně obtížná na zpracování: Je partner babičky také člen rodiny? Co další děti tatínka, u kterého je dítě na každý druhý víkend? A co zemřelý/nepřítomný tatínek či jiný člen rodiny?)
-
Jaké je příjmení rodiny? Jmenuje se tatínek stejně jako maminka? (V mnoha rodinách jde opět o obtížnou otázku, např. u dětí z neúplných rodin, u dětí v pěstounské péči apod. Existují i rodiny, ve kterých má každý člen jiné příjmení.)
-
Dostávají zvířátka také příjmení rodiny? (V tématu zvířat někdy také narážíme na problematický vztah dětí ke zvířatům, ať se jedná o projevy agrese, či strachu.)
-
Jak se jmenuje naše země? (Česká republika.)
-
Co uděláš, když se někde ztratíš? (Oslovíš pána v uniformě nebo paní s dítětem a řekneš, že ses ztratil/a a jak se jmenuješ.)
Příklad úkolu ze 4. lekce (průběh dne, dny v týdnu): Dítě zkusí dokreslit paní učitelce chybějící části.
Orientace v základních otázkách i pestrých situacích, srozumitelně sdělených i uspořádaných, zvyšují sebevědomí dítěte, jeho klid a pocit kompetence řešit vše, co ho může potkat.
FILOZOFIE PROGRAMU
Program je prostoupen respektem k lidské jedinečnosti, učí rodinu akceptovat sebe i dítě takové, jací jsou. Stejně jako ostatní programy společnosti KUPROG CZ je inspirován pozitivní psychologií, učí tedy rodiny zaměřovat pozornost na jejich silné stránky a pozitivní rysy osobnosti spíše než na chyby, nedostatky a problémy. Podporuje rodiče, aby rozvíjeli vlohy své i svého dítěte či dětí, a s laskavým nadhledem je doprovází vyváženou a pestrou sadou přehledně uspořádaných informací a rozvíjejících úkolů. Pozitivní jsou rovněž výsledky rodin, které práci s programem absolvují. Děti, které jím procházejí v předškolním věku, nemívají adaptační problémy při nástupu na základní školu. Rodiče, bez ohledu na svůj výchovný styl, zažívají pocity kompetence a větší sebejistoty, ale i porozumění svému dítěti. Prakticky u všech rodin pozorujeme zlepšení komunikace mezi rodiči a dítětem, snížení projevů úzkosti, vyšší motivaci pro práci ve školce a škole, lepší sebevědomí a celkově vyšší kvalitu života.
Pokud mají rodiče o práci s programem KUPREV zájem, mohou se na stránkách http://www.kuprog.cz/ podívat na seznam odborníků, kteří prošli školením (řazeno podle jména nebo lokality pracoviště), a vybraného pak kontaktovat.
Pokud mají o práci s programem KUPREV zájem odborníci (psychologové, speciální pedagogové včetně logopedů, studenti vyšších ročníků uvedených oborů nebo individuálně i osoby s příbuzným vzděláním), mohou si na stránkách http://www.kuprog.cz/ vybrat z nabídky termínů školení, které je pro jeho používání nezbytné.
1 Viz Školní poradenství v praxi č. 1/2018, s. 18.