Přehled platných metodických pokynů a dalších dokumentů MŠMT

Vydáno:

V první dekádě tohoto tisíciletí představili A. Fawcett a R. Nicolson nový přístup k problematice dyslexie, který kombinuje poznatky z neurověd, kognitivní psychologie i pedagogických disciplín. Dyslexii se snaží pojímat z hlediska způsobu práce s informacemi, a tak na ni nahlíží mnohem komplexněji než stávající teorie vysvětlující její etiologii vždy pouze z určitého úzce vymezeného úhlu pohledu. Přístup uvedených autorů mimoto velmi účinně propojuje teorii s praktickým využitím v poradenských službách.

Přehled platných metodických pokynů a dalších dokumentů MŠMT
Přehled základních metodických pokynů, stanovisek, informací MŠMT (2002-2014), které jsou důležité pro výchovné poradce.
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Navrhovaná novela školského zákona a navazující novely prováděcích vyhlášek jistě přinesou více nebo méně zásadní změny v ustálených činnostech výchovných poradců. K překlenutí doby, kdy je nutné se učit novým pravidlům a postupům, může dopomoci také využívání dokumentů MŠMT určených zejména výchovným poradcům. V následujícím přehledu jsou uvedeny základní platné dokumenty vydané MŠMT v rozpětí let 2002–2014.
I když tyto dokumenty MŠMT jsou platné, je nutné je číst pozorně a kriticky. Vedle užitečných informací v některých případech obsahují odkazy na právní předpisy nebo metodické pokyny, které již platné nejsou, nebo na neaktuální znění právních předpisů. Tento stav je pochopitelný a logický, pokud byly vydány před nabytím účinnosti nových zákonů, jejich novel nebo zrušením určitých metodických pokynů.
Bohužel doporučení kritického čtení se vztahuje i na dokument z února roku 2014 – Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách. Mimo jiné odkazuje na již zrušený Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 20 006/2007-51 a již zrušený Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6.
Dokument Na webových stránkách MŠMT
2014
Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách, únor 2014 http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyuziti-pravnich-opatreni-pri-reseni-problemoveho-chovani
2013
Národní strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období 2013−2018 http://www.msmt.cz/file/28077?highlightWords=2018
Metodickým doporučením MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č. j. MSMT-43301/2013 Věstník MŠMT sešit 12/2013http://www.msmt.cz/dokumenty/2013-12 takéhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim
Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. MSMT- 22294/2013-1 ZrušujeMetodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6 Věstník MŠMT sešit 8/2013http://www.msmt.cz/file/31795/
2012
Stanovisko k výkladu § 1 odst. 5 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.Dokument MŠMT č. j. MSMT-55128/2012-22 http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dokumenty-6
2011
Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, č. j. 13 009/2011-23 Věstník MŠMT sešit 8/2011http://www.msmt.cz/dokumenty/2011-08
Nejčastější dotazy k novele vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/faq
2010
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, č. j. 21291/2010-28 ZrušujeMetodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 20 006/2007-51 (Věstník 11/2007) Metodické doporučení je dočasně staženo z webu MŠMT. Důvodem je úprava sporných pasáží dokumentu, které se v praxi ukázaly jako nevhodné pro praktické využití.
2009
Metodické doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Věstník MŠMT sešit 10/2009http://www.msmt.cz/dokumenty/2009-10
2007
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, č. j. 25 099/2007-24-IPPP http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-o-asistentech-pedagoga
2005
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č. j. 37014/2005-25 Věstník MŠMT sešit 2/2006http://www.msmt.cz/dokumenty/2006-2-1
2004
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č. j. 11691/2004-24 Věstník MŠMT sešit 6/2004http://www.msmt.cz/dokumenty/2004-6-1
2003
Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č. j. 25884/2003-24 Věstník MŠMT sešit 11/2003http://www.msmt.cz/dokumenty/2003-11-1
2002
Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č. j. 10194/2002-14 Věstník MŠMT sešit 3/2002http://www.msmt.cz/dokumenty/2002-3
ZÁVĚR
Základní dokumenty a informace vydané MŠMT, které jsou důležité pro činnost výchovného poradce, jsou zveřejněny zejména ve věstnících MŠMT, sekci základní vzdělávání a speciální vzdělávání.

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost