Práva a povinnosti související s poskytováním podpůrných opatření od 1. 9. 2016, 2. část

Vydáno: 23 minut čtení

 

Práva a povinnosti související s poskytováním podpůrných opatření od 1. 9. 2016
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou problematiku
V červencovém čísle Školního poradenství v praxi jsme uvedli souhrn základních práv a povinností zákonných zástupců dětí, žáků, zletilých žáků a studentů, které se týkaly volby školy a přijetí ke vzdělávání. Ve druhé části příspěvku se věnujeme právu podat žádost o vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální a celkové rekapitulaci práv a povinností dětí, žáků, studentů (resp. jejich zákonných zástupců) a školy v průběhu vzdělávání. Naším cílem je napomoci vedení škol a jednotlivým pedagogickým pracovníkům při přípravě činnosti od 1. 9. 2016. V článku se používá znění školského zákona účinné od 1. 9. 2016.
Práva využívaná zákonnými zástupci žáků – právo podat žádost o vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu základní školy speciální
Dalším právem zákonného zástupce žáka je právo požádat o převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální. Dle § 49 odst. 2 školského zákona musí být žádost o uvedené převedení doložena písemným doporučením školského poradenského zařízení. Uvedené ustanovení zákona provádí ustanovení § 22 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., podle kterého „se na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální použijí § 11 odst. 3 až 5, § 12, 13 a 15 obdobně“. Ve vztahu k právům a povinnostem žáka, respektive jeho zákonného zástupce a školy to znamená, že se použijí ustanovení § 12 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb.:
-
školské poradenské zařízení může vyzvat školu, zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka k doložení podkladů uvedených v § 11 odst. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
-
školské poradenské zařízení projedná před vydáním doporučení návrh doporučení se školou, zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka, a povede-li to k naplňování vzdělávacích potřeb žáka, přihlédne k jejich vyjádření.
Jestliže má zákonný zástupce žáka zájem o to, aby bylo jeho dítě převedeno do vzdělávacího programu základní školy speciální, a školské poradenské zařízení takový postup nedoporučí, škola uvedené převedení nemůže povolit. Zákonný zástupce žáka má však možnost využít práva do 30 dnů ode dne, kdy obdržel doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o revizi doporučení (§ 16b odst. 1 školského zákona). Právnickou osobou zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí je Národní ústav pro vzdělávání.1)
Je známo, že převedení do vzdělávacího programu základní školy speciální je dále podmíněno udělením předchozího písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. Ustanovení § 49 odst. 2 školského zákona uvádí, že ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat. S účinností od 1. 9. 2016 jsou proces informování uskutečněný školou a vlastní obsah předchozího písemného informovaného souhlasu upraveny v § 22 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.:
(3) Před získáním písemného souhlasu podle § 49 odst. 2 zákona je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o
a)
rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a
b)
dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žáka.
(4) Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení s informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl.
I v tomto případě platí, že jsou veškerá sdělení upravená vyhláškou č. 27/2016 Sb. poskytována žákovi nebo zákonnému zástupci žáka srozumitelným způsobem. V níže uvedené tabulce jsou jednotlivá oprávnění a povinnosti rekapitulovány a uvedeny do souvislosti s povinnostmi jednotlivých osob.
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
I Právo zákonného   I Právní předpis    I Související povinnosti I Právní předpis      I
I zástupce žáka    I            I zákonného zástupce   I              I
I (resp. uchazeče),  I            I žáka (resp. uchazeče), I              I
I zletilého žáka   I            I zletilého žáka (resp.  I              I
I (resp. uchazeče)  I            I uchazeče) nebo školy  I              I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
I Právo podat žádost I § 49 odst. 2     I - Povinnost zákonného  I § 49 odst. 2 školského  I
I o převedení žáka do I školského zákona   I  zástupce žáka doložit I zákona, § 22 odst. 3 a 4 I
I vzdělávacího    I            I  žádost o převedení  I vyhlášky č. 27/2016 Sb.  I
I programu základní  I            I  žáka do vzdělávacího I              I
I školy speciální.  I            I  programu základní   I              I
I           I            I  školy speciální    I              I
I           I            I  doporučením školského I              I
I           I            I  poradenského     I              I
I           I            I  zařízení.       I              I
I           I            I - Povinnost školy před I              I
I           I            I  získáním písemného  I              I
I           I            I  souhlasu podle    I              I
I           I            I  § 49 odst. 2     I              I
I           I            I  školského zákona   I              I
I           I            I  zákonného zástupce  I              I
I           I            I  žáka informovat podle I              I
I           I            I  § 22 odst. 3 vyhlášky I              I
I           I            I  č. 27/2016 Sb.    I              I
I           I            I - Povinnost zákonného  I              I
I           I            I  zástupce žáka     I              I
I           I            I  připojit k žádosti o I              I
I           I            I  převedení žáka    I              I
I           I            I  do vzdělávacího    I              I
I           I            I  programu základní   I              I
I           I            I  školy speciální    I              I
I           I            I  informovaný souhlas  I              I
I           I            I  obsahující písemné  I              I
I           I            I  vyhotovení poučení s I              I
I           I                I  informacemi uvedenými I              I
I           I            I  v § 22 odst. 3    I              I
I           I            I  vyhlášky č.      I              I
I           I            I  27/2016 Sb. a podpis I              I
I           I            I  zákonného zástupce  I              I
I           I            I  žáka stvrzující, že  I              I
I           I            I  uvedeným informacím  I              I
I           I            I  porozuměl.      I              I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
I Povinnost zákonného I § 22 odst. 1,     I Stejnou povinnost má i I § 22 odst. 1, § 12 odst. I
I zástupce žáka k   I § 12 odst. 2 vyhlášky I škola.         I 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. I
I doložení podkladů  I č. 27/2016 Sb.    I             I              I
I uvedených v § 11  I            I             I              I
I odst. 4 vyhlášky  I            I             I              I
I č. 27/2016 Sb. na  I            I             I              I
I základě výzvy    I            I             I              I
I školského      I            I             I              I
I poradenského    I            I             I              I
I zařízení.      I            I             I              I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
I Právo zákonného   I § 22 odst. 1,     I Stejné právo má i    I § 22 odst. 1, § 12 odst. I
I zástupce žáka na  I § 12 odst. 3 vyhlášky I škola.         I 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. I
I projednání návrhu  I č. 27/2016 Sb.    I             I              I
I doporučení se    I            I             I              I
I školským      I            I             I              I
I poradenským     I            I             I              I
I zařízením, případně I            I             I              I
I i na přihlédnutí k I            I             I              I
I jeho vyjádření.   I            I             I              I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
I Právo požádat NÚV o I § 16b odst. 1     I Povinnost žádat o    I § 16b odst. 1 školského  I
I revizi doporučení  I školského zákona   I revizi ve stanovené   I zákona          I
I vydaného školským  I            I lhůtě.         I              I
I poradenským     I            I             I              I
I zařízením.     I            I             I              I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
I Právo na      I § 1 odst. 2 vyhlášky I Povinnost školy     I § 1 odst. 2 vyhlášky č.  I
I poskytování sdělení I č. 27/2016 Sb.    I předávat žákovi nebo  I 27/2016 Sb.        I
I upravených     I            I zákonnému zástupci   I              I
I vyhláškou č.    I            I žáka srozumitelným   I              I
I 27/2016 Sb.     I            I způsobem veškerá    I              I
I srozumitelným    I            I sdělení upravená    I              I
I způsobem.      I            I vyhláškou č.      I              I
I           I            I 27/2016 Sb.       I              I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I---------------------------I
Práva využívaná zákonnými zástupci dětí, žáků a zletilými žáky a studenty v průběhu vzdělávání
Dále jsou rekapitulována základní práva zákonných zástupců dětí, žáků nebo zletilých žáků a studentů. Současně upozorňuji, že se očekává novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., která má nabýt účinnosti 1. 9. 2016.
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo zákonného   I Právní předpis    I Související       I Právní předpis      I
I zástupce dítěte,  I            I povinnosti zákonného  I             I
I žáka, zletilého   I            I zástupce dítěte,    I             I
I žáka a studenta   I            I žáka, zletilého žáka  I             I
I           I            I a studenta nebo školy  I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo požádat školu I § 1 odst. 2 vyhlášky I - Povinnost školy    I § 16 odst. 2 písm. a)  I
I o poskytování    I č. 72/2005 Sb.    I  poskytovat poradenské I školského zákona     I
I standardních    I            I  služby.        I             I
I poradenských    I            I - Poradenská pomoc   I             I
I služeb.       I            I  školy je jedním z   I             I
I           I            I  druhů podpůrných   I             I
I           I            I  opatření, a proto je I             I
I           I            I  poskytována dětem,  I             I
I           I            I  žákům a studentům se I             I
I           I            I  speciálními      I             I
I           I            I  vzdělávacími     I             I
I           I            I  potřebami bezplatně  I             I
I           I            I  bez ohledu na     I             I
I           I            I  zřizovatele školy.  I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo udělit    I § 1 odst. 2 vyhlášky I Podmínkou poskytnutí  I § 1 odst. 2 a odst. 3  I
I písemný souhlas s  I č. 72/2005 Sb.    I psychologické a     I vyhlášky         I
I poskytováním    I            I sociálně pedagogické  I č. 72/2005 Sb.      I
I psychologické a   I            I poradenské služby je  I             I
I speciálně      I            I písemný souhlas a    I             I
I pedagogické     I            I předání školou     I             I
I poradenské služby. I            I informací podle     I             I
I           I            I § 1 odst. 3 vyhlášky č. I             I
I           I            I 72/2005 Sb.       I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
    I Právo využít    I § 11 odst. 3 vyhlášky I - V § 16a odst. 2    I § 16a odst. 2 školského I
I poradenskou pomoc  I č. 27/2016 Sb.    I  školského zákona je  I zákona § 12 odst. 4   I
I školského      I            I  zakotvena povinnost  I vyhlášky č. 27/2016 Sb., I
I poradenského    I            I  školy a školského   I § 10 odst. 4 zákona   I
I zařízení podle   I            I  poradenského zařízení I č. 359/1999 Sb., o    I
I svého uvážení nebo I            I  doporučit       I sociálně-právní ochraně I
I na základě     I            I  v odůvodněných    I dětí, v platném znění  I
I rozhodnutí orgánu  I            I  případech zákonnému  I             I
I veřejné moci podle I            I  zástupci návštěvu   I             I
I jiného právního   I            I  školského       I             I
I předpisu.      I            I  poradenského     I             I
I           I            I  zařízení, neboť    I             I
I           I            I  zákonný zástupce   I             I
I           I            I  nemusí být vždy    I             I
I           I            I  schopen poznat, že je I             I
I           I            I  takový postup     I             I
I           I            I  zapotřebí a v zájmu  I             I
I           I            I  dítěte.        I             I
I           I            I - Pokud zákonný     I             I
I           I            I  zástupce dítěte nebo I             I
I           I            I  nezletilého žáka při I             I
I           I            I  činnostech, které   I             I
I           I            I  mají vést k přiznání I             I
I           I            I  podpůrných opatření, I             I
I           I            I  která jsou v     I             I
I           I            I  nejlepším zájmu    I             I
I           I            I  nezletilého dítěte  I             I
I           I            I  nebo nezletilého   I             I
I           I            I  žáka, neposkytuje   I             I
I           I            I  součinnost, pak škola I             I
I           I            I  nebo školské zařízení I             I
I           I            I  oznámí uvedeného   I             I
I           I            I  zákonného zástupce  I             I
I           I            I  OSPOD.        I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Povinnost zákonného I § 12 odst. 2 vyhlášky I Stejnou povinnost má  I § 12 odst. 2 vyhlášky č. I
I zástupce dítěte,  I č. 27/2016 Sb.    I i škola.        I 27/2016 Sb.       I
I žáků, zletilého   I            I             I             I
I žáka nebo studenta I            I             I             I
I doložit školskému  I            I             I             I
I poradenskému    I            I             I             I
I zařízení na základě I            I             I             I
I výzvy podklady   I            I             I             I
I uvedené v § 11   I            I             I             I
I odst. 4 vyhlášky č. I            I             I             I
I 27/2016 Sb.     I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo na projednání I § 12 odst. 3 vyhlášky I Stejné oprávnění má i  I § 12 odst. 3 vyhlášky č. I
I návrhu doporučených I č. 27/2016 Sb.    I škola.         I 27/2016 Sb.       I
I podpůrných     I            I             I             I
I opatření,      I            I             I             I
I respektive na    I            I             I             I
I přihlédnutí k jeho I            I             I             I
I vyjádření před   I            I             I             I
I vydáním doporučení. I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo na informace I § 21 odst. 1 písm. b) I             I             I
I o průběhu a     I školského zákona   I             I             I
I výsledcích     I            I             I             I
I vzdělávání, tj. i o I            I             I             I
I poskytování     I            I             I             I
I podpůrných opatření I            I             I             I
I 1. stupně.     I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo na seznámení I § 10 odst. 6 vyhlášky I Povinnost školy     I Příloha 3 vyhlášky č.  I
I s plánem      I č. 27/2016 Sb.    I seznámit zákonného   I 27/2016 Sb.       I
I pedagogické     I            I zástupce dítěte, žáka  I             I
I podpory.      I            I nebo zletilého žáka   I             I
I           I            I nebo studenta vyplývá  I             I
I           I            I i ze skutečnosti, že  I             I
I           I            I podpis zákonného    I             I
I           I            I zástupce žáka je    I             I
I           I            I uveden ve vzoru plánu  I             I
I           I            I pedagogické podpory.  I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo udělit    I § 16 odst. 5     I Bez udělení uvedeného  I § 16 odst. 5 školského  I
I předchozí písemný  I školského zákona,   I souhlasu škola nemůže  I zákona          I
I informovaný souhlas I § 2 odst. 3,     I poskytovat podpůrná   I             I
I s poskytováním   I § 16 odst. 2 vyhlášky I opatření 2. až 5.    I             I
I podpůrných opatření I č. 27/2016 Sb.    I stupně.         I             I
I 2. až 5. stupně.  I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo udělit    I § 16 odst. 3 vyhlášky I             I             I
I informovaný souhlas I č. 27/2016 Sb.    I                 I             I
I s poskytováním   I            I             I             I
I jiného podpůrného  I            I             I             I
I opatření, než je  I            I             I             I
I podpůrné opatření  I            I             I             I
I uvedené v      I            I             I             I
I doporučení     I            I             I             I
I školského      I            I             I             I
I poradenského    I            I             I             I
I zařízení.      I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo na projednání I § 16 odst. 6     I Podpůrná opatření 2.  I § 16 odst. 6 školského  I
I se školou ukončení I školského zákona   I až 5. stupně přestane  I zákona          I
I poskytování     I            I škola nebo školské   I             I
I podpůrných opatření I            I zařízení po projednání I             I
I 2. až 5. stupně   I            I se zletilým žákem,   I             I
I před ukončením   I            I studentem nebo zákonným I             I
I poskytování těchto I            I zástupcem dítěte nebo  I             I
I podpůrných     I            I žáka poskytovat, pokud I             I
I opatření.      I            I z doporučení školského I             I
I           I            I poradenského zařízení  I             I
I           I            I vyplývá, že již nejsou I             I
I           I            I nezbytná.        I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo požádat NÚV o I § 16b odst. 1     I Stejné právo má i    I § 16b odst. 1 školského I
I revizi doporučení  I školského zákona   I škola.         I zákona          I
I vydaného školským  I            I             I             I
I poradenským     I            I             I             I
I zařízením.     I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Pokud má      I § 16a odst. 5     I Ředitel školy nebo   I § 16a odst. 5 školského I
I pochybnosti o    I školského zákona   I školského zařízení je  I zákona          I
I poskytování     I            I povinen jednání bez   I             I
I podpůrných     I            I zbytečného odkladu   I             I
I opatření, právo   I            I svolat.         I             I
I navrhnout řediteli I            I             I             I
I školy nebo     I            I             I             I
I školského zařízení, I            I             I             I
I aby s ním projednal I            I             I             I
I za účasti      I            I             I             I
I pověřeného     I            I             I             I
I zaměstnance     I            I             I             I
I příslušného     I            I             I             I
I školského      I            I             I             I
I poradenského    I            I             I             I
I zařízení      I            I             I             I
I poskytování     I            I             I             I
I podpůrných     I            I             I             I
I opatření.      I            I             I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo podat podnět I § 16a odst. 6     I Uvedené právo není   I § 16a odst. 6 školského I
I ČŠI podle      I školského zákona   I dotčeno projednáním   I zákona          I
I § 174 odst. 5    I            I poskytování podpůrných I             I
I školského zákona.  I            I opatření se školou a  I             I
I           I            I školským poradenským  I             I
I           I            I zařízením podle    I             I
I           I            I § 16a odst. 5      I             I
I           I            I školského zákona.    I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
I Právo na      I § 1 odst. 2 vyhlášky I Povinnost školy     I § 1 odst. 2 vyhlášky č. I
I poskytování sdělení I č. 27/2016 Sb.    I předávat žákovi nebo  I 27/2016 Sb.       I
I upravených     I            I zákonnému zástupci žáka I             I
I vyhláškou č.    I            I srozumitelným způsobem I             I
I 27/2016 Sb.     I            I veškerá sdělení     I             I
I srozumitelným    I            I upravená vyhláškou   I             I
I způsobem.      I            I č. 27/2016 Sb.     I             I
I---------------------I-----------------------I-------------------------I--------------------------I
Povinnosti ředitele školy související s poskytováním podpůrných opatření a povinnosti dalších pedagogických pracovníků
Je zřejmé, že role ředitele školy nespočívá v tom, aby bezprostředně a osobně zajišťoval poskytování jednotlivých podpůrných opatření. Úkolem ředitele školy je vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Činnost ředitele školy       I Konkretizace              I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I                   I - Učitelé spolupracují na zpracování  I
I                   I  individuálního vzdělávacího plánu a I
I                   I  následně respektují pravidla     I
I                   I  stanovená individuálním vzdělávacím I
I                   I  plánem v průběhu vzdělávání žáka.  I
I                   I - Učitelé a asistenti pedagoga jsou  I
I                   I  si vědomi svých kompetencí, když   I
I                   I  jako pracovní tým zajišťují     I
I                   I  vzdělávání (viz § 5 vyhlášky     I
I                   I  č. 27/2016 Sb.). Uvedené
kompetence
 I
I                   I  jsou jednoznačně vymezeny v     I
I                   I  pracovních náplních.         I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel školy zajistí, aby se    I Pedagogičtí pracovníci zajišťující   I
I dokumentace školy uvedla do souladu I danou agendu uvedou do souladu se   I
I s požadavky školského zákona     a   I školským zákonem a prováděcími     I
I prováděcích vyhlášek.        I vyhláškami informace zapisované ve   I
I                   I školní matrice (§ 28 školského     I
I                   I zákona), případně úpravu školního   I
I                   I řádu, doplnění informací o poskytování I
I                   I poradenských služeb školou atd.    I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel školy vytváří podmínky   I - Podle RVP ZV neúplné školní     I
I činnosti školního poradenského   I  poradenské pracoviště tvořené    I
I pracoviště, pověří pedagogického  I  školním metodikem prevence,     I
I pracovníka koordinací činností   I  výchovným poradcem a třídními    I
I spojených s plánem pedagogické   I  učiteli nebo úplné pracoviště    I
I podpory a spoluprací se školským  I  rozšířené o služby školních     I
I poradenským zařízením.       I  psychologů a školních speciálních  I
I                   I  pedagogů zajišťuje poradenskou    I
I                   I  podporu žákům a pedagogům.      I
I                   I - Podle Přílohy 1 vyhlášky č.     I
I                   I  27/2016 Sb. jsou poradenskými    I
I                   I  pracovníky školy školní metodik   I
I                   I  prevence, výchovný poradce, školní  I
I                   I  psycholog a školní speciální     I
I                   I  pedagog.               I
I                   I - Ředitel školy upraví pracovní    I
I                   I  náplň pedagogických pracovníků v   I
I                   I  závislosti na tom, jak se podílejí  I
I                   I  na poskytování podpůrných opatření, I
I                   I  upraví pracovní náplň pedagogického I
I                   I  pracovníka pověřeného koordinací   I
I                   I  činností spojených s plánem     I
I                   I  pedagogické podpory a spoluprací se I
I                   I  školským poradenským zařízením.   I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel základní, střední, vyšší  I Povolení vzdělávání podle       I
I odborné školy povoluje vzdělávání  I individuálního vzdělávacího plánu je  I
I podle individuálního vzdělávacího  I upraveno ustanovením § 18 školského  I
I plánu.               I zákona. Odkaz na povolení vzdělávání  I
I                   I podle individuálního vzdělávacího   I
I                   I plánu je uveden ve vzoru        I
I                   I individuálního vzdělávacího plánu   I
I                   I (Příloha 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel školy zajistí v případě   I Zajištění vzdělávání s využitím    I
I nutnosti zaměstnance -       I asistenta pedagoga nebo speciálního  I
I pedagogického pracovníka: asistenta I pedagoga vyplývá z doporučení     I
I pedagoga, speciálního pedagoga.   I školského poradenského zařízení    I
I Ředitel školy požádá MŠMT nebo   I (Příloha 5 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  I
I krajský úřad o souhlas s využitím  I                    I
I asistenta pedagoga.         I                    I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel školy zajistí informování  I - Ředitel určí pedagogického      I
I pedagogických pracovníků, zákonných I  pracovníka, který proškolí ostatní  I
I zástupců dětí a žáků, zletilých   I  pedagogické pracovníky o přechodných I
I žáků a studentů o "přechodu" od   I  ustanoveních vyhlášky č. 27/2016 Sb. I
I stávající právní úpravy k nové   I - Určení proškolení pedagogičtí    I
I právní úpravě poskytování      I  pracovníci (například výchovný    I
I podpůrných opatření.        I  poradce, třídní učitel) informují  I
I                   I  zákonné zástupce dětí, žáků, zletilé I
I                   I  žáky a studenty o možnosti využití  I
I                   I  doporučení školského poradenského  I
I                   I  zařízení vydaného do 31. 8. 2016   I
I                   I  (viz § 32 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) a I
I                   I  podmínkách poskytování podpůrných  I
I                   I  opatření (nová diagnostika      I
I                   I  uskutečněná po 1. 9. 2016) podle   I
I                   I  vyhlášky č. 27/2016 Sb.       I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel školy zajistí další     I Podle § 24 odst. 3 zákona o      I
I vzdělávání pedagogických      I pedagogických pracovnících organizuje I
I pracovníků, kteří zabezpečí     I ředitel školy další vzdělávání     I
I proškolení pedagogických pracovníků I pedagogických pracovníků podle plánu  I
I v oblasti poskytování podpůrných  I dalšího vzdělávání, kterým stanoví   I
I opatření.              I po předchozím projednání ředitel školy I
I                   I další vzdělávání pedagogických     I
I                   I pracovníků podle plánu s příslušným  I
I                   I odborovým orgánem. Při stanovení plánu I
I                   I dalšího vzdělávání je nutno přihlížet I
I                   I ke studijním zájmům pedagogického   I
I                   I pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. I
I-------------------------------------I----------------------------------------I
I Ředitel školy zajistí, aby se od 1. I Ředitel školy zajistí zejména     I
I 9. 2016 poskytovala podpůrná    I následující:              I
I opatření v souladu s novelizovaným I - Učitelé a další pedagogičtí     I
I školským zákonem a vyhláškou č.   I  pracovníci spolupracují       I
I 27/2016 Sb.             I  s pedagogickým pracovníkem pověřeným I
I                   I  koordinací činností spojených s   I
I                   I  plánem pedagogické podpory (třídní  I
I                   I  učitel, učitel předmětu, poradenský I
I                   I  pracovník školy, viz Příloha 1    I
I                   I  vyhlášky č. 27/2016 Sb. - příklady  I
I                   I  podpůrných opatření v 1. stupni) a s I
I                   I  určeným pedagogickým pracovníkem,  I
I                   I  který odpovídá za spolupráci se   I
I                   I  školským poradenským zařízením    I
I                   I  (typicky s výchovným poradcem, viz  I
I                   I  § 11 odst. 1 vyhlášky        I 
I                   I  č. 27/2016 Sb.).           I
I                   I - Učitelé a další pedagogičtí     I
I                   I  pracovníci v praxi realizují     I
I                   I  podpůrná opatření 1. stupně podpory I
I                   I  a na základě doporučení školského  I
I                   I  poradenského zařízení i podpůrná   I
I                   I  opatření 2. až 5. stupně podpory.  I
I-------------------------------------I----------------------------------------I 
Shrnutí
Základní práva a povinnosti zákonných zástupců dětí, žáků, zletilých žáků a studentů, vedení školy a jednotlivých pedagogických pracovníků je nutné určovat ve vzájemných souvislostech. Promítají se do vlastního vzdělávání poskytovaného školou, do oblasti komunikace se zákonnými zástupci dětí, žáků, zletilými žáky a studenty i do oblasti pracovněprávních vztahů.
1 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 82/2015 Sb., změna zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.