Pozitivní podpora chování žáků ve škole

Vydáno:

Chování žáků ve škole je často zmiňovaným problémem, přičemž ze zjištění České školní inspekce i z pozorování každodenní reality ve třídách vyplývá, že dosavadní většinově využívané přístupy, spočívající v udělování různých forem trestů (poznámek, napomenutí, důtek…), nejsou příliš účinné. Ba naopak, situaci z dlouhodobé perspektivy ještě zhoršují, protože u žáků vyvolávají obranné reakce, které se manifestují různými formami úniku nebo útoku.

Pozitivní podpora chování žáků ve škole
PhDr.
Lenka
Felcmanová
Ph.D.
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzděláván
Tento školní rok je pro všechny zcela novou výzvou, protože mu nepředcházely dva měsíce prázdnin, ale v případě starších žáků téměř půl roku, kdy nebyli pravidelně přítomni ve škole. Opětovná adaptace na školní prostředí a jeho pravidla je stejně zásadní jako naučení se učební látce. Bez této adaptace budou žáci prožívat stres, který jim bude bránit v učení. Je pravděpodobné, že kvůli zvýšenému stresu se také budou častěji projevovat náročným chováním, které bude třeba řešit, a na výuku tak zbude ještě méně času. Již teď mají mnozí učitelé pocit, že si nestihnou se žáky připomenout, resp. naučit je učivo z předchozího pololetí a zároveň i to nové. Mnohým se tak podpora žáků v adaptaci na školu jeví jako luxus, který si nemohou dovolit. Opak je ale pravdou, již mnohokrát bylo výzkumně potvrzeno, že čas věnovaný chování ve škole a jeho učení je časem získaným pro učení se obsahům vyučovacích předmětů (srov. např. Algozzine, Algozzine, 2007; Horner a kol., 2009; Lassen, Steele, Sailor, 2006).
Jak ale správně na to, abychom svým snažením neposilovali nežádoucí chování nebo nevyvolávali obranné reakce žáků? Odpovědí může být zavedení víceúrovňového celoškolního přístupu, který je postavený na pozitivní podpoře očekávaného chování. Výzkumně ověřeným a v řadě zemí světa rozšířeným víceúrovňovým přístupem v prevenci a intervenci zaměřené na chování žáků je Positive Behavior Intervention and Support, zkráceně PBIS. PBIS není jedna konkrétní metoda, jedná se o implementační rámec pro uplatnění intervenčních postupů poskytujících žákům komplexní podporu v oblasti vzdělávací, emoční, sociální a chování. Jeho cílem je na základě systematického monitoringu chování žáků nastavit podmínky a procesy ve škole tak, aby se účinně předcházelo náročnému chování. Výzkumy potvrzují, že ve